Categorie archieven: Wieringermeer

LADA stelt vragen over locatie tijdelijke huisvesting Hoornseweg, Middenmeer

Geachte leden van het college,

U heeft de locatie aan de Hoornseweg aangewezen  om geschikt te maken voor tijdelijke opvang van spoedzoekers,  Oekraïners en statushouders. U geeft aan dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht op deze locatie in de nabijheid van de A7 lager is dan het gemiddelde in Nederland en vergelijkbaar is met een gemiddelde stad in Nederland.

  1. Wanneer zijn er metingen gedaan waaruit deze conclusies getrokken zijn door u?
  2. Kunt u ons het rapport ter beschikking stellen van dit onderzoek?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA stelt vragen over bouwplannen Lelypark

Geachte leden van het college,

In de Schager Courant van 26 september wordt vermeld dat Wooncompagnie medio 2024 start met de bouw van 120 woningen in het Lelypark.
De wijziging van het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark  is in raadsvergadering van 16 december 2021, agendapunt 8.5, vastgesteld. In het rapport van Bügel-Hajema wordt ernstige bodemverontreiniging  geconstateerd.

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gevonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschreden. Verder zijn er vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK in de bodem is gemeten.

Op beantwoording van technische vragen (TV2156) gesteld door de LADA-fractie of daar consequenties aan verbonden zijn, heeft u bevestigend beantwoord en dat er gesaneerd gaat worden.

Kunt u ons informeren over de stand van zaken betreffende de bodemsanering op Lelypark?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA&Anders! zorgt dat de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vorig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de projecten die in het document werden genoemd, zoals de Wieringerhoek en Plan Buitendijk. Een groot bezwaar was het voornemen om zonneatollen aan te leggen voor de kust van de drie gemeenten.
Lees verder

LADA & ANDERS! stellen vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

Na aanleiding van een op 11 augustus jl gepubliceerd artikel in De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad een eerdere vragen hierover van de LADA fractie aan het vorige college heeft de  LADA & ANDERS! vragen gesteld over het drinkwaterverbruik voor koeling van de datacenters.
Deze vragen kunt u hier lezen.

Kabinet zet stop op datacenters, maar niet in Hollands Kroon

In Hollands Kroon is geen plaats voor meer datacenters. De bijdrage van Hollands Kroon aan wereldspelers als Google en Microsoft heeft de grens van het redelijke ruimschoots overschreden. Het gigantische verbruik van groene energie, het niet gebruiken van restwarmte, het lozen van koelwater, het gebruik van dieselolie en de geringe werkgelegenheid die de datacenters verschaffen staan haaks op het streven naar een duurzame en circulaire economie. Kort gezegd: wel de lasten, niet de lusten.

Je gelooft het haast niet: overal in Nederland een stop op de bouw van datacenters, behalve op de plekken waar het de grootste problemen oplevert. De weerstand tegen de datacenters in Hollands Kroon is volledig aan het kabinet voorbij gegaan.

Zowel LADA als Anders! Hebben zich de afgelopen raadsperiode fel verzet tegen het verlenen van vergunningen aan datacenters. Hebt u liever niet nog meer van die blokkendozen de komende jaren?
Stem dan 16 maart Lijst 5: LADA&ANDERS !

Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen

Goed nieuws! De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen. Dankzij sterke oppositie werd gisteren de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen in de raad van Hollands Kroon.
De Kustvisie biedt ruimte aan grootschalige projecten op het IJsselmeer, zoals het aanleggen van zonneatollen en het aanleggen van natuurgebied Wieringerhoek. Plannen als deze hebben grote gevolgen voor agrariërs, vissers, pleziervaarders en de flora en fauna. Hoewel een amendement van het CDA opriep tot het onderzoeken van andere varianten van de Kustvisie die eerder aan bod kwamen, nam dit voor de meeste partijen nog niet alle bezwaren tegen de Kustvisie weg.

Namens LADA gaf Daan Pruimboom aan dat wat ons betreft het project Wieringerhoek én de zonneatollen aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust niet bespreekbaar waren, vanwege alle onzekerheid over de mogelijke gevolgen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, tenslotte.
Hier komt nog bovenop dat wethouder Meskers (VVD) aangaf dat Rijkswaterstaat al een voorkeur had uitgesproken voor deze versie van de Kustvisie. Ook gaf hij aan dat Marina Den Oever voorstander was van het document. Navraag leerde dat beide beweringen leugens waren. Dit sterkte de meeste partijen in hun overtuiging dat de Kustvisie niet vastgesteld moest worden.

Bodem Lelypark moet gesaneerd worden

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bügel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem. Voor het volledige bodemonderzoek werd verwezen naar bijlage 5. Deze ontbrak echter bij de raadsstukken. LADA heeft gevraagd om deze bijlage maar deze werd niet ter beschikking gesteld. Fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg bij het vaststellen van de agenda voor donderdag 16 december om het voorstel tot wijziging van het bestemmingplan van de vergadering af te halen. Hij kreeg geen steun vanuit de raad en haalde het toen naar de oordeelvorming. Het werd niet behandeld en doorgeschoven naar de uitloopvergadering op dinsdag 21 december. Het resultaat is wel dat vrijdagochtend het hele rapport van Bügel-Hajema bij de raadsstukken werd gevoegd met daarin bijlage 5. Daaruit bleek dat de verontreiniging veel ernstiger is dan uit de toelichting bij het raadsvoorstel bleek. Daarop heeft de fractie vervolgvragen gesteld, die maandag 2o0 december al beantwoord zijn. Daaruit blijkt sanering noodzakelijk is. Hierbij de vragen met de beantwoording.

Lees hier het gehele bericht. LINK

Aanvullende vragen vervuiling Lelypark

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING

 

Naam fractie LADA
Datum raadsvergadering 21-12-2021
Volgnummer TV
Agendapunt C5
Onderwerp Bestemmingplan Wieringerwerf – Lelypark

 

Geachte leden van het college,

 Bijlage 5 geeft ons aanleiding tot nadere vragen.

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gevonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschrijden. Verder zijn er vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op grond van de sterke verhoging aan benzeen waarmee de kritische waarde is overschreden geldt voor deze locatie de veiligheidscode ‘zwart vluchtig’. Dat is de zwaarste klasse voor bodemverontreiniging, welke geldt voor de aanwezigheid van carcinogene en mutagene stoffen.

Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK in de bodem is gemeten.

Wordt er in het omringende gebied nader onderzoek gedaan op de aanwezigheid van deze stoffen in het grondwater en de bodem om inzicht te krijgen hoever deze verontreiniging zich uitstrekt?

Betekent deze verontreiniging dat er in het kader van de Wet Bodemsanering gesaneerd moet worden?

In de omgeving van peilbuis 01 wordt een zware verontreiniging aan minerale olie aangetroffen.  Ook hier de vraag:

Betekent dit dat er in het kader van de wet bodemsanering een sanering noodzakelijk is?

Kunt u hier duidelijkheid over geven?

Er wordt aangegeven dat er geen onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van PAK in de asfalt verhardingen die in het gebied aanwezig zijn. Er wordt de aanbeveling gedaan om dat alsnog te doen.

Gaat u deze aanbeveling uitvoeren?

 

Met vriendelijke groet,

 

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.