Categorie archieven: OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 13 mei een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Prof. Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 23 mei wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 15-04-2024

De fractievergadering in Ons Tweede Huis in Slootdorp was wederom goed bezocht. Een aantal geïnteresseerden die de vorige keer kennis kwamen maken, waren wederom aanwezig. Deze maand hadden we twee insprekers. De raadsagenda was niet heel spannend. Er werd een kinder-burgemeester benoemd, Thijs Winter uit Anna Paulowna. Een leuk initiatief.

Situatie Harmonie, Hippolytushoef
Allereerst kwam mw. Van der Meulen uit Hippolytushoef inspreken over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef. De eigenaar heeft een vergunning gekregen om 8 koopappartementen te realiseren in het pand. Hij heeft nadrukkelijk géén vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De laatste jaren is er vaak melding gedaan door omwonenden van misstanden. De appartementen zijn niet conform vergunning gerealiseerd, er is sprake van een extra woonunit en er wonen arbeidsmigranten in. Kort geleden heeft de rechter bepaald dat een dwangsom die de gemeente aan de eigenaar heeft opgelegd gehandhaafd blijft. De eigenaar moet dus voldoen aan de verleende vergunning. Ondanks de vele meldingen wordt er heel beperkt gehandhaafd. LADA heeft hierover politieke vragen gesteld, die u op onze website kunt vinden.

Veilige fietsroutes
De tweede inspreker was wederom dhr. Kamst van Veilig Verkeer Nederland. Hij vroeg aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de N240 binnen de kern Slootdorp. Schoolgaande kinderen kunnen hier niet veilig oversteken. Geadviseerd werd om contact op te nemen met de medezeggenschapsraad (MR) van de betreffende school. Een tweede punt van aandacht was de veilige doorfietsroute van Wieringen naar RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen is hier ook in het geding. Dit onderwerp behoudt continue de aandacht van LADA, aangezien dit al lang speelt. Binnenkort komt er een rapport hierover uit.

Onderzoeksrapport datacenters
Het onderzoeksrapport datacenters van Berenschot is 11 maart al met de raad en de pers gedeeld. Het onderwerp stond nu ter bespreking op de raadsagenda inclusief een inhoudelijke reactie van het college. LADA is altijd kritisch geweest op de vestiging van datacenters in Hollands Kroon. We onderschrijven dan ook de conclusies uit het rapport, met name dat er geen oog is geweest voor de veranderende maatschappelijke context. Dit valt te lezen als: de inwoners kregen lucht van wat er stond te gebeuren, protesteerden hiertegen, maar werden niet serieus genoeg genomen.

Bestemmingsplan Westerweg 27, Nieuwe Niedorp
Het gaat om het bouwen van huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten gedurende 10 jaar waarna de locatie wordt opgeheven. Tevens wordt er een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De initiatiefneemster was ook aanwezig bij het raadscafé van 11 april, om het plan toe te lichten. Dit voorstel is eerder als principeverzoek behandeld in de raad. LADA heeft toen tegen gestemd, omdat het plan niet voldoet aan onze regels voor huisvesting van arbeidsmigranten en het kan leiden tot grote verkeersdrukte op de Westerweg. In principe staan deze argumenten nog steeds, maar het nieuwe plan zit dusdanig goed in elkaar dat we toch besloten hebben om voor te stemmen. De woonunits zien er mooi uit, er is voldoende parkeergelegenheid, en de arbeidsmigranten worden dicht bij hun werk gehuisvest. Ook het tijdelijke karakter van de bewoning heeft bijgedragen aan het verandering van standpunt van LADA.

LADA luistert

LADA luistert
LADA houdt maandag 15 april een openbare fractievergadering in dorphuis Ons Tweede Huis, Pastoor Braakstraat 1, 1774 AD Slootdorp, aanvang, 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 18 april  wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu
Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 18-03-2024

De openbare fractievergadering in het Vikingschip in Den Oever was goed bezocht. Een aantal aanwezigen gaven aan dat zij aanwezig waren om nader kennis te maken met LADA.

Inspreken
Veilig Verkeer Nederland afdeling Wieringerland stelde aan de orde dat er een landelijk discussie gevoerd wordt om gemeenten de bevoegdheid te geven lokaal handhavend te kunnen optreden. VVN Wieringerland juicht dit toe. Het zal de veiligheid in het verkeer doen toenemen. De gemeente is er geen voorstander van en geeft aan onvoldoende capaciteit en deskundigheid in huis te hebben om deze taak er bij te kunnen nemen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor veilige schoolroutes. De contacten van VVN met de gemeente zijn onveranderlijk slecht.

‘Bos van Van Moorselaar’ in Nieuwe Niedorp
De vragen die LADA hier over gesteld heeft zijn beantwoord. Daaruit citeren wij:
De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de percelen ten noorden en ten zuiden van het door u bedoelde ‘Bos van Van Moorselaar’ te willen gebruiken als ophoog grond. Zie de rood omlijnde percelen in figuur 1 De projectontwikkelaar heeft in een overleg met betrekking tot de ontwikkelingen op het Dahlia Park aangegeven op de eerdergenoemde percelen, inclusief het bosje, woningen te willen realiseren in een parkachtige omgeving. Voor deze ontwikkeling is echter geen principeverzoek of aanvraag ingediend dat door de gemeente is beoordeeld Het college heeft dan ook nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze ontwikkeling. Zijn wens is om, vooruitlopend op deze ontwikkeling, op deze locatie de overtollige grond vanuit het project Dahliapark te gebruiken. Het ophogen van deze gronden is in strijd met het bestemmingsplan en kan niet zonder aanlegvergunning worden gerealiseerd. Als zonder aanlegvergunning wordt overgegaan tot het ophogen van de percelen zal er handhavend tegen deze activiteit worden opgetreden.
Transport van grond kan alleen over het Kostverlorenpad. Een fietspad dat aangelegd is om een veilige route voor kinderen naar school te creëren. Er zullen vragen gesteld worden hoe de veiligheid van de kinderen geborgd kan worden om dat op te nemen in de vergunning mocht deze alsnog aangevraagd worden. Verder heeft LADA heeft of als voorwaarde opgenomen kan worden dat het grondtransport in de schoolvakantie uitgevoerd moet worden.

Woonvisie
Is reeds in vorige ofv behandeld. Een korte discussie bevestigde de toen getrokken conclusies. Ambitieus maar onrealistisch. LADA plaatst vraagtekens achter de uitvoerbaarheid. Omdat op pagina 36 te lezen valt dat de gemeentelijke organisatie niet is ingericht op de toename van plannen die gaan komen.

Nota grondbeleid
Niet spannend. Veel grond is in handen van projectontwikkelaars. Kan de gemeente wel een actief grondbeleid voeren was de vraag. Voor kennisgeving aannemen.

Vestigingsvoorwaarden datacenters
Hier heeft LADA geen behoefte aan. In ons verkiezingsprogramma staat dat LADA tegen uitbreiding van het aantal datacenters is. Het vaststellen van nieuwe vestigingsvoorwaarden kan alleen maar betekenen dat vestiging van nieuwe datacenters niet uitgesloten wordt.

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 18 maart een openbare fractievergadering in Het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 21 maart wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 12-02-2024

Weer geen beeldvormende raadsagenda. Slechts hamerstukken ter besluitvorming geagendeerd. Er was dan ook geen reden om de raadsagenda inhoudelijk te behandelen.
Bij de hamerstukken werden de kadernota’s van de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio en de regionale uitvoeringsdienst ter besluitvorming zijn gepresenteerd. Bij de brandweer moet fors geld bij om onder andere beroepspersoneel aan te kunnen trekken om de posten van een minimale bezetting te kunnen voorzien. De regionale uitvoeringsdienst kan het werk niet meer aan omdat het met een sterk verouderd ICT-systeem zit en personeel te kort heeft. Ook hier is fors meer geld nodig om de boel weer op orde te krijgen. Lees verder

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 12 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis De Nieuwe Hoorn, Kerkepad 1-3, Kolhorn, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 15 februari  wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 22-01-2024

Raadsagenda 25-01-2024
Weer geen beeldvormende agenda. Slechts hamerstukken ter besluitvorming geagendeerd. Er was dan ook geen reden om de raadsagenda inhoudelijk te behandelen. Ondanks het ontbreken van discussie over de raadsvergadering toch een vruchtbare avond waarop ruim de tijd was om andere onderwerpen die ons bezig houden te bespreken.

Mededelingen
Naar aanleiding van vragen door LADA gesteld zijn vier bankjes terug geplaatst bij het Winkelhart Niedorp. Niet op de oude plekken onder de overkapping maar langs het Hoefje. Lees verder

Geplaatst in OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 22 januari a.s. een openbare fractievergadering in Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32 1733 LL Lutjewinkel, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 25 januari wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 20-11-2023

Gebiedsregisseurs
Deze zijn op 9 november in een beeldvormende vergadering voorgesteld, waarbij inzicht is gegeven over de taakstelling en uitvoering daar van. Veel blijft onduidelijk over de nut en noodzaak van de functies. LADA trekt de conclusie dat de gebiedsregisseurs vooral bestaande functies gaan dubbelen. Zij worden het aanspreekpunt voor de inwoners, maar zijn de kernbeheerders en dorpsraden niet de aanspreekpunten? Er zijn toch al gebiedswethouders aangesteld? Het frustreert goedlopende initiatieven die vanuit inwoners en organisaties opgezet zijn. Daar hebben we geen gebiedsregisseurs voor nodig. Het programma Leefbaarheid kleine kernen, aangestuurd door Wonen plus Welzijn, is daar een goed voorbeeld van met als resultaat dat er dorpsraden zijn opgericht in Middenmeer en Hippolytushoef en die in Kreileroord nieuw leven is ingeblazen met een positief resultaat voor het dorp. Conclusie: De coalitie heeft voor € 400.000 vier overbodige functies gecreëerd zonder een heldere visie wat de meerwaarde voor de inwoners zal zijn. Moet daarvoor de ozb verhoogd worden?

Hotel Waddenpoort
Binnen het programma Waddenpoort Den Oever wordt De Strip ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een hotel/restaurant. Deze ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. Het college vraagt de raad zich er over uit te spreken voordat er verdere stappen ondernomen worden. LADA vraagt zich af of er wel behoefte is aan een dergelijke accommodatie. Alles afwegende heeft de fractie geen bedenkingen. Het is aan de bewoners van Den Oever om zich er over uit te spreken.

Verordening fysieke leefomgeving
In december 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Door uitstel van de Omgevingswet is actualisatie nodig. Voorgesteld wordt de Verordening fysieke leefomgeving van 16 december 2021 in te trekken en volledig opnieuw vast te stellen. Zo is het stuk aangepast op bijvoorbeeld Iepziekte, de Alcoholwet en het besluit activiteiten leefomgeving. Hoewel er onduidelijke formuleringen in de tekst voorkomen zal LADA instemmen met de nieuwe verordening. Vooral de bomenlijst kan zijn goedkeuring krijgen vanwege het kapbeleid en de bestrijding van de iepziekte.

Bankjes komen terug
Mededeling van wethouder Peeters dat de bankjes teruggeplaatst worden bij het Winkelhart Niedorp, op de plek van de ambulante handel. Onduidelijk waar dat dan is, waarschijnlijk langs het Hoefje. De fractie vraagt zich wel af of dat een geschikte plek is.

Raadscafé
Twee bestuursleden van Veilig Verkeer afdeling Wieringerland brachten de onveiligheid van de verbindingsweg tussen Slootdorp en Westerland onder de aandacht. Vracht verkeer rijdt niet via de A7 naar Wieringen maar neemt bij Wieringerwerf de afslag naar Slootdorp om via de Slootweg naar Westerland te rijden. Een ongewenste route. Bewoners van de Graslaan spraken hun zorgen uit over de plannen van de tennisvereniging om padelbanen te bouwen. Zij vrezen vooral geluidsoverlast gezien de ervaring op andere plaatsen. Resultaten van metingen opvragen om een goed oordeel te kunnen vormen. Wijziging bestemmingsplan buitengebied Niedorp-Zuid is door bewoners van de Leijerdijk onder de aandacht gebracht. Een eerder plan om de bouw van een loods toe te staan is na bezwaren van bewoners door de Raad van State nietig verklaard. Het college is voornemens een nieuwe aanvraag te honoreren. Omwonenden spreken zich er opnieuw tegen uit. LADA heeft destijds tegen gestemd omdat het een ernstige aantasting is van het open gebied van Nieuwe Niedorp tot Verlaat en blijft zich tegen de wijziging uit spreken.

Windturbines langs Westfriesedijk?
In de gemeente Opmeer zijn grootschalige plannen voor de aanleg van zonneweides waartegen veel verzet is. Opmeer overweegt nu als compensatie voor minder oppervalk zonneweides windturbines te plaatsen langs de Westfriesedijk. LADA vindt dat een niet gewenste ontwikkeling gezien de dichtheid van windturbines in de Wieringermeer en Groetpolder.

Geplaatst in OFV
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.