Categorie archieven: Algemeen

LADA luistert

LADA houdt maandag 12 februari een openbare fractievergadering in de De Doorbraak, Bollenstraat 66, 1773Ak Kreileroord, aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 22 februari behandeld.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Thema-avond Raadsprogramma

Een goed bezochte en informatieve avond waar veel raadsfracties aanwezig waren. De gemeente Kaag en Brasem heeft de afgelopen vier jaar met het raadsprogramma gewerkt. Wethouder Floris Schoonderwoerd en raadslid Ruud van der Star verzorgden de inleiding waarin gemotiveerd werd waarom Kaag en Brasem voor het raadsprogramma hebben gekozen en de ervaringen om op deze andere manier te gaan werken waarmee afscheid is genomen van de traditionele coalitievorming. Alle partijen in Kaag en Brasem onderschrijven de noodzaak van verandering om het besluitvormingsproces te vernieuwen en inwoners echt invloed te geven. Er is als eerste stap een akkoord afgesloten over hoe de raad en het college aan het werk  moeten gaan. Uitgangspunt is ‘geen inspraak aan de achterkant maar invloed aan de voorkant’. De dialoog met de inwoners wordt opgezocht. Daartoe gaat het college in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties, dorpsraden, bedrijven en verenigingen over de uitwerking van het raadsakkoord, waarin een beperkt aantal harde afspraken zijn gemaakt. Thema’s waarover de fracties van mening verschillen zijn niet opgenomen in het raadsakkoord en worden in debatten met de inwoners en maatschappelijke organisaties behandeld waarna een open discussie in de raad tot besluitvorming leidt.

Daarna ontstond een boeiende en verdiepende discussie met de beide inleiders waarin gezocht werd naar de meerwaarde van het werken met een raadsprogramma.

Antwoorden op vragen Luyt

Geachte fractie,

Op 15 januari 2018 heeft u technische vragen (nummer TV-IS21) gesteld over dokbedrijf Luyt. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Vraag 1. Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan?
Met het oog op het economische belang van het bedrijf voor Den Oever heeft Hollands Kroon zich hard gemaakt voor een tegemoetkoming in de gemiste inkomsten (Luyt noemt dit consequent compensatie). Hoewel we geen invloed hebben op de planning van de dijkversterking in Den Oever door het hoogheemraadschap en geen juridische verantwoordelijkheid hierin hebben, heeft het college op 16 januari 2018, gelet op het belang, besloten een tegemoetkoming aan te bieden aan Luyt. De gemeente zet zich niet voor niets al vele jaren in voor de economische versterking van Den Oever via het programma Waddenpoort Den Oever.

Vraag 2. Kunt u aangeven welk bedrag toegezegd/geclaimd wordt, ter compensatie voor het mislopen van een subsidie van €300.000,-?
Het bedrijf meent dat de gemeente compensatie moet bieden voor de volledige misgelopen subsidie van € 300.000,–. Bovendien stelt men zich op het standpunt dat het voorgestelde bedrag, waarmee de gemeente en provincie het bedrijf willen tegemoetkomen, bestaat uit kostenposten waar niet Luyt maar de gemeente verantwoordelijk voor is. We hebben ons echter gebaseerd op een uitvoeringsovereenkomst die samen met het bedrijf is opgesteld. Hierin staan twee lijsten: werkzaamheden inclusief kostenraming voor de gemeente evenals voor Luyt om de nieuwe scheepslift op de nieuwe plek mogelijk te maken. Wij zijn aan het voldoen aan ons deel van de lijst. Wat rest is de lijst van werkzaamheden en kosten die voor rekening van Luyt zouden komen. De provincie heeft recent aangegeven ruimte te zien voor een subsidie ter grootte van € 50.000,–. Ook wij zien mogelijkheden om enkele kostenposten die ten laste van het bedrijf komen voor onze rekening te nemen, namelijk door het betalen van kosten die het bedrijf moet maken voor het in werking hebben van de nieuwe scheepslift. Per saldo slagen we er daarmee in om met de Provincie € 125.000,– als tegemoetkoming in natura aan te bieden.

Vraag 3. Is er een relatie tussen het mislopen van de subsidie en het handelen van de gemeente? En mogelijk verwijtbaarheid?
Daarvan in onze ogen geen sprake. Daarover hebben wij u op 16 januari 2018 een memo gestuurd.

Vraag 4. Zijn er nog andere financiële claims te verwachten, los van het mislopen van de subsidie, zo ja, hoe hoog worden zij geschat?
Er bestaat bij ons geen zicht op andere claims die aan ons gestuurd gaan worden.

Vraag 5. De firma Luyt weet momenteel niet waar zij aan toe zijn, hoe gaat u concreet die onduidelijkheid weg nemen?
Na het collegebesluit van 16 januari 2018 is op dezelfde dag een gesprek geweest met dokbedrijf Luyt, waarin het collegebesluit is toegelicht. We zijn en blijven met het bedrijf samenwerken om zo snel mogelijk het nieuwe dok operationeel te hebben. Van belang is daarbij de gesloten puzzelovereenkomst met alle bedrijven en het HHNK en een met Luyt ontwikkeld uitvoeringsdocument.

Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot

wethouder Economische Zaken

Gestelde vragen omtrent dok firma Luyt

De LADA-fractie wil opheldering over de gang van zaken rond de verplaatsing van het dok van de firma Luyt. Het is ongehoord hoe de gemeente het bedrijf behandeld. Door de firma Luyt wordt aangegeven dat er door zowel ambtenaren als wethouder toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen. Fractievoorzitter Henk van Gameren heeft  de volgende vragen aan het college gesteld:

 

 • Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan?
 • Kunt u aangeven welk bedrag toegezegd/geclaimd wordt, ter compensatie voor het mislopen van een subsidie van €300.000,-?
 • Is er een relatie tussen het mislopen van de subsidie en het handelen van de gemeente? En mogelijk verwijtbaarheid?
 • Zijn er nog andere financiële claims te verwachten, los van het mislopen van de subsidie, zo ja, hoe hoog worden zij geschat?
 • De firma Luyt weet momenteel niet waar zij aan toe zijn, hoe gaat u concreet die onduidelijkheid weg nemen?

Vragen omtrent huisvesten arbeidsmigranten in Kreileroord

Het college heeft aanvragen ontvangen om in woningen in Kreileroord arbeidsmigranten onder te brengen. Deze woningen worden dan in feite pensions. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over.  Zij vrezen dat wanneer dit toegestaan wordt er meer woningen door uitzendbureaus of agrarische ondernemers opgekocht worden om daarin arbeidsmigranten te vestigen. Men is niet alleen bang voor overlast maar ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de sociale samenhang in het dorp. Verenigingen en school hebben grote  moeite om te blijven functioneren en arbeidsmigranten zullen als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan het sociale leven dat in een kleine kern als Kreileroord toch al onder druk staat.

In een artikel in de Schager Courant lezen wij dat u onder voorwaarden bereid bent om vergunning te verlenen voor het onderbrengen van vijf personen per woning.

De LADA-fractie vindt dit geen goede ontwikkeling en heeft hierover vragen gesteld aan het college.

 

 • Wat zijn de voorwaarden?
 • Bent u niet bang dat u een precedent schept waardoor meer aanvragen komen om arbeidsmigranten in woningen te mogen onderbrengen?
 • Zo nee. Waarom niet?
 • Wat is de reden dat u toestemming wilt verlenen?
 • Hebt u de sociale aspecten, zoals door ons benoemd, meegewogen om tot een beslissing te komen?
 • Kunt u zich verplaatsen in de zorgen die inwoners in Kreileroord zich maken?

Statiegeld op plastic flesjes en blikjes

LADA wil dat Hollands Kroon zich aansluit bij de Statiegeld-alliantie om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer om het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken met als doel een forse afname van zwerfafval te bereiken. Daartoe wordt donderdag in de raadsvergadering een motie ingediend. Hier kunt de motie lezen: motie statiegeld

Steeds meer Nederlandse gemeenten sluiten zich aan bij de Statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk Benelux, een organisatie van lokale overheden en milieu-organisaties die pleiten voor statiegeld op blikjes en flesjes. Het initiatief is in het leven geroepen om het heffen van statiegeld uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. Met het heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes neemt de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent af, becijferde onderzoeksbureau CE Delft eerder.

De Statiegeld-alliantie startte in november met 21 leden. In een paar maanden is het aantal aangesloten organisaties en gemeenten in Nederland en België opgelopen tot 101. Daar zitten 29 Nederlandse gemeenten bij, waaronder Amsterdam, Utrecht en Haarlem.

In maart wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Jaarlijks komen in Nederland 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak terecht. In Nederland wordt al jaren gesproken over statiegeld op kleine flesjes en blikjes.
‘Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren’, zegt Floris van Hest van Stichting De Noordzee. ‘Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen.’

LADA Thema-avond Democratie Anders

 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt door LADA een aantal thema-avonden georganiseerd waarin onderwerpen uit het verkiezingsprogramma behandeld zullen worden. Donderdag 18 januari wordt de tweede avond gehouden in de Irish Cottage, Verlaat 4, 1734NJ Oude Niedorp, aanvang 20.00 uur. Thema  is het raadsprogramma.

 

In Hollands Kroon zijn de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe democratie met als doel inwoners meer invloed te geven op hun directe leefomgeving. Daarbij hoort een andere rol voor de gemeenteraad: dienstbaar zijn aan inwoners. LADA kiest daarom voor een raadsprogramma. Bij een raadsprogramma zijn alle partijen in de raad betrokken. Er wordt een programma op hoofdlijnen vastgesteld dat de basis moet zijn van een maatschappelijk akkoord waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is ook input uit de samenleving te betrekken. Dit draagt bij aan de stabiliteit in de bestuursperiode en tevens aan een betere wisselwerking tussen raad, burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven door bij het uitwerken van het akkoord de kennis uit de samenleving beter te benutten. Er wordt geen coalitie meer gevormd. De wethouders worden door middel van een open sollicitatie geworven waardoor een goed functionerend duaal stelsel ontstaat.

 

De gemeente Kaag en Brasem heeft de afgelopen vier jaar met het raadsprogramma gewerkt. Wethouder Floris Schoonderwoerd, lokale partij PRO Kaag en Brasem, en CDA-fractievoorzitter Karin van den Kaaden zijn de sprekers. Zij zullen de avond inleiden en hun ervaringen delen waarna gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

 

http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/raadsakkoord_43856/

LADA Luistert!

LADA houdt maandag 15 januari een openbare fractievergadering in de kantine van zwembad Den Krieck, Ceresplein 2, Breezand, aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 25 januari behandeld.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.