Categorie archieven: Uit de raad

Uitkomsten onderzoek vestiging datacenters in Hollands Kroon

Maandagavond 11 maart was er een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de vestiging van datacenters in Hollands Kroon werden besproken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Berenschot. Hoewel de onderzoekers geen formele misstanden ontdekten in het dossier, waren zij wel van mening dat het heeft geschort aan actieve communicatie tussen college en raad en was er sprake van een kleine kliek van mensen die zich bezig hield met dit onderwerp. Daarnaast was er geen oog voor de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Hierdoor kon het debat over de vestiging van datacenters escaleren. De belangrijkste vraag: ‘Willen we dit wel?’ werd niet gesteld.

LADA onderschrijft de conclusies van het onderzoek. Als er sprake was geweest van duidelijke communicatie, transparantie en vroegtijdige inspraak voor de inwoners van de Wieringermeer, was de situatie niet zo geëscaleerd als nu het geval is. Op kritische punten is er sprake geweest van misleidende informatie, en een gebrek aan samenwerking tussen verschillende (bestuurs)lagen. Belangrijke lessen voor de toekomst.

Lees een verslag van gisteravond in dit gratis artikel van het Noord-Hollands Dagblad:

Kaart van Hollands Kroon werd stilletjes gewijzigd zodat techgiganten mega-datacenters konden bouwen | Noordhollands Dagblad

En kijk voor een grondigere analyse door voormalig journalist van Regio Noordkop, Stijn Vos, op Binnenlands Bestuur:

Onwrikbaar bestuur liet vestiging datacenters escaleren (binnenlandsbestuur.nl)

Daan Pruimboom

LADA-motie ‘Kernenergie in de regio’ wordt weggestemd door de coalitie

Donderdag 15 februari heeft LADA samen met het CDA een motie ingediend die ertoe oproept om in regionaal verband onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor plaatsing van een kleine kernreactor (SMR) in de Kop van Noord-Holland. Den Helder en enkele gemeentes in de West-Friesland hebben al eerder een soortgelijke motie aangenomen, dus er ligt een mooie kans voor ons als gemeente Hollands Kroon om in regionaal verband aan te haken. Immers, zelfs een kleine kerncentrale wekt genoeg energie op om een groot deel van de regio van stroom te voorzien. In 2022 dienden LADA, OHK en VVD al eens een motie in om kernenergie onderdeel te laten uitmaken van de regionale energiestrategie (RES). Deze motie haalde het toen niet, maar met de huidige verhoudingen in de raad was er een goede kans dat er nu wel genoeg animo voor deze motie zou zijn. De motie roept immers ook enkel maar op tot aanhaken bij het onderzoek.

Tot onze verbazing was de sfeer bij OHK volledig gekanteld. Hoewel het grootste deel van de fractie bekend voorstander is van kernenergie, stemde dit keer de hele fractie, op Lars Ruiter na, tegen de motie. De argumentatie hierachter was onduidelijk; OHK gaf aan moeite te hebben met de verwoording van de motie. Het CDA vroeg hierop wat de indieners aan de motie zouden kunnen aanpassen zodat OHK in kon stemmen, maar hierop kwam geen reactie. Er kwam ook geen duidelijke stemverklaring. De hele fractie behalve Ruiter gaf als verklaring: ‘voor kernenergie, maar tegen deze motie’. Ook de rol van D66 en Anders! waren bijzonder. D66 gaf aan met open blik naar kernenergie te kijken en het als potentieel onderdeel van de energiemix te zien, maar besloot toch tegen te stemmen. Anders!, wiens raadslid in de provinciale staten namens BBB groot voorstander is van kernenergie, stemde ook tegen zonder stemverklaring.

De reactie van wethouder Peters op deze motie was behoorlijk verontrustend. Ondanks dat er kort geleden 4 nieuwe beleidsadviseurs duurzaamheid zijn aangenomen en het team nu uit 8 personen bestaat, gaf zij aan geen ambtelijke capaciteit te hebben om deze motie uit te voeren. Peters gaf aan dat zij heel druk zijn met alle andere energieprojecten, waaronder zonne-atollen. Bijzonder, aangezien de raad duidelijk heeft aangegeven geen voorstander te zijn van zonne-atollen.

Aan het eind van de avond bleken alleen LADA, CDA, VVD en één lid van OHK voor de motie te stemmen, en bleven de rijen in de coalitie stevig gesloten. Van GroenLinks, PvdA en SHK was bekend dat zij geen voorstander zijn van kernenergie, maar de rol van D66 en met name OHK doet vermoeden dat er in de coalitie druk is uitgeoefend om deze motie niet te steunen. Een kwalijke zaak.

Wordt vervolgd!

Daan Pruimboom
Steunfractielid LADA

Raadsvergadering Hollands Kroon in 8 minuten, motie SMR aangehouden

Anna Paulowna – De raadsvergadering van januari in Hollands Kroon was weer een recordpoging qua snelheid. Burgemeester Rian van Dam opende om 20.06 en de sluiting was al om 20.14, waarmee de raadsvergadering effectief acht minuten geduurd had om slechts enkele hamerpunten af te tikken.

De fractie van LADA had vooraf een motie aangekondigd over een Small Modular Reactor (SMR), maar vanwege technische problemen met de uitzending en de beeldregistratie werd besloten de motie niet in te dienen, maar aan te houden tot de volgende vergadering. Er was immers vanwege de zeer ontspannen agenda van slechts enkele hamerpunten ook geen pers aanwezig en daarmee zouden inwoners ook geen kennis kunnen nemen van de strekking van de motie. Dat was onwenselijk, aldus fractiesecretaris Peter Couwenhoven. “Inwoners hebben er recht op te weten hoe de politieke partijen in Hollands Kroon denken over een kleine reactor in de regio Noord Holland-Noord.”

Lees het volledige artikel op:
https://www.regionoordkop.nl/26/01/2024/raadsvergadering-hollands-kroon-in-8-minuten-motie-smr-aangehouden/

LADA stemt tegen verhoging OZB, oplopend naar 10%

Hoewel de begroting met een positief saldo van € 1,3 miljoen sluit en de algemene reserve € 33 miljoen bedraagt is een ozb verhoging met 5% boven de inflatiecorrectie van 3% opgenomen met de vermelding dat voor 2025 opnieuw een verhoging van 5% volgt. Daarmee komt de totale verhoging uit op 10%. Volgens het college nodig omdat de uitkering uit het gemeentefonds van 2026 omlaag dreigt te gaan en de daardoor dreigende tekorten opgevangen kunnen worden. Zeker is deze aangekondigde korting niet en het is maar de vraag hoe een nieuwe regering daar over denkt. Vanuit de vereniging Nederlandse Gemeenten is heftig verzet tegen de aangekondigde maatregel.
Gezien de gezonde financiële positie van Hollands Kroon ziet LADA nog geen noodzaak om de ozb te verhogen. Beter is af te wachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren met de uitkering uit het gemeentefonds en welke maatregelen er genomen moeten worden, waarbij voor LADA primair gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen.
Met de VVD werd een amendement ingediend om de voorgestelde verhoging uit de begroting te schrappen. Dit amendement kreeg geen steun waarna beide partijen de begroting afwezen en tegen stemden.

Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers

LADA heeft als enige fractie tegen dit voorstel gestemd, hoewel in het verslag van de raadsvergadering van 19 oktober staat vermeld dat de stemuitslag 100% is en LADA ook bij de voorstemmers wordt genoemd.

LADA heeft uitgesproken het goed te vinden dat er voor deze doelgroepen huisvesting gecreëerd wordt maar niet op deze locatie in de hoek van de Hoornseweg/A7 in Middenmeer. De geluidsoverlast van de A7 en fijnstof in de lucht maken deze plek niet geschikt voor ook tijdelijke bewoning. Op deze plek mag volgens de normen niet gebouwd worden voor permanente bewoning maar voor tijdelijke bewoning gelden die normen niet. Op de website van de GGD staat het advies om minstens 150 meter vanaf een snelweg te bouwen om een acceptabele luchtkwaliteit te hebben.

Hollands Kroon is qua oppervlakte een van de grootste gemeenten van het land. Het moet toch mogelijk zijn om geschiktere locaties te vinden voor deze tijdelijke huisvesting.

Tweespalt in Hollands Kroon over zonneparken

Schager Courant 22 september 2023

Anna Paulowna: De getuigenissen waren voorbereid, de messen geslepen. En toen werd de planning voor de gemeenteraad van Hollands Kroon donderdagavond op het laatst aangepast en bleef de Strategie Duurzaamheid 2023-2026 voorlopig voor wat het was: een agendapunt.
Reden: binnen de coalitie van OHK, SHK, D66, GroenLinks en PvdA is het op het moment nog ’voer voor discussie’ en dat maakte het volgens Alexander Bügel maar weinig zinvol de materie te bespreken met de rest van de raad.
Volgens Henk van Gameren van LADA verdiende de late annulering ’geen schoonheidsprijs’ en wordt er zodoende een discussie gemeden waar ’best veel’ over te zeggen valt. „Als we gaan dromen, laten we dat dan samen doen”, klonk de romantische uitnodiging van de eenmanspartij.

Duurzaamheid
De geste kan niet los worden gezien van zijn voorgenomen plan de coalitie eens flink aan de tand te voelen over duurzaamheid in het algemeen en de genoemde strategie in het bijzonder. Vooral de overweging van zonneparken op landbouwgrond strijkt het raadslid tegen de haren in, bleek uit een bericht dat hij in de dagen voor de raad de wereld had ingestuurd. In het kader van ’u vraagt, wij draaien’ kreeg Van Gameren alsnog de discussie waar hij op hoopte, zij het in een andere vorm. Dit nadat Pieter de Jong van OHK en Jip Pankras van SHK een motie indienden om de Regionale Energiestrategie (RES) bij te schaven. Volgens de heren brokkelt het draagvlak voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer af.
En laat de RES nu juist déze locatie als zoekgebied te hebben aangemerkt.Zaak om de huidige RES niet langer in ere te houden, klonk hun redenatie.
GroenLinks en D66 merkten op dat Hollands Kroon niet in haar piere-eentje over het IJsselmeer gaat en dat het maar zeer de vraag is wat het doet met de onderhandelingspositie. Desalniettemin stemde de raad met een meerderheid voor een afkeurend signaal richting de groene plannen en bleek met de instemmende fracties van OHK en SHK waar binnen de huidige coalitie voer voor discussie vandaan komt.

LADA wil geen zonneweides op agrarische grond

In de Strategie duurzaamheid 2026 wordt een opening geboden om te onderzoeken of het plaatsen van zonneweiden op agrarische grond tot de mogelijkheden behoort. Dit doet geen recht aan amendement A 2020 02, dat op 27 februari 2020 is ingediend door VVD, SHK, LADA, Anders! en OHK om realisatie van zonneweides op agrarische grond niet mogelijk te maken. LADA blijft van mening dat dit een niet gewenste ontwikkeling is, mede door de grote impact die het zal hebben op het open landschap in Hollands Kroon. Dit amendement is destijds aangenomen. LADA zal het volgende amendement indienen:
De energietransitie krijgt vorm met aandacht voor het landschap en met begrip voor de overlast die veel inwoners nu al ervaren. Om die reden kiest de gemeente Hollands Kroon ervoor om volledig in te zetten op zon op dak, en wordt agrarische grond buiten beschouwing gehouden waar het gaat om zonneparken.

Amendement voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen

Met de biodiversiteit in Hollands Kroon is het slecht gesteld. Met het instellen van het Deltaplan Biodiversiteit is een aanzet gegeven voor een actief beleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Om dit verantwoord uit te voeren en tot een succes te maken is het noodzakelijk dat er deskundigheid in de organisatie van Hollands Kroon komt.
In de donderdag door de raad te behandelen Strategie duurzaamheid 2023-2026 worden wel actiepunten benoemd om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren maar concrete maatregelen hoe dat te bereiken ontbreken. Bermen vormen de schakel tussen deze gebieden en moeten daarom een aandachtspunt zijn in het herstellen en versterken van landschapselementen.
LADA zal een amendement indienen waarin specifiek aandacht gevraagd wordt voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen.
Het onderhoud van de bermen zou overgedragen kunnen worden aan de groenploegen van Landschap Noord-Holland, die daar ervaring mee hebben.

LADA kritisch over duurzaamheidsparagraaf

De huidige Kadernota Vergunning,- Toezicht,- en Handhaving 2019-2022 loopt af en nieuw beleid moet worden vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een eenjarig VTH-beleid. Het VTH-beleid 2023 bevat een uitwerking van geprioriteerde ambities, wettelijke taken en doelen van de VTH-teams, maar ook de financiën en middelen die hiermee gepaard gaan. Omdat het slechts één jaar betreft is de uitvoering van de ambities en wettelijke taken gelijk meegenomen. Onze fractievoorzitter haalde het naar de besluitvorming om voldoende tijd te krijgen om te motiveren waarom LADA niet met de vergunning zou instemmen. Hij deed dit omdat de voorzitter voor een stemverklaring altijd ingrijpt als deze naar haar mening te lang wordt.

In de paragraaf duurzaamheid zijn de criteria beschreven voor het plaatsen van zonnepanelen:

Er is veel vraag naar locaties om zonne-energie in te zetten, wij faciliteren dit zoveel mogelijk en zien in eerste instantie een rol voor daken. De aanleg van zonne-energie op agrarische gronden is niet mogelijk. Voor andere locaties geldt dat wij hier zoveel mogelijk aan meewerken voor zover het ziet op dubbelgebruik of benutting van restgronden of locaties waar een bijzondere meerwaarde kan worden bereikt met de aanleg van zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsschermen, taluds, overdekte parkeerplaatsen, vuilstortplaatsen(tijdelijke) braakliggende bedrijventerreinen of slootkanten die vanaf de openbare weg niet of

nauwelijks zichtbaar zijn.

Naar het oordeel van LADA zijn deze criteria te ruim gesteld waardoor het beleid om zonnepanelen alleen op daken te installeren omzeild kan worden. Reden voor de fractie om de beleidsnota af te wijzen. De andere raadsleden stemden er wel mee in

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.