Categorie archieven: OFV

Verslag openbare fractievergadering 20-11-2023

Gebiedsregisseurs
Deze zijn op 9 november in een beeldvormende vergadering voorgesteld, waarbij inzicht is gegeven over de taakstelling en uitvoering daar van. Veel blijft onduidelijk over de nut en noodzaak van de functies. LADA trekt de conclusie dat de gebiedsregisseurs vooral bestaande functies gaan dubbelen. Zij worden het aanspreekpunt voor de inwoners, maar zijn de kernbeheerders en dorpsraden niet de aanspreekpunten? Er zijn toch al gebiedswethouders aangesteld? Het frustreert goedlopende initiatieven die vanuit inwoners en organisaties opgezet zijn. Daar hebben we geen gebiedsregisseurs voor nodig. Het programma Leefbaarheid kleine kernen, aangestuurd door Wonen plus Welzijn, is daar een goed voorbeeld van met als resultaat dat er dorpsraden zijn opgericht in Middenmeer en Hippolytushoef en die in Kreileroord nieuw leven is ingeblazen met een positief resultaat voor het dorp. Conclusie: De coalitie heeft voor € 400.000 vier overbodige functies gecreëerd zonder een heldere visie wat de meerwaarde voor de inwoners zal zijn. Moet daarvoor de ozb verhoogd worden?

Hotel Waddenpoort
Binnen het programma Waddenpoort Den Oever wordt De Strip ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een hotel/restaurant. Deze ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. Het college vraagt de raad zich er over uit te spreken voordat er verdere stappen ondernomen worden. LADA vraagt zich af of er wel behoefte is aan een dergelijke accommodatie. Alles afwegende heeft de fractie geen bedenkingen. Het is aan de bewoners van Den Oever om zich er over uit te spreken.

Verordening fysieke leefomgeving
In december 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Door uitstel van de Omgevingswet is actualisatie nodig. Voorgesteld wordt de Verordening fysieke leefomgeving van 16 december 2021 in te trekken en volledig opnieuw vast te stellen. Zo is het stuk aangepast op bijvoorbeeld Iepziekte, de Alcoholwet en het besluit activiteiten leefomgeving. Hoewel er onduidelijke formuleringen in de tekst voorkomen zal LADA instemmen met de nieuwe verordening. Vooral de bomenlijst kan zijn goedkeuring krijgen vanwege het kapbeleid en de bestrijding van de iepziekte.

Bankjes komen terug
Mededeling van wethouder Peeters dat de bankjes teruggeplaatst worden bij het Winkelhart Niedorp, op de plek van de ambulante handel. Onduidelijk waar dat dan is, waarschijnlijk langs het Hoefje. De fractie vraagt zich wel af of dat een geschikte plek is.

Raadscafé
Twee bestuursleden van Veilig Verkeer afdeling Wieringerland brachten de onveiligheid van de verbindingsweg tussen Slootdorp en Westerland onder de aandacht. Vracht verkeer rijdt niet via de A7 naar Wieringen maar neemt bij Wieringerwerf de afslag naar Slootdorp om via de Slootweg naar Westerland te rijden. Een ongewenste route. Bewoners van de Graslaan spraken hun zorgen uit over de plannen van de tennisvereniging om padelbanen te bouwen. Zij vrezen vooral geluidsoverlast gezien de ervaring op andere plaatsen. Resultaten van metingen opvragen om een goed oordeel te kunnen vormen. Wijziging bestemmingsplan buitengebied Niedorp-Zuid is door bewoners van de Leijerdijk onder de aandacht gebracht. Een eerder plan om de bouw van een loods toe te staan is na bezwaren van bewoners door de Raad van State nietig verklaard. Het college is voornemens een nieuwe aanvraag te honoreren. Omwonenden spreken zich er opnieuw tegen uit. LADA heeft destijds tegen gestemd omdat het een ernstige aantasting is van het open gebied van Nieuwe Niedorp tot Verlaat en blijft zich tegen de wijziging uit spreken.

Windturbines langs Westfriesedijk?
In de gemeente Opmeer zijn grootschalige plannen voor de aanleg van zonneweides waartegen veel verzet is. Opmeer overweegt nu als compensatie voor minder oppervalk zonneweides windturbines te plaatsen langs de Westfriesedijk. LADA vindt dat een niet gewenste ontwikkeling gezien de dichtheid van windturbines in de Wieringermeer en Groetpolder.

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 20 november een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766 JD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 23 november wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 30 oktober een openbare fractievergadering in De Meerbaak, prof. Ter Veenweg 4, 1775 BG Middenmeer, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 2 november waar de begroting en de tweede bestuursrapportage op de agenda staan wordt besproken.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 16-10-2023

Inspreken
De heren Kamst en De Vries (Veilig Verkeer afdeling Wieringerland)  vragen de fractie hoe er in de raad omgegaan wordt  met verkeerszaken. VVN krijgt nooit respons op de inbreng die er veelvuldig is en twijfelt aan de deskundigheid bij Hollands Kroon dat heel veel externe inhuur pleegt om onderzoek te doen terwijl de kennis vaak in de samenleving aanwezig is hoe problemen op te lossen. Zij doen de suggestie om eens na te vragen hoeveel geld hieraan besteed wordt.
Voor de informerende bijeenkomst Verkeersveiligheid op 30 november is VVN niet uitgenodigd. Suggestie wordt gedaan om in navolging van de Wmo-adviesraad een open brief aan raad en college te sturen waarin de klachten worden uitgesproken.

Bodemsanering Lelypark
De vragen die door LADA aan het college gesteld zijn over de sanering van de vervuilde grond zijn nog niet beantwoord. Wooncompagnie heeft aangegeven niet op vervuilde grond te bouwen.

Raadscafé
In het raadsafe in de Willibrorduskerk in Haringhuizen waren weinig raadsleden aanwezig, wel onze fractievoorzitter en fractieondersteuner.
De verkeerssituatie in Haringhuizen kwam ter sprake, met name de problemen met parkeren. Waar is er ruimte voor te vinden?
Woningbouwplan hoek Muggenburgerweg. Er werden zorgen uitgesproken over de kosten van de aanleg van voorzieningen zoals speeltuin etc.
Ons advies: neem contact op met kernbeheer. Door een aantal bewoners uit Wieringerwerf werd bezwaar gemaakt tegen huisvesting van 230 arbeidsmigranten op de Schelphorst. Bezwaren delen wij niet, uitgangspunt van LADA is altijd geweest grootschalige opvang op of nabij industrieterreinen.

Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
Het college vraagt de bestemming van het bedrijventerrein in de hoek Hoornseweg/A7 in Middenmeer te veranderen in een woonbestemming om opvang voor deze tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Wij vinden deze locatie ongeschikt vanwege de overlast veroorzaakt door A7, denk aan geluidsoverlast en belasting met fijnstof. Omdat voor tijdelijke huisvesting mildere regels gehanteerd worden dan voor permanente bewoning zou deze locatie geschikt zijn. LADA wijst deze locatie dan ook af.

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 16 oktober een openbare fractievergadering in dorpshuis Hippo, Kerkhofsteeg 2-4, 1777CC Hippolytushoef, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 19 oktober wordt behandeld. Belangrijke punten zijn dan de
jaarrekening 2022 en de kadernota. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met
de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven,
06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 18 september

Voor de eerste vergadering na het reces kwam de fractie met de LADA-kerngroep bijeen in ’Leven van de Wind’ in Wieringerwerf. De raadsagenda kende slechts een punt de Strategie duurzaamheid 2023-2026 waardoor er voldoende tijd was om divers onderwerpen aan de orde te stellen.

Strategie duurzaamheid 2023 – 2026
Een teleurstellend stuk. Het bevat geen concrete aanpak, er worden slechts aandachtspunten benoemd. Wel opent de visie de mogelijkheid om te onderzoeken of zonneweides op agrarische grond alsnog tot de mogelijkheden kan behoren. Dit is in strijd met een eerder met ruime meerderheid aangenomen amendeert ( A 2020 02, 27 februari 2020 ) waarin dat afgewezen werd. De fractie zal dan ook een amendement indienen waarin dit niet toegestaan wordt. Zon op dak blijft leidend. LADA blijft van mening dat dit een niet gewenste ontwikkeling is, mede door de grote impact die het zal hebben op het open landschap in Hollands Kroon. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor een beleid om kleine windmolens toe te staan. Hier staat LADA zeer kritisch in. Wat zijn de effecten op fauna, vleermuizen, vogels? Vooralsnog afwijzen.

Biodiversiteit komt er bekaaid af, er is nauwelijks aandacht voor het ecologisch beheren van bermen om biodiversiteit te herstellen. Hier zal een amendement over ingediend worden. Gezonde wegbermen kunnen een unieke rol spelen voor de ecologie. Veel land wordt intensief gebruikt voor landbouw en bewoning. Dijken en bermen kunnen als ‘kruidenrijk grasland’ een overgebleven leefgebied vormen voor specifieke planten en dieren en zo een ecologische verbinding vormen, pal naast het wegennetwerk. Dat is ook in EU-verband de afspraak: voor 2030 moet minstens 10 procent van het landelijk gebied ecologisch waardevol worden.

Raadscafé

Erfgoedverordening:
Bond Heemschut heeft bezwaar tegen de regeling van vrijwilligheid. De bond wil dat er een beroeps-beroepsmogelijkheid komt om dit aan te vechten om alsnog plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst af te kunnen dwingen. Daar was geen steun voor.

Tijdelijke huisvesting Middenmeer:
LADA deelt het naar voren gebrachte standpunt dat de locatie tussen de Hoornseweg en A7 is niet geschikt is voor woningbouw vanwege de geluidshinder en fijnstof. Voor tijdelijke huisvesting gelden soepelere normen. Vindt de raad dit acceptabel om op deze plek een tijdelijk onderkomen te realiseren waarin mensen problemen met hun gezondheid kunnen krijgen? Voor LADA is deze locatie alleen geschikt als benoemde problemen opgelost worden.

Verder werd er aandacht gevraagd voor de subsidieverordening en het plaatsen van een zwaluwkast in en het onderhoud van de vijver Middenmeer.

Ecologisch bermbeheer:
Op nu.nl verscheen een interessant artikel waarvan een samenvatting is gemaakt.

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 18 september een openbare fractievergadering in Leven van de Wind, Oosterterpweg 12, 1771SJ Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 21 september wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 10 juli een openbare fractievergadering in Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32, 1732 LL Lutjewinkel, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 13 juli wordt behandeld. Belangrijke punten zijn dan de jaarrekening 2022 en de kadernota.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Geplaatst in OFV

LADA luistert in Kunsttuin Nederlands Kremlin

Door het niet doorgaan van de raadsvergadering van 15 juni was er op de openbare fractievergadering van
maandag 12 juni volop tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse zaken die bij ons spelen.
Op het zonovergoten terras was het goed toeven met als resultaat geanimeerde gesprekken. Donderdag 13
juli is een extra raadsvergadering vastgesteld waar de jaarrekening en kadernota behandeld worden.
Besloten is om maandag 10 juli een ofv te beleggen, deze zal gehouden worden in cultuurhuis De Kolk
(Lutjewinkel).


Lees verder

Geplaatst in OFV
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.