Categorie archieven: Algemeen

Verslag openbare fractievergadering 15-04-2024

De fractievergadering in Ons Tweede Huis in Slootdorp was wederom goed bezocht. Een aantal geïnteresseerden die de vorige keer kennis kwamen maken, waren wederom aanwezig. Deze maand hadden we twee insprekers. De raadsagenda was niet heel spannend. Er werd een kinder-burgemeester benoemd, Thijs Winter uit Anna Paulowna. Een leuk initiatief.

Situatie Harmonie, Hippolytushoef
Allereerst kwam mw. Van der Meulen uit Hippolytushoef inspreken over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef. De eigenaar heeft een vergunning gekregen om 8 koopappartementen te realiseren in het pand. Hij heeft nadrukkelijk géén vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De laatste jaren is er vaak melding gedaan door omwonenden van misstanden. De appartementen zijn niet conform vergunning gerealiseerd, er is sprake van een extra woonunit en er wonen arbeidsmigranten in. Kort geleden heeft de rechter bepaald dat een dwangsom die de gemeente aan de eigenaar heeft opgelegd gehandhaafd blijft. De eigenaar moet dus voldoen aan de verleende vergunning. Ondanks de vele meldingen wordt er heel beperkt gehandhaafd. LADA heeft hierover politieke vragen gesteld, die u op onze website kunt vinden.

Veilige fietsroutes
De tweede inspreker was wederom dhr. Kamst van Veilig Verkeer Nederland. Hij vroeg aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de N240 binnen de kern Slootdorp. Schoolgaande kinderen kunnen hier niet veilig oversteken. Geadviseerd werd om contact op te nemen met de medezeggenschapsraad (MR) van de betreffende school. Een tweede punt van aandacht was de veilige doorfietsroute van Wieringen naar RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen is hier ook in het geding. Dit onderwerp behoudt continue de aandacht van LADA, aangezien dit al lang speelt. Binnenkort komt er een rapport hierover uit.

Onderzoeksrapport datacenters
Het onderzoeksrapport datacenters van Berenschot is 11 maart al met de raad en de pers gedeeld. Het onderwerp stond nu ter bespreking op de raadsagenda inclusief een inhoudelijke reactie van het college. LADA is altijd kritisch geweest op de vestiging van datacenters in Hollands Kroon. We onderschrijven dan ook de conclusies uit het rapport, met name dat er geen oog is geweest voor de veranderende maatschappelijke context. Dit valt te lezen als: de inwoners kregen lucht van wat er stond te gebeuren, protesteerden hiertegen, maar werden niet serieus genoeg genomen.

Bestemmingsplan Westerweg 27, Nieuwe Niedorp
Het gaat om het bouwen van huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten gedurende 10 jaar waarna de locatie wordt opgeheven. Tevens wordt er een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De initiatiefneemster was ook aanwezig bij het raadscafé van 11 april, om het plan toe te lichten. Dit voorstel is eerder als principeverzoek behandeld in de raad. LADA heeft toen tegen gestemd, omdat het plan niet voldoet aan onze regels voor huisvesting van arbeidsmigranten en het kan leiden tot grote verkeersdrukte op de Westerweg. In principe staan deze argumenten nog steeds, maar het nieuwe plan zit dusdanig goed in elkaar dat we toch besloten hebben om voor te stemmen. De woonunits zien er mooi uit, er is voldoende parkeergelegenheid, en de arbeidsmigranten worden dicht bij hun werk gehuisvest. Ook het tijdelijke karakter van de bewoning heeft bijgedragen aan het verandering van standpunt van LADA.

Opinie: Ook voor Hollands Kroon wordt het tijd om de deur open te zetten voor kernenergie

In de ons omringende gemeenten is de kogel door de kerk: er wordt serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om (kleine) kerncentrales te bouwen. Begin deze maand was er een informatieavond in Den Helder, waar de gemeenteraad werd bijgepraat over de mogelijkheden om een kleine kerncentrale te bouwen. De gemeente ziet ’grote economische voordelen’ in de komst van een kernreactor. Ook in West-Friesland gaan meerdere gemeenten gezamenlijk de mogelijkheid onderzoeken om kernenergie onderdeel te laten worden van de energietransitie. De ontwikkelingen wat betreft (kleine) kerncentrales volgen zich snel op, en inmiddels  is het al mogelijk om binnen 7 jaar een werkende kleine kerncentrale (Small Mododular Reactor, SMR) te plaatsen. Een geweldige kans om op een heel klein oppervlak, heel veilig heel veel energie op te wekken.

In 2020 heb ik in de gemeenteraad reeds een motie ingediend om kernenergie serieus te overwegen in de energietransitie. VVD, OHK en LADA waren daar toen voorstander van. De andere partijen kwamen echter met de meest vergezochte en reeds allang achterhaalde argumenten aan, om hun ongenoegen duidelijk te maken. Een raadslid (ik kan mij niet meer herinneren wie), noemde het voorstel zelfs asociaal en onbehoorlijk, terwijl er slechts opgeroepen werd tot het opstellen van een visie ten opzichte van kernenergie. Alle argumenten die de meeste ‘groene’ partijen al jaren aandragen tegen kernenergie werden uit de kast gehaald. Het zou gevaarlijk zijn, veel te duur, te lang duren om te bouwen en zelfs de angst dat terroristen hun peilen op de kerncentrale zouden richten werd geuit. De kerncentrale in Borssele heeft in haar 50-jarig bestaan uiteraard al meerdere terroristische aanvallen moeten verduren… Ik kan de argumenten één voor één voor u ontkrachten, maar ik ga er vanuit dat u deze zelf ook op waarde kunt schatten. Voor wie zijn of haar kennis wil ophalen, raad ik dit artikel aan.

Nu de politieke wind zowel in de provincie als landelijk is gekanteld en de voorstanders van kernenergie ruim in de meerderheid zijn, is er momentum om de discussie over kernenergie weer aan te zwengelen. Dit keer graag zonder angstretoriek, maar op basis van harde feiten. De gemeente Hollands Kroon zou zeker baat kunnen hebben bij één of meerdere kleine reactoren, met name in gebieden waar de behoefte aan energie hoog is, zoals bijvoorbeeld Agriport. Hoe mooi zou het zijn als je, door het plaatsen van één onuitputtelijke energiebron, zo’n groot gebied in haar energiebehoefte kunt voorzien? Misschien kun je hier zelfs aan eigen mini-energienet voor aanleggen, waardoor we niet in de knoop komen met het reguliere energienet.

Onderzoek zal moeten uitwijzen wat wel en niet kan. Hiervoor is het nodig dat het taboe dat er, nog eens versterkt door de reacties op de kernenergiemotie uit 2020, hangt omtrent kernenergie eindelijk eens doorbroken wordt. We moeten geen enkele energiebron uitsluiten, en al helemaal niet een energiebron die zo efficiënt is en beperkte ruimte vraagt als kernenergie. De energietransitie kost sowieso geld, dus laten we dat geld dan zo efficiënt mogelijk benutten.

Daan Pruimboom
Steunfractielid LADA

Column: Dagelijks bestuur ‘Hollands Kroon’ blaast dorpsraden op.

Het college van Hollands Kroon is bezig om op een oneigenlijke manier de dorpsraden te ontmantelen.
Dit terwijl in sommige dorpen deze raden goed lopen en de onderlinge samenwerking steeds meer vorm begint te krijgen. Naast dat de dorpsraden langzaam zullen worden ontmoedigd lijkt daarmee ook het einde in zicht voor het reeds succesvolle Kernbeheer.
Daarnaast lijkt ook het raadscafé met deze actie ten dode opgeschreven. Voorgaande wordt met name veroorzaakt door het aanstellen van vier gebiedsregisseurs, kosten €110.000,00 per persoon. Onderbouwing voor deze gebiedsregisseurs ontbreekt.
Bij aanvang van deze raadsperiode kreeg elke wethouder een regio toegewezen. Gezien eerdergenoemde lijkt het er sterk op dat we een extra 5e laag creëren die bijna een half miljoen euro aan gemeenschapsgeld gaat kosten. Maar voor wat eigenlijk en wat levert het de burger concreet op? Een ding wordt hiermee wel duidelijk. De verhoging van de OZB dient klaarblijkelijk niet voor het opvangen van de mogelijke toekomstige korting van de Rijksbijdrage. Veel eerder is het bedoeld om de kosten van het mismanagement van het college mee te kunnen financieren. Met de komst van de gebiedsregisseurs kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de dat de beoogde doelen van de fusie van de vier oorspronkelijke gemeenten verder weg zijn dan ooit…
Hielko Mels

Minister De Jonge maakt einde aan volplanten van weilanden met zonnepanelen: ‘Dat moet je echt niet willen’

Hugo de Jonge inmiddels LADA-lid? Hij volgt ons standpunt.

Weilanden mogen niet meer zomaar worden vol gelegd met zonnepanelen. Het kabinet wil dat gemeentes en provincies nieuwe zonnepanelen op daken en gevels leggen en alleen als het echt niet anders kan op landbouw- en natuurgrond.

Van alle opgewekte zonne-energie in Nederland komt ongeveer een vijfde van zogeheten zonneweides: grote parken vol zonnepanelen op landbouwgrond. Het kabinet wil dat nu een halt toeroepen: grond is schaars en ook nodig voor woningbouw en voedselproductie. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft nu met provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken dat nieuwe zonnepanelen nu zo veel mogelijk op gebouwen komen te liggen.

“We zijn een heel klein landje en er moet van alles”, licht De Jonge toe. “We moeten dus heel zuinig omgaan met onze schaarse ruimte.” Hij wil voorkomen dat alle landbouw- en natuurgrond straks
bedekt ligt met zonnepanelen. “Als je door de polder fietst, en je ziet op vruchtbare landbouwgrond zo’n enorm zonneveld, dan denk je ‘Oei, wat is dat zonde van de ruimte’. Dat moet je echt niet willen in Nederland.”

Zonneweides op landbouwgrond zijn misschien wel de makkelijkste optie voor het snel en veel uitbreiden van zonne-energie, maar niet de meest effectieve, aldus De Jonge. “Iedereen die wel eens op een kerktoren heeft gestaan ziet in een stad eindeloos veel daken die nog onbenut zijn. Er is nog zo ongelofelijk veel ruimte op daken, dat het doodzonde is om landbouwgrond te verspillen aan zonnevelden.”

https://www.ad.nl/politiek/

Opening hospice Het Tweede Huis

Door Daan Pruimboom

Afgelopen zaterdag was de open dag van Hospice het Tweede Huis in Westerland. Een uniek voorbeeld van een initiatief uit de samenleving waar men met zijn allen de schouders onder heeft gezet. Na 8 jaar voorbereidingen is het hospice eindelijk klaar voor gebruik, en binnenkort kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen. En: het resultaat mag er zijn. Op een van de mooiste locaties van Hollands Kroon, aan het Amstelmeer, is een prachtige zorginstelling verrezen met ruime kamers, een gemeenschappelijke woonkamer en een keuken.
Rondom het gebouw zijn terrasjes en wandelpaden aangelegd, vanwaar je kunt uitkijken over het Amstelmeer.

Naast het hoofdgebouw is een mortuarium bijgebouwd. Het woord ‘mortuarium’ klinkt toch een beetje luguber, maar daar is in dit geval zeker geen sprake van. Het mortuarium heeft drie warme kamers met prachtig uitzicht, waar de nabestaanden ten alle tijden naar binnen kunnen om even een moment alleen te zijn met de overledene. Het mortuarium is niet alleen voor overledenen van het hospice; voor ‘gewone’ overledenen is hier ook plek.

 

Op Wieringen was behoefte aan een hospice waar terminale Wieringers hun laatste maanden konden doorbrengen. Hiervoor moest men naar Den Helder of Schagen voor dit type zorg. Om een hospice op Wieringen te krijgen werd een stichting opgericht, en het leegstaande pand aan de Westerlanderweg bleek een geschikte locatie om verder te onderzoeken. Dankzij donaties en samenwerking met talloze stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven werd het geld opgehaald om deze locatie uit te bouwen tot een hospice.

Beëindigen samenwerking met ANDERS! in een gezamelijke fractie

De samenwerking in een gezamenlijke fractie met ANDERS ! heeft voor LADA niet de meerwaarde gebracht die er van verwacht werd. In de LADA-statuten is opgenomen dat LADA een politiek onafhankelijke groepering is. Dat Dorien Sybenga nu provinciaal namens een landelijke partij actief is gaat wringen in een gezamenlijke fractie.
De ledenvergadering van 8 mei jl heeft unaniem het besluit genomen om de samenwerking te beëindigen.
Ons raadslid Henk van Gameren zal nu weer namens LADA zijn raadszetel bezetten.

Column Gebiedsregisseur?

Gebiedsregiseur?

Inderdaad, met een vraagteken. Nut en noodzaak zijn nergens terug te vinden bij dit voorstel van het college.
Ook in het coalitieakkoord is geen onderbouwing te vinden. Het enig wat bekend is dat het aanstellen van vier gebiedsregisseurs jaarlijks € 400.000 gaat kosten.
In de visie van LADA zijn er al gebiedsregisseurs werkzaam, alleen onder een andere naam: Kern Beheerder.
Zij zijn bekend in het hun toegewezen gebied en betrokken bij het realiseren van veel projecten voortgekomen uit een burgerinitiatief.
Breid de taakomschrijving uit en vergroot het budget met € 100.000. Daarmee is het aanstellen van vier nieuwe functionarissen overbodig, wordt geld bespaard en gebruik gemaakt van de kennis aanwezig bij kernbeheer.

Peter Couwenhoven

In memoriam Ard Smit

 

 In memoriam

 Ard Smit

Met het overlijden van Ard Smit verliest LADA een van haar oprichters. Ard is acht jaar raadslid geweest voor LADA waarvan twee jaar in Niedorp en zes jaar in Hollands Kroon.
In die periode maakte LADA gebruik van de kantoorruimte van zijn bedrijfsunit op het Winkelerzand waar de fractievergaderingen en het LADA-overleg tussen fractie en bestuur werden
gehouden. Daartoe werd deze ruimte omgedoopt tot partijkantoor, wat met een grote raamposter duidelijk zichtbaar was gemaakt. Daarmee was LADA de enige partij met een eigen partijkantoor

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.