Categorie archieven: Niedorp

LADA stelt vragen over de verkeerssituatie Westfriesedijk

Geachte leden van het college,

Recentelijk werd onze fractie benaderd met klachten over de fietsveiligheid op de Westfriesedijk ter hoogte van Kolhorn. Navraag bij het Hoogheemraadschap leerde dat de Westfriesedijk tegenwoordig in beheer is van de gemeente. Naar aanleiding van de melding heeft onze fractie een aantal vragen:

 1. Is het college bekend met de slechte staat van de bermen van de Westfriesedijk op het traject van de Hartweg tot na de bocht bij Kolhorn? Zo ja, wanneer staat versterking van de berm op de planning?
 2. Zou het mogelijk zijn om de berm van de Westfriesedijk met graskeien te versterken? Zo nee, waarom niet?
 3. Hollands Kroon heeft als beleid veilige fietsroutes te creëren. Is het in dat kader een optie om het fietspad dat vanaf de Oude Provinciale weg tot de Hartweg langs de dijk ligt door te trekken naar Kolhorn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA stelt vragen over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college,

Voor de renovatie van het Winkelhart Niedorp stonden er op diverse plaatsen bankjes in de buitenruimte.
Wij hebben al diverse keren te horen gekregen dat deze gemist worden. Er zijn bankjes in de nieuwe passage geplaatst maar het buiten kunnen zitten wordt toch gemist.
Onze vraag is dan ook:

 1. Worden er bankjes teruggeplaatst in de buitenruimte?
 2. Zo nee. Wat is daarvoor de reden?

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA & ANDERS! stellen vragen over container met accu op het voetpad bij de Vomar Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college,

De container waarin de accu voor de opslag van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit door de Vomar supermarkt is geplaatst op het voetpad dat rondom het verbouwde Winkelhart Niedorp is aangelegd.


Zoals de foto duidelijk weergeeft is er weinig ruimte overgebleven.
inwoners die gebruik maken van een booster kunnen de container niet passeren. Ook met een rollator is het lastig.

 1. De plaatsing van de container op deze plek staat haaks op het inclusief inrichten van de openbare ruimte. Bent u dat met ons
  eens?
 2. Is er overleg geweest over de locatie waar de container geplaatst zou worden?
 3. Zo ja, waarom is dan besloten voor deze locatie en niet voor de achterzijde van het Winkelhart?
 4. Als verplaatsing van de container niet mogelijk is, bent u dan bereid om de braakliggende strook grond van tegels te voorzien om een goede passage van de container mogelijk te maken?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Beperkingen vrachtverkeer op Ooster-en Westerweg in Nieuwe Niedorp

In vragen van de LADA & ANDERS! fractie aan het college over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp werd verwezen naar regelmatig optredende schade aan de sluis veroorzaakt door vrachtauto’s. Wij gaven aan dat het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden en klem komt te zitten op de sluis bij opdraaien naar de Dorpsstraat.
Verder werd onder de aandacht gebracht dat op de smalle Oosterweg met tegemoet komend verkeer het elkaar passeren voor gevaarlijke situaties zorgt, vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis door de smalle, steile berm aan de slootkant.
Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.
In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het steeds groter wordende vrachtverkeer op verantwoorde wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen te rijden vanaf de N242 wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afgesloten moeten worden.
Wij vroegen het college: bent u bereid om onderzoek te doen om tot een passende oplossing te komen?
Dit heeft geleid tot het instellen van een lengtebeperking. Een volledige afsluiting voor vrachtverkeer is volgens het college niet wenselijk.
De Oosterweg wordt afgesloten voor voertuigen langer dan 12 meter. Dit wordt aangegeven met een verbodsbord bij de Hartweg. De Westerweg wordt afgesloten voor voertuigen
langer dan 8 meter, aangegeven met een verbodsbord geplaatst bij de splitsing met de Rijdersstraat.

Vrachtwagens zijn te lang voor krappe kruisingen in Nieuwe Niedorp. Maar een verbod is niet mogelijk

Het college van B en W antwoordt hiermee op vragen van de fractie Lada/Anders. Volgens genoemde partij is de kruising te krap bemeten voor vrachtwagencombinaties. Zo raakte de sluisbrug begin november door een vrachtwagen flink beschadigd en kwam een truck vast te zitten omdat de draai rechtsaf naar de Dorpsstraat niet te maken was.

Schaafplekken op de brug.
© Foto Marc Moussault

Volgens Lada/Anders worden de problemen veroorzaakt door steeds groter en zwaarder wordend vrachtverkeer dat vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden.
’Op de smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoetkomend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant. Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.’

Bereikbaar
Het college laat weten te onderzoeken of er een beperking kan worden gesteld aan de lengte van vrachtwagens. Dit geldt al voor de kruising Westerweg/Dorpsstraat waar uitsluitend vrachtwagens met een lengte van acht meter zijn toegestaan. Een verbod voor vrachtwagens op genoemde wegen zit er niet in ’vanwege de bereikbaarheid van het dorp’.
’Bedrijven en woningen aan de Oosterweg en Westerweg moeten bereikbaar blijven voor vrachtwagens, voor bijvoorbeeld bevoorrading, afvalinzameling en verhuizing.’
De optie om genoemde wegen uitsluitend open te stellen voor bestemmingsverkeer is volgens het college niet reëel. Omdat iedere bestuurder kan aangeven in het gebied te moeten zijn. Handhaving is zodoende niet mogelijk. ’Er wordt gezocht naar een betere oplossing, want het is duidelijk dat langere vrachtwagens de bochten op de kruisingen met de Dorpsstraat niet kunnen nemen’, aldus het college.

Schager Courant, 07-12-2022

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.