Categorie archieven: Uit de raad

Tweespalt in Hollands Kroon over zonneparken

Schager Courant 22 september 2023

Anna Paulowna: De getuigenissen waren voorbereid, de messen geslepen. En toen werd de planning voor de gemeenteraad van Hollands Kroon donderdagavond op het laatst aangepast en bleef de Strategie Duurzaamheid 2023-2026 voorlopig voor wat het was: een agendapunt.
Reden: binnen de coalitie van OHK, SHK, D66, GroenLinks en PvdA is het op het moment nog ’voer voor discussie’ en dat maakte het volgens Alexander Bügel maar weinig zinvol de materie te bespreken met de rest van de raad.
Volgens Henk van Gameren van LADA verdiende de late annulering ’geen schoonheidsprijs’ en wordt er zodoende een discussie gemeden waar ’best veel’ over te zeggen valt. „Als we gaan dromen, laten we dat dan samen doen”, klonk de romantische uitnodiging van de eenmanspartij.

Duurzaamheid
De geste kan niet los worden gezien van zijn voorgenomen plan de coalitie eens flink aan de tand te voelen over duurzaamheid in het algemeen en de genoemde strategie in het bijzonder. Vooral de overweging van zonneparken op landbouwgrond strijkt het raadslid tegen de haren in, bleek uit een bericht dat hij in de dagen voor de raad de wereld had ingestuurd. In het kader van ’u vraagt, wij draaien’ kreeg Van Gameren alsnog de discussie waar hij op hoopte, zij het in een andere vorm. Dit nadat Pieter de Jong van OHK en Jip Pankras van SHK een motie indienden om de Regionale Energiestrategie (RES) bij te schaven. Volgens de heren brokkelt het draagvlak voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer af.
En laat de RES nu juist déze locatie als zoekgebied te hebben aangemerkt.Zaak om de huidige RES niet langer in ere te houden, klonk hun redenatie.
GroenLinks en D66 merkten op dat Hollands Kroon niet in haar piere-eentje over het IJsselmeer gaat en dat het maar zeer de vraag is wat het doet met de onderhandelingspositie. Desalniettemin stemde de raad met een meerderheid voor een afkeurend signaal richting de groene plannen en bleek met de instemmende fracties van OHK en SHK waar binnen de huidige coalitie voer voor discussie vandaan komt.

LADA wil geen zonneweides op agrarische grond

In de Strategie duurzaamheid 2026 wordt een opening geboden om te onderzoeken of het plaatsen van zonneweiden op agrarische grond tot de mogelijkheden behoort. Dit doet geen recht aan amendement A 2020 02, dat op 27 februari 2020 is ingediend door VVD, SHK, LADA, Anders! en OHK om realisatie van zonneweides op agrarische grond niet mogelijk te maken. LADA blijft van mening dat dit een niet gewenste ontwikkeling is, mede door de grote impact die het zal hebben op het open landschap in Hollands Kroon. Dit amendement is destijds aangenomen. LADA zal het volgende amendement indienen:
De energietransitie krijgt vorm met aandacht voor het landschap en met begrip voor de overlast die veel inwoners nu al ervaren. Om die reden kiest de gemeente Hollands Kroon ervoor om volledig in te zetten op zon op dak, en wordt agrarische grond buiten beschouwing gehouden waar het gaat om zonneparken.

Amendement voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen

Met de biodiversiteit in Hollands Kroon is het slecht gesteld. Met het instellen van het Deltaplan Biodiversiteit is een aanzet gegeven voor een actief beleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Om dit verantwoord uit te voeren en tot een succes te maken is het noodzakelijk dat er deskundigheid in de organisatie van Hollands Kroon komt.
In de donderdag door de raad te behandelen Strategie duurzaamheid 2023-2026 worden wel actiepunten benoemd om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren maar concrete maatregelen hoe dat te bereiken ontbreken. Bermen vormen de schakel tussen deze gebieden en moeten daarom een aandachtspunt zijn in het herstellen en versterken van landschapselementen.
LADA zal een amendement indienen waarin specifiek aandacht gevraagd wordt voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen.
Het onderhoud van de bermen zou overgedragen kunnen worden aan de groenploegen van Landschap Noord-Holland, die daar ervaring mee hebben.

LADA kritisch over duurzaamheidsparagraaf

De huidige Kadernota Vergunning,- Toezicht,- en Handhaving 2019-2022 loopt af en nieuw beleid moet worden vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een eenjarig VTH-beleid. Het VTH-beleid 2023 bevat een uitwerking van geprioriteerde ambities, wettelijke taken en doelen van de VTH-teams, maar ook de financiën en middelen die hiermee gepaard gaan. Omdat het slechts één jaar betreft is de uitvoering van de ambities en wettelijke taken gelijk meegenomen. Onze fractievoorzitter haalde het naar de besluitvorming om voldoende tijd te krijgen om te motiveren waarom LADA niet met de vergunning zou instemmen. Hij deed dit omdat de voorzitter voor een stemverklaring altijd ingrijpt als deze naar haar mening te lang wordt.

In de paragraaf duurzaamheid zijn de criteria beschreven voor het plaatsen van zonnepanelen:

Er is veel vraag naar locaties om zonne-energie in te zetten, wij faciliteren dit zoveel mogelijk en zien in eerste instantie een rol voor daken. De aanleg van zonne-energie op agrarische gronden is niet mogelijk. Voor andere locaties geldt dat wij hier zoveel mogelijk aan meewerken voor zover het ziet op dubbelgebruik of benutting van restgronden of locaties waar een bijzondere meerwaarde kan worden bereikt met de aanleg van zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsschermen, taluds, overdekte parkeerplaatsen, vuilstortplaatsen(tijdelijke) braakliggende bedrijventerreinen of slootkanten die vanaf de openbare weg niet of

nauwelijks zichtbaar zijn.

Naar het oordeel van LADA zijn deze criteria te ruim gesteld waardoor het beleid om zonnepanelen alleen op daken te installeren omzeild kan worden. Reden voor de fractie om de beleidsnota af te wijzen. De andere raadsleden stemden er wel mee in

Debat motie beleidsarmoede in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON De gemeenteraad van Hollands Kroon wil dat het college van burgemeester en wethouders meer tempo maakt om beleid te laten bespreken en goedkeuren.

In een motie, die het CDA en LADA donderdagavond indienden tijdens de raadsvergadering, riepen zij het college op om met een lange termijnplanning te komen tot en met maart 2026. Zij gaven in deze motie aan dat verschillende onderwerpen volgens de huidige planning door de raad hadden moeten worden behandeld. Zij hebben gemerkt dat er de laatste tijd weinig beleidsmatige stukken aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Zij vonden dit een vorm van beleidsarmoede.

De fracties van Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA, GroenLinks en D66 reageerden tijdens de raadsvergadering op deze motie. Zij gaven aan dat het college via verschillende kanalen heeft laten weten waarom bepaalde onderwerpen meer tijd nodig hebben. Ook misten zij een oplossende houding bij de indieners. Het wijzigen van bestaand beleid kost nu eenmaal tijd.

Fractie LADA bracht nog een nuance in deze discussie. LADA gaf aan dat het vooral om een signaal gaat richting het college om meer stappen te zetten. De fractie van GroenLinks kwam tijdens het debat nog met een optie om de motie anders te noemen omdat de titel ‘Beleidsarmoede’ een negatieve lading heeft. Verschillende coalitiepartijen riepen op om samen te bouwen aan vertrouwen. Het CDA gaf aan ook die intentie te hebben.

Het CDA en LADA hebben aan het einde van het debat aangegeven de motie terug te trekken omdat deze niet genoeg steun zou krijgen. In de volgende raadsvergadering willen zij deze opnieuw indienen. Het CDA gaf aan gebruik te maken van het aanbod van GroenLinks, om samen te kijken naar de verwoording van de motie zodat deze de volgende keer mogelijk op meer steun kan rekenen.

                                                                                                                                                            https://noordkopcentraal.nl

Motie verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

De LADA & Anders! fractie heeft een motie opgesteld waarin het college verzocht wordt om zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap op 15 maart jl. Op basis daarvan te bepalen hoe de dienstverlening m.b.t. de verkiezingen in de toekomst kan worden verbeterd en een persbericht te plaatsen op de website en sociale media van de gemeente, waarin excuus wordt aangeboden aan de inwoners voor het verloop van de verkiezingen.

De bedoeling was om deze motie in te brengen tijdens de raadsvergadering van 23 maart jl.
Uit overleg met ander partijen bleek dat wanneer wij bereid waren om het vragen van excuses te verwijderen dan zouden OHK, SHK, PvdA en D66 de motie mee indienen. Dit verzoek werd ingewilligd waardoor er een meerderheid ontstond. Het CDA zegde toe de motie te kunnen steunen. De VVD vond het vragen om een onderzoek te vergaan en vond een evaluatie voldoende. Groen Links sprak zich niet uit over de motie.
De burgemeester was ook van mening dat er zaken niet goed verlopen zijn en steunde de motie. “We gaan grondig evalueren. Niet alleen de hoeveelheid stembureaus, zoals u stelt in uw motie, maar het gehele verkiezingsproces”. Daarin ook een evaluatie over het besluit geen stemlokalen meer in zorglocaties te plaatsen. Met de toezegging dat de raad een terugkoppeling krijgt was dat voldoende om de motie niet in stemming te brengen.

 

LADA&Anders! zorgt dat de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vorig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de projecten die in het document werden genoemd, zoals de Wieringerhoek en Plan Buitendijk. Een groot bezwaar was het voornemen om zonneatollen aan te leggen voor de kust van de drie gemeenten.
Lees verder

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.