Auteur archieven: Redactie

Verslag openbare fractievergadering 15-04-2024

De fractievergadering in Ons Tweede Huis in Slootdorp was wederom goed bezocht. Een aantal geïnteresseerden die de vorige keer kennis kwamen maken, waren wederom aanwezig. Deze maand hadden we twee insprekers. De raadsagenda was niet heel spannend. Er werd een kinder-burgemeester benoemd, Thijs Winter uit Anna Paulowna. Een leuk initiatief.

Situatie Harmonie, Hippolytushoef
Allereerst kwam mw. Van der Meulen uit Hippolytushoef inspreken over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef. De eigenaar heeft een vergunning gekregen om 8 koopappartementen te realiseren in het pand. Hij heeft nadrukkelijk géén vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De laatste jaren is er vaak melding gedaan door omwonenden van misstanden. De appartementen zijn niet conform vergunning gerealiseerd, er is sprake van een extra woonunit en er wonen arbeidsmigranten in. Kort geleden heeft de rechter bepaald dat een dwangsom die de gemeente aan de eigenaar heeft opgelegd gehandhaafd blijft. De eigenaar moet dus voldoen aan de verleende vergunning. Ondanks de vele meldingen wordt er heel beperkt gehandhaafd. LADA heeft hierover politieke vragen gesteld, die u op onze website kunt vinden.

Veilige fietsroutes
De tweede inspreker was wederom dhr. Kamst van Veilig Verkeer Nederland. Hij vroeg aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de N240 binnen de kern Slootdorp. Schoolgaande kinderen kunnen hier niet veilig oversteken. Geadviseerd werd om contact op te nemen met de medezeggenschapsraad (MR) van de betreffende school. Een tweede punt van aandacht was de veilige doorfietsroute van Wieringen naar RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen is hier ook in het geding. Dit onderwerp behoudt continue de aandacht van LADA, aangezien dit al lang speelt. Binnenkort komt er een rapport hierover uit.

Onderzoeksrapport datacenters
Het onderzoeksrapport datacenters van Berenschot is 11 maart al met de raad en de pers gedeeld. Het onderwerp stond nu ter bespreking op de raadsagenda inclusief een inhoudelijke reactie van het college. LADA is altijd kritisch geweest op de vestiging van datacenters in Hollands Kroon. We onderschrijven dan ook de conclusies uit het rapport, met name dat er geen oog is geweest voor de veranderende maatschappelijke context. Dit valt te lezen als: de inwoners kregen lucht van wat er stond te gebeuren, protesteerden hiertegen, maar werden niet serieus genoeg genomen.

Bestemmingsplan Westerweg 27, Nieuwe Niedorp
Het gaat om het bouwen van huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten gedurende 10 jaar waarna de locatie wordt opgeheven. Tevens wordt er een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De initiatiefneemster was ook aanwezig bij het raadscafé van 11 april, om het plan toe te lichten. Dit voorstel is eerder als principeverzoek behandeld in de raad. LADA heeft toen tegen gestemd, omdat het plan niet voldoet aan onze regels voor huisvesting van arbeidsmigranten en het kan leiden tot grote verkeersdrukte op de Westerweg. In principe staan deze argumenten nog steeds, maar het nieuwe plan zit dusdanig goed in elkaar dat we toch besloten hebben om voor te stemmen. De woonunits zien er mooi uit, er is voldoende parkeergelegenheid, en de arbeidsmigranten worden dicht bij hun werk gehuisvest. Ook het tijdelijke karakter van de bewoning heeft bijgedragen aan het verandering van standpunt van LADA.

LADA stelt vragen over de voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de dwangsom tegen de eigenaar van de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, ingesteld vanwege illegale bewoning, gehandhaafd blijft. De commissie bezwaarschriften heeft hier uitspraak over gedaan. Gezien het feit dat deze zaak nu niet meer onder de rechter ligt, heeft onze fractie een aantal vragen over de situatie.

1) In de oorspronkelijke aanvraag omgevingsvergunning was er sprake van verbouwing van het pand tot 8 koopappartementen. Tot op heden staat er slechts één woning te koop, met 7 slaapkamers. Is er gedurende de verbouwing besloten tot samenvoeging van units tot één woning, en zo ja, is dit in overeenstemming met de verleende vergunning?

2) Meerdere omwonenden hebben aangegeven dat er een 9e woonunit is gerealiseerd binnen het pand. De vergunning voor 8. Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling, en zo ja, is er reeds gecontroleerd of de observatie van de omwonenden klopt?

In de verleende vergunning van 24 november 2021 is onder punt 8 van de omgevingsvergunning het volgende te kennen gegeven: ‘Het bouwplan is niet aangevraagd ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten en wordt ook niet als zodanig vergund. Indien blijkt dat het pand wel in gebruik wordt genomen in strijd met deze vergunning kan de gemeente handhavend optreden.’

3) Gezien het grote aantal auto’s met Roemeens, Pools, Moldavisch en Litouws kenteken en de gesproken talen van de bewoners is het aannemelijk dat er sprake is van bewoning van arbeidsmigranten.
Dit is al sinds de datum van eerste ingebruiktreding van de appartementen het geval. Hoe vaak heeft de gemeente inmiddels handhavend opgetreden, en wat is hier het gevolg van geweest?

4) Oorspronkelijk was de bedoeling dat de appartementen na realisatie verkocht zouden worden. Dit is destijds ook bevestigd door de projectontwikkelaar, en er hingen te koop bordjes. Het pand wordt momenteel verhuurd. Inzet vanuit de gemeente is van begin af aan geweest dat er sprake zou moeten zijn van stabiele bewoning. Wat is de definitie van stabiele bewoning, volgens het college?

5) Hoe waarborgt het college dat er sprake is van stabiele bewoning, nu de appartementen verhuurd worden?

6) Heeft het college mogelijkheden om te controleren hoe de huurcontracten zijn opgesteld, en zo ja, hoe waarborgt het college dat de persoon op het huurcontract daadwerkelijk de bewoners van het appartement is?

7)) In september 2022 heeft het college besloten dat bewoning van het voormalige hotel aan Kerkplein 1 door meer dan één huishouden niet toegestaan was. Geldt dit besluit voor het pand in zijn geheel, of voor de afzonderlijke appartementen (tegenwoordig genummerd 1a t/m 1g)?

8) Gelet op de bepaling onder punt 8 van de omgevingsvergunning zoals hierboven genoemd, deelt het college onze mening dat bewoning door een huishouden van arbeidsmigranten ook niet toegestaan is?

9) Het college treedt handhavend op. Een van de afspraken is dat de appartementen bedoeld zijn voor gezinnen, en dus niet voor, bijvoorbeeld, alleenstaande arbeidsmigranten. Op welke manier controleert het college of er sprake is van gezinnen? Wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar een huwelijksakte of een samenlevingscontract?

De buurtbewoners constateren dat er zeer veel eenpersoonsbedden en losse matrassen te zien zijn door de ramen van de benedenverdieping. Tevens constateren zij een groot aantal verschillende (niet Nederlands sprekende) personen die de huizen in en uit lopen.

10) Hoe veel bewoners staan er op dit moment per appartement ingeschreven in het BRP?

11) Hoe vaak is er in de laatste 12 maanden een overtreding van de regels omtrent bewoning geconstateerd, en hoe vaak heeft dit tot gevolg gehad dat de illegale bewoning beëindigd werd?

12) Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden klachten binnengekomen bij gemeente, boa’s of politie over overlast in het pand, en hoe zijn deze klachten afgehandeld?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren, LADA

LADA luistert

LADA luistert
LADA houdt maandag 15 april een openbare fractievergadering in dorphuis Ons Tweede Huis, Pastoor Braakstraat 1, 1774 AD Slootdorp, aanvang, 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 18 april  wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu
Geplaatst in OFV

LADA stelt vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Geachte leden van het college,
In een groot artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 16 maart met de titel ‘Stille milieuramp’ is een reconstructie gemaakt van de PFOS-ramp op Schiphol in 2008.
PFOS was een essentieel onderdeel van schuimblusmiddelen en een van de schadelijkste PFAS-soorten die de gezondheid ernstig kunnen schaden.
Deze stoffen breken nauwelijks af en verblijven daardoor permanent in het milieu. Het incident dat zich op Schiphol afspeelde heeft veel van deze stof in het omliggende gebied verspreidt.
In het artikel lezen we dat voor de omlegging van de provincialeweg N201 alle grond afgegraven moest worden. Een grote hoeveelheid van deze ernstig vervuilde grond (tot 250 microgram PFOS per kilogram) is afgevoerd naar de stortplaats van Afvalzorg in de Wieringermeer. Op de website van Afvalzorg, locatieWieringermeer, is hier nauwelijks informatie over te vinden. Als resultaat van een zoekopdracht wordt slechts één bericht gevonden, gedateerd 22 november 2022: uit analyseresultaten blijkt dat deze stoffen (waaronder PFOS en PFOA) in zeer lage concentraties zijn aangetoond in het effluent (het gezuiverde water dat de zuiveringsinstallatie verlaat) van de waterzuivering. Wettelijk gelden er nog geen lozingsnormen.
Grond heet ernstig verontreinigd bij 59 microgram (59 miljoenste gram) PFOS. De in de Wieringermeer gestorte grond overschrijdt ruim 4 keer deze norm. Voor oppervlaktewater is de maximaal toegestane hoeveelheid 0,65 nanogram (0,0065 miljoenste gram).

 1. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het effluent?
  a) Wat is de concentratie die in 2022 is gemeten in het effluent?
  b) Zijn er na de stort in 2008 tot 2022 ook metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  c) Worden er na 2022 metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  d) Zo nee, waarom niet?
 2. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het oppervlaktewater?
  a) Worden er metingen verricht naar PFOS in het oppervlaktewater in de buurt van de locatie van Afvalzorg om zicht te krijgen of er sprake is van uitspoeling en dus verspreiding in het milieu?
  b) Zo ja, wat zijn de gevonden waarden?
  c) Als deze metingen niet worden verricht, wat is daarvoor de reden?

LADA stelt vervolgvragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

De beantwoording door de gemeente van onze eerder gestelde vragen over dit onderwerp (PV-2405) roept bij ons nieuwe vragen op.

In het toegevoegde kaartje worden de percelen aangegeven waar de afgevoerde grond uit het Dahliapark gestort wordt. Deze percelen zijn alleen bereikbaar via het Kostverlorenpad, een fietspad dat is aangelegd tussen de Oosterweg en Kostverlorenstraat om voor kinderen een veilige route naar school te creëren.
1. Wanneer en hoe lang gaan deze transporten duren?
2. Hoe gaat u de veiligheid van de kinderen borgen wanneer de transporten van de afgegraven grond plaats vinden?
3. Is het mogelijk om deze transporten in de schoolvakantie te laten uitvoeren wat naar onze mening een goede oplossing is om de overlast te beperken?
4. Kan dit als voorwaarde in de te verstrekken vergunning worden opgenomen?

U geeft ook aan dat het ophogen van de gronden in strijd is met het bestemmingsplan en niet zonder aanlegvergunning gerealiseerd kan worden en dat de projectontwikkelaar deze nog niet heeft aangevraagd.
5. Heeft de projectontwikkelaar deze vergunning inmiddels aangevraagd?

Uit de beantwoording blijkt dat de percelen ontwikkeld worden voor woningbouw.
6. Hoe worden de omwonenden bij deze plannen betrokken en geïnformeerd?
7. Wilt u de raad door middel van memo’s informeren over de vervolgstappen en uitwerking van de plannen?

Verslag openbare fractievergadering 18-03-2024

De openbare fractievergadering in het Vikingschip in Den Oever was goed bezocht. Een aantal aanwezigen gaven aan dat zij aanwezig waren om nader kennis te maken met LADA.

Inspreken
Veilig Verkeer Nederland afdeling Wieringerland stelde aan de orde dat er een landelijk discussie gevoerd wordt om gemeenten de bevoegdheid te geven lokaal handhavend te kunnen optreden. VVN Wieringerland juicht dit toe. Het zal de veiligheid in het verkeer doen toenemen. De gemeente is er geen voorstander van en geeft aan onvoldoende capaciteit en deskundigheid in huis te hebben om deze taak er bij te kunnen nemen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor veilige schoolroutes. De contacten van VVN met de gemeente zijn onveranderlijk slecht.

‘Bos van Van Moorselaar’ in Nieuwe Niedorp
De vragen die LADA hier over gesteld heeft zijn beantwoord. Daaruit citeren wij:
De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de percelen ten noorden en ten zuiden van het door u bedoelde ‘Bos van Van Moorselaar’ te willen gebruiken als ophoog grond. Zie de rood omlijnde percelen in figuur 1 De projectontwikkelaar heeft in een overleg met betrekking tot de ontwikkelingen op het Dahlia Park aangegeven op de eerdergenoemde percelen, inclusief het bosje, woningen te willen realiseren in een parkachtige omgeving. Voor deze ontwikkeling is echter geen principeverzoek of aanvraag ingediend dat door de gemeente is beoordeeld Het college heeft dan ook nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze ontwikkeling. Zijn wens is om, vooruitlopend op deze ontwikkeling, op deze locatie de overtollige grond vanuit het project Dahliapark te gebruiken. Het ophogen van deze gronden is in strijd met het bestemmingsplan en kan niet zonder aanlegvergunning worden gerealiseerd. Als zonder aanlegvergunning wordt overgegaan tot het ophogen van de percelen zal er handhavend tegen deze activiteit worden opgetreden.
Transport van grond kan alleen over het Kostverlorenpad. Een fietspad dat aangelegd is om een veilige route voor kinderen naar school te creëren. Er zullen vragen gesteld worden hoe de veiligheid van de kinderen geborgd kan worden om dat op te nemen in de vergunning mocht deze alsnog aangevraagd worden. Verder heeft LADA heeft of als voorwaarde opgenomen kan worden dat het grondtransport in de schoolvakantie uitgevoerd moet worden.

Woonvisie
Is reeds in vorige ofv behandeld. Een korte discussie bevestigde de toen getrokken conclusies. Ambitieus maar onrealistisch. LADA plaatst vraagtekens achter de uitvoerbaarheid. Omdat op pagina 36 te lezen valt dat de gemeentelijke organisatie niet is ingericht op de toename van plannen die gaan komen.

Nota grondbeleid
Niet spannend. Veel grond is in handen van projectontwikkelaars. Kan de gemeente wel een actief grondbeleid voeren was de vraag. Voor kennisgeving aannemen.

Vestigingsvoorwaarden datacenters
Hier heeft LADA geen behoefte aan. In ons verkiezingsprogramma staat dat LADA tegen uitbreiding van het aantal datacenters is. Het vaststellen van nieuwe vestigingsvoorwaarden kan alleen maar betekenen dat vestiging van nieuwe datacenters niet uitgesloten wordt.

Geplaatst in OFV

Antwoord op vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Beste fractie,

Op 7 februari 2024 heeft u politieke vragen (nummer PV-2405) gesteld over Bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 1. Waar wordt de grond uit het Dahliapark gestort?
  De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de percelen ten noorden en ten zuiden van het door u bedoelde ‘Bos van Van Moorselaar’ te willen gebruiken als ophoog grond. Zie de rood omlijnde percelen in figuur 1. Na het ophogen is het de bedoeling om de bomen die in het plan ‘Dahlia Park’ overtollig zijn, op deze percelen te planten. De beoogde ophoging is ca. 40 cm.
  Voor het ophogen van de percelen is op basis van het bestemmingsplan een aanlegvergunning noodzakelijk. De ontwikkelaar is hier schriftelijk op gewezen. Deze aanlegvergunning is vooralsnog niet aangevraagd. Als wordt geconstateerd dat er zonder aanlegvergunning grond wordt gestort op deze percelen, wordt hierop handhavend opgetreden. Ook hiervan is de ontwikkelaar schriftelijk op de hoogte gesteld.
 2. Wat zijn de plannen van de projectontwikkelaar?
  De projectontwikkelaar heeft in een overleg met betrekking tot de ontwikkelingen op het Dahlia Park aangegeven op de eerdergenoemde percelen, inclusief het bosje, woningen te willen realiseren in een parkachtige omgeving. Zijn wens is om, vooruitlopend op deze ontwikkeling, op deze locatie de overtollige grond vanuit het project Dahliapark te gebruiken om daarna de overtollige bomen van de boomgaard van de locatie Dahliapark op deze percelen te planten. Daarbij zou het terrein verder weer ingericht worden als grasland, waarbij de bomen schaduw bieden aan het vee.
  Voor deze ontwikkeling is echter geen principeverzoek of aanvraag ingediend dat door de gemeente is beoordeeld. Het college heeft dan ook nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze ontwikkeling.
 3. Bent u daarin gekend?
  De wens van de ontwikkelaar is op informele wijze medegedeeld in het bij vraag 2 genoemde overleg over het Dahliapark. Er is geen principeverzoek of vergunningaanvraag ontvangen voor deze ontwikkeling. Zodra dit wel het geval is, dan wordt dit net als andere plannen integraal beoordeeld.
 4. Wat betekenen die voor het bos van Van Moorselaar?
  Het ophogen van de percelen en planten van bomen heeft alleen betrekking op de percelen ten noorden en zuiden van het bos, zie figuur 1.
  Het ophogen van deze gronden is in strijd met het bestemmingsplan en kan niet zonder aanlegvergunning worden gerealiseerd. Als zonder aanlegvergunning wordt overgegaan tot het ophogen van de percelen zal er handhavend tegen deze activiteit worden opgetreden.
 5. Gaat dat gekapt worden?
  Als gemeente hebben wij beperkte invloed op het kappen van bomen op gronden van derden.
  In de Verordening fysieke leefomgeving is aangegeven onder welke voorwaarden bomen mogen worden gekapt.
 6. U voert beleid waarin herstel van biodiversiteit een belangrijk onderdeel vormt. In de concept Woonvisie onderschrijft u dat nadrukkelijk door aan te geven dat groen en biodiversiteit in de dorpen belangrijk zijn voor een prettige en gezonde leefomgeving.
  Moet u dan bestaande plekken, zoals het bos van Van Moorselaar, niet koesteren en behouden?
  De gemeente stimuleert een groene en bio diverse leefomgeving. In deze situatie betreft het gronden van derden met een agrarische bestemming, geen gronden met een natuurbestemming. Als gemeente hebben wij beperkt invloed op wat er gebeurt met de bomen. Vanzelfsprekend betrekken we het toevoegen of behouden van waardevolle groene plekken bij de gesprekken die wij met initiatiefnemers voeren over ingediende plannen. In de concept-woonvisie zullen we de raad ook voorstellen aan te sluiten bij het convenant waarin natuurinclusiviteit en biodiversiteit één ambitie is.

LADA luistert

LADA houdt maandag 18 maart een openbare fractievergadering in Het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 21 maart wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Uitkomsten onderzoek vestiging datacenters in Hollands Kroon

Maandagavond 11 maart was er een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de vestiging van datacenters in Hollands Kroon werden besproken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Berenschot. Hoewel de onderzoekers geen formele misstanden ontdekten in het dossier, waren zij wel van mening dat het heeft geschort aan actieve communicatie tussen college en raad en was er sprake van een kleine kliek van mensen die zich bezig hield met dit onderwerp. Daarnaast was er geen oog voor de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Hierdoor kon het debat over de vestiging van datacenters escaleren. De belangrijkste vraag: ‘Willen we dit wel?’ werd niet gesteld.

LADA onderschrijft de conclusies van het onderzoek. Als er sprake was geweest van duidelijke communicatie, transparantie en vroegtijdige inspraak voor de inwoners van de Wieringermeer, was de situatie niet zo geëscaleerd als nu het geval is. Op kritische punten is er sprake geweest van misleidende informatie, en een gebrek aan samenwerking tussen verschillende (bestuurs)lagen. Belangrijke lessen voor de toekomst.

Lees een verslag van gisteravond in dit gratis artikel van het Noord-Hollands Dagblad:

Kaart van Hollands Kroon werd stilletjes gewijzigd zodat techgiganten mega-datacenters konden bouwen | Noordhollands Dagblad

En kijk voor een grondigere analyse door voormalig journalist van Regio Noordkop, Stijn Vos, op Binnenlands Bestuur:

Onwrikbaar bestuur liet vestiging datacenters escaleren (binnenlandsbestuur.nl)

Daan Pruimboom

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.