Auteur archieven: Redactie

Opinie: Ook voor Hollands Kroon wordt het tijd om de deur open te zetten voor kernenergie

In de ons omringende gemeenten is de kogel door de kerk: er wordt serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om (kleine) kerncentrales te bouwen. Begin deze maand was er een informatieavond in Den Helder, waar de gemeenteraad werd bijgepraat over de mogelijkheden om een kleine kerncentrale te bouwen. De gemeente ziet ’grote economische voordelen’ in de komst van een kernreactor. Ook in West-Friesland gaan meerdere gemeenten gezamenlijk de mogelijkheid onderzoeken om kernenergie onderdeel te laten worden van de energietransitie. De ontwikkelingen wat betreft (kleine) kerncentrales volgen zich snel op, en inmiddels  is het al mogelijk om binnen 7 jaar een werkende kleine kerncentrale (Small Mododular Reactor, SMR) te plaatsen. Een geweldige kans om op een heel klein oppervlak, heel veilig heel veel energie op te wekken.

In 2020 heb ik in de gemeenteraad reeds een motie ingediend om kernenergie serieus te overwegen in de energietransitie. VVD, OHK en LADA waren daar toen voorstander van. De andere partijen kwamen echter met de meest vergezochte en reeds allang achterhaalde argumenten aan, om hun ongenoegen duidelijk te maken. Een raadslid (ik kan mij niet meer herinneren wie), noemde het voorstel zelfs asociaal en onbehoorlijk, terwijl er slechts opgeroepen werd tot het opstellen van een visie ten opzichte van kernenergie. Alle argumenten die de meeste ‘groene’ partijen al jaren aandragen tegen kernenergie werden uit de kast gehaald. Het zou gevaarlijk zijn, veel te duur, te lang duren om te bouwen en zelfs de angst dat terroristen hun peilen op de kerncentrale zouden richten werd geuit. De kerncentrale in Borssele heeft in haar 50-jarig bestaan uiteraard al meerdere terroristische aanvallen moeten verduren… Ik kan de argumenten één voor één voor u ontkrachten, maar ik ga er vanuit dat u deze zelf ook op waarde kunt schatten. Voor wie zijn of haar kennis wil ophalen, raad ik dit artikel aan.

Nu de politieke wind zowel in de provincie als landelijk is gekanteld en de voorstanders van kernenergie ruim in de meerderheid zijn, is er momentum om de discussie over kernenergie weer aan te zwengelen. Dit keer graag zonder angstretoriek, maar op basis van harde feiten. De gemeente Hollands Kroon zou zeker baat kunnen hebben bij één of meerdere kleine reactoren, met name in gebieden waar de behoefte aan energie hoog is, zoals bijvoorbeeld Agriport. Hoe mooi zou het zijn als je, door het plaatsen van één onuitputtelijke energiebron, zo’n groot gebied in haar energiebehoefte kunt voorzien? Misschien kun je hier zelfs aan eigen mini-energienet voor aanleggen, waardoor we niet in de knoop komen met het reguliere energienet.

Onderzoek zal moeten uitwijzen wat wel en niet kan. Hiervoor is het nodig dat het taboe dat er, nog eens versterkt door de reacties op de kernenergiemotie uit 2020, hangt omtrent kernenergie eindelijk eens doorbroken wordt. We moeten geen enkele energiebron uitsluiten, en al helemaal niet een energiebron die zo efficiënt is en beperkte ruimte vraagt als kernenergie. De energietransitie kost sowieso geld, dus laten we dat geld dan zo efficiënt mogelijk benutten.

Daan Pruimboom
Steunfractielid LADA

Column: Dagelijks bestuur ‘Hollands Kroon’ blaast dorpsraden op.

Het college van Hollands Kroon is bezig om op een oneigenlijke manier de dorpsraden te ontmantelen.
Dit terwijl in sommige dorpen deze raden goed lopen en de onderlinge samenwerking steeds meer vorm begint te krijgen. Naast dat de dorpsraden langzaam zullen worden ontmoedigd lijkt daarmee ook het einde in zicht voor het reeds succesvolle Kernbeheer.
Daarnaast lijkt ook het raadscafé met deze actie ten dode opgeschreven. Voorgaande wordt met name veroorzaakt door het aanstellen van vier gebiedsregisseurs, kosten €110.000,00 per persoon. Onderbouwing voor deze gebiedsregisseurs ontbreekt.
Bij aanvang van deze raadsperiode kreeg elke wethouder een regio toegewezen. Gezien eerdergenoemde lijkt het er sterk op dat we een extra 5e laag creëren die bijna een half miljoen euro aan gemeenschapsgeld gaat kosten. Maar voor wat eigenlijk en wat levert het de burger concreet op? Een ding wordt hiermee wel duidelijk. De verhoging van de OZB dient klaarblijkelijk niet voor het opvangen van de mogelijke toekomstige korting van de Rijksbijdrage. Veel eerder is het bedoeld om de kosten van het mismanagement van het college mee te kunnen financieren. Met de komst van de gebiedsregisseurs kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de dat de beoogde doelen van de fusie van de vier oorspronkelijke gemeenten verder weg zijn dan ooit…
Hielko Mels

Verslag openbare fractievergadering 20-11-2023

Gebiedsregisseurs
Deze zijn op 9 november in een beeldvormende vergadering voorgesteld, waarbij inzicht is gegeven over de taakstelling en uitvoering daar van. Veel blijft onduidelijk over de nut en noodzaak van de functies. LADA trekt de conclusie dat de gebiedsregisseurs vooral bestaande functies gaan dubbelen. Zij worden het aanspreekpunt voor de inwoners, maar zijn de kernbeheerders en dorpsraden niet de aanspreekpunten? Er zijn toch al gebiedswethouders aangesteld? Het frustreert goedlopende initiatieven die vanuit inwoners en organisaties opgezet zijn. Daar hebben we geen gebiedsregisseurs voor nodig. Het programma Leefbaarheid kleine kernen, aangestuurd door Wonen plus Welzijn, is daar een goed voorbeeld van met als resultaat dat er dorpsraden zijn opgericht in Middenmeer en Hippolytushoef en die in Kreileroord nieuw leven is ingeblazen met een positief resultaat voor het dorp. Conclusie: De coalitie heeft voor € 400.000 vier overbodige functies gecreëerd zonder een heldere visie wat de meerwaarde voor de inwoners zal zijn. Moet daarvoor de ozb verhoogd worden?

Hotel Waddenpoort
Binnen het programma Waddenpoort Den Oever wordt De Strip ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een hotel/restaurant. Deze ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. Het college vraagt de raad zich er over uit te spreken voordat er verdere stappen ondernomen worden. LADA vraagt zich af of er wel behoefte is aan een dergelijke accommodatie. Alles afwegende heeft de fractie geen bedenkingen. Het is aan de bewoners van Den Oever om zich er over uit te spreken.

Verordening fysieke leefomgeving
In december 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Door uitstel van de Omgevingswet is actualisatie nodig. Voorgesteld wordt de Verordening fysieke leefomgeving van 16 december 2021 in te trekken en volledig opnieuw vast te stellen. Zo is het stuk aangepast op bijvoorbeeld Iepziekte, de Alcoholwet en het besluit activiteiten leefomgeving. Hoewel er onduidelijke formuleringen in de tekst voorkomen zal LADA instemmen met de nieuwe verordening. Vooral de bomenlijst kan zijn goedkeuring krijgen vanwege het kapbeleid en de bestrijding van de iepziekte.

Bankjes komen terug
Mededeling van wethouder Peeters dat de bankjes teruggeplaatst worden bij het Winkelhart Niedorp, op de plek van de ambulante handel. Onduidelijk waar dat dan is, waarschijnlijk langs het Hoefje. De fractie vraagt zich wel af of dat een geschikte plek is.

Raadscafé
Twee bestuursleden van Veilig Verkeer afdeling Wieringerland brachten de onveiligheid van de verbindingsweg tussen Slootdorp en Westerland onder de aandacht. Vracht verkeer rijdt niet via de A7 naar Wieringen maar neemt bij Wieringerwerf de afslag naar Slootdorp om via de Slootweg naar Westerland te rijden. Een ongewenste route. Bewoners van de Graslaan spraken hun zorgen uit over de plannen van de tennisvereniging om padelbanen te bouwen. Zij vrezen vooral geluidsoverlast gezien de ervaring op andere plaatsen. Resultaten van metingen opvragen om een goed oordeel te kunnen vormen. Wijziging bestemmingsplan buitengebied Niedorp-Zuid is door bewoners van de Leijerdijk onder de aandacht gebracht. Een eerder plan om de bouw van een loods toe te staan is na bezwaren van bewoners door de Raad van State nietig verklaard. Het college is voornemens een nieuwe aanvraag te honoreren. Omwonenden spreken zich er opnieuw tegen uit. LADA heeft destijds tegen gestemd omdat het een ernstige aantasting is van het open gebied van Nieuwe Niedorp tot Verlaat en blijft zich tegen de wijziging uit spreken.

Windturbines langs Westfriesedijk?
In de gemeente Opmeer zijn grootschalige plannen voor de aanleg van zonneweides waartegen veel verzet is. Opmeer overweegt nu als compensatie voor minder oppervalk zonneweides windturbines te plaatsen langs de Westfriesedijk. LADA vindt dat een niet gewenste ontwikkeling gezien de dichtheid van windturbines in de Wieringermeer en Groetpolder.

Geplaatst in OFV

LADA stelt vragen over locatie tijdelijke huisvesting Hoornseweg, Middenmeer

Geachte leden van het college,

U heeft de locatie aan de Hoornseweg aangewezen  om geschikt te maken voor tijdelijke opvang van spoedzoekers,  Oekraïners en statushouders. U geeft aan dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht op deze locatie in de nabijheid van de A7 lager is dan het gemiddelde in Nederland en vergelijkbaar is met een gemiddelde stad in Nederland.

  1. Wanneer zijn er metingen gedaan waaruit deze conclusies getrokken zijn door u?
  2. Kunt u ons het rapport ter beschikking stellen van dit onderzoek?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA luistert

LADA houdt maandag 20 november een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766 JD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 23 november wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

LADA stemt tegen verhoging OZB, oplopend naar 10%

Hoewel de begroting met een positief saldo van € 1,3 miljoen sluit en de algemene reserve € 33 miljoen bedraagt is een ozb verhoging met 5% boven de inflatiecorrectie van 3% opgenomen met de vermelding dat voor 2025 opnieuw een verhoging van 5% volgt. Daarmee komt de totale verhoging uit op 10%. Volgens het college nodig omdat de uitkering uit het gemeentefonds van 2026 omlaag dreigt te gaan en de daardoor dreigende tekorten opgevangen kunnen worden. Zeker is deze aangekondigde korting niet en het is maar de vraag hoe een nieuwe regering daar over denkt. Vanuit de vereniging Nederlandse Gemeenten is heftig verzet tegen de aangekondigde maatregel.
Gezien de gezonde financiële positie van Hollands Kroon ziet LADA nog geen noodzaak om de ozb te verhogen. Beter is af te wachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren met de uitkering uit het gemeentefonds en welke maatregelen er genomen moeten worden, waarbij voor LADA primair gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen.
Met de VVD werd een amendement ingediend om de voorgestelde verhoging uit de begroting te schrappen. Dit amendement kreeg geen steun waarna beide partijen de begroting afwezen en tegen stemden.

Minister De Jonge maakt einde aan volplanten van weilanden met zonnepanelen: ‘Dat moet je echt niet willen’

Hugo de Jonge inmiddels LADA-lid? Hij volgt ons standpunt.

Weilanden mogen niet meer zomaar worden vol gelegd met zonnepanelen. Het kabinet wil dat gemeentes en provincies nieuwe zonnepanelen op daken en gevels leggen en alleen als het echt niet anders kan op landbouw- en natuurgrond.

Van alle opgewekte zonne-energie in Nederland komt ongeveer een vijfde van zogeheten zonneweides: grote parken vol zonnepanelen op landbouwgrond. Het kabinet wil dat nu een halt toeroepen: grond is schaars en ook nodig voor woningbouw en voedselproductie. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft nu met provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken dat nieuwe zonnepanelen nu zo veel mogelijk op gebouwen komen te liggen.

“We zijn een heel klein landje en er moet van alles”, licht De Jonge toe. “We moeten dus heel zuinig omgaan met onze schaarse ruimte.” Hij wil voorkomen dat alle landbouw- en natuurgrond straks
bedekt ligt met zonnepanelen. “Als je door de polder fietst, en je ziet op vruchtbare landbouwgrond zo’n enorm zonneveld, dan denk je ‘Oei, wat is dat zonde van de ruimte’. Dat moet je echt niet willen in Nederland.”

Zonneweides op landbouwgrond zijn misschien wel de makkelijkste optie voor het snel en veel uitbreiden van zonne-energie, maar niet de meest effectieve, aldus De Jonge. “Iedereen die wel eens op een kerktoren heeft gestaan ziet in een stad eindeloos veel daken die nog onbenut zijn. Er is nog zo ongelofelijk veel ruimte op daken, dat het doodzonde is om landbouwgrond te verspillen aan zonnevelden.”

https://www.ad.nl/politiek/

LADA luistert

LADA houdt maandag 30 oktober een openbare fractievergadering in De Meerbaak, prof. Ter Veenweg 4, 1775 BG Middenmeer, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 2 november waar de begroting en de tweede bestuursrapportage op de agenda staan wordt besproken.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Geplaatst in OFV
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.