Auteur archieven: Redactie

LADA luistert

LADA houdt maandag 22 mei een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Prof. Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 25 mei wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een
onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij
fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Geplaatst in OFV

Beëindigen samenwerking met ANDERS! in een gezamelijke fractie

De samenwerking in een gezamenlijke fractie met ANDERS ! heeft voor LADA niet de meerwaarde gebracht die er van verwacht werd. In de LADA-statuten is opgenomen dat LADA een politiek onafhankelijke groepering is. Dat Dorien Sybenga nu provinciaal namens een landelijke partij actief is gaat wringen in een gezamenlijke fractie.
De ledenvergadering van 8 mei jl heeft unaniem het besluit genomen om de samenwerking te beëindigen.
Ons raadslid Henk van Gameren zal nu weer namens LADA zijn raadszetel bezetten.

LADA & ANDERS! stellen vragen over container met accu op het voetpad bij de Vomar Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college,

De container waarin de accu voor de opslag van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit door de Vomar supermarkt is geplaatst op het voetpad dat rondom het verbouwde Winkelhart Niedorp is aangelegd.


Zoals de foto duidelijk weergeeft is er weinig ruimte overgebleven.
inwoners die gebruik maken van een booster kunnen de container niet passeren. Ook met een rollator is het lastig.

  1. De plaatsing van de container op deze plek staat haaks op het inclusief inrichten van de openbare ruimte. Bent u dat met ons
    eens?
  2. Is er overleg geweest over de locatie waar de container geplaatst zou worden?
  3. Zo ja, waarom is dan besloten voor deze locatie en niet voor de achterzijde van het Winkelhart?
  4. Als verplaatsing van de container niet mogelijk is, bent u dan bereid om de braakliggende strook grond van tegels te voorzien om een goede passage van de container mogelijk te maken?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Column Gebiedsregisseur?

Gebiedsregiseur?

Inderdaad, met een vraagteken. Nut en noodzaak zijn nergens terug te vinden bij dit voorstel van het college.
Ook in het coalitieakkoord is geen onderbouwing te vinden. Het enig wat bekend is dat het aanstellen van vier gebiedsregisseurs jaarlijks € 400.000 gaat kosten.
In de visie van LADA zijn er al gebiedsregisseurs werkzaam, alleen onder een andere naam: Kern Beheerder.
Zij zijn bekend in het hun toegewezen gebied en betrokken bij het realiseren van veel projecten voortgekomen uit een burgerinitiatief.
Breid de taakomschrijving uit en vergroot het budget met € 100.000. Daarmee is het aanstellen van vier nieuwe functionarissen overbodig, wordt geld bespaard en gebruik gemaakt van de kennis aanwezig bij kernbeheer.

Peter Couwenhoven

Beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers

De beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers, nu
genoemd gebiedsregisseurs, strookt niet met de door wethouder Peters gedane toezegging. Voor VVD,
LADA & ANDERS! en het CDA reden om in de raadsvergadering van 20 april met een motie te komen.
Daarin wordt het college opgedragen:

  • Met de gemeenteraad het gesprek te hebben over de inhoudelijke (beleidsmatige) onderbouwing voor de
    functie van gebiedsregisseurs;
  • De kaders en de resultaten van de gebiedsregisseurs een jaar na de benoeming te evalueren.

De motie kreeg raadsbreed steun. Ook de coalitiepartijen hadden stevige kritiek over het niet nakomen van
de bij de begrotingsbehandeling gedane toezegging:
“Ik kan u in ieder geval toezeggen dat we zo gauw wij een beleidsvoorstel geformuleerd hebben daarmee bij
u terug komen. Want als gemeenteraad gaat u ook over het budget, dus dan is het niet meer dan logisch dat
wij met het kader bij u terugkomen.”

Geplaatst in OFV
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.