Auteur archieven: Marinus Hovius

Schriftelijke vragen over onderhoud MFC Kreileroord

LADA heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld over onderhoud MFC Kreileroord.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

Naam gemeenteraadsfractie LADA
Datum 09-06-18
Volgnummer
Onderwerp Onderhoud MFC De Doorbraak

Geachte leden van het college,

Van gebruikers van MFC De Doorbraak in Kreileroord hebben wij diverse keren klachten ontvangen over
achterstallig onderhoud dat niet opgepakt wordt.
1) Bent u op de hoogte van deze klachten?
2) Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?
3) Zo nee. Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke
termijn wordt het uitgevoerd?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA luistert

LADA houdt dinsdag 12 juni een openbare fractievergadering  in de MFA De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. De agenda’s van de raadsvergaderingen van 14 en 19 juni worden behandeld. De belangrijkste punten zijn de jaarrekening 2017 en de profielschets waaraan de nieue burgemeester moet voldoen.Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Motie van afkeuring betreffende de herbenoeming van Theo Meskers als wethouder

Er is door LADA en ANDERS een motie ingediend waarin afkeuring werd uitgesproken over de herbenoeming van Theo Meskers als wethouder. De motie werd door alle andere fracties verworpen.

Tekst motie:

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 01-05-2018

Constaterende dat

 • de raad in de vergadering van 24-09-2015 heeft ingestemd met het raadsvoorstel huisvesting Multifunctionele Accommodatie, basisschool Meerpaal en Kroon Domein
 • de auditcommissie in haar verslag van 25-10-2017 vast stelt dat de raad indertijd op 24-09-2015 niet juist is geïnformeerd en niet tijdig op de hoogte is gebracht van substantiële financiële overschrijdingen bij de verbouwing van beide locaties
 • de raad destijds op basis van onjuiste financiële informatie een besluit heeft genomen
 • dit heeft geleid tot een onverantwoord grote overschrijding van ruim € 2,2 miljoen op de beschikbaar gestelde kredieten
 • daarbij nog een btw risico is waardoor het totale tekort kan oplopen tot € 2,5 miljoen
 • de raad niet geïnformeerd is toen de problemen ontstonden met de tijdelijke onderwijshuisvesting van De Sluis en Regenboog
 • dit heeft geleid tot het aftreden van de portefeuillehouders samenlevingszaken en financiën, de heren Westerkamp en Meskers

Overwegende dat

 • de heer Meskers bij zijn aftreden nadrukkelijk heeft verwoord dat de schuld primair bij zijn ambtenaren ligt zonder daar zelf enige verantwoording in te nemen

Spreekt uit

de voorgestelde benoeming van de heer Meskers af te keuren omdat de raad van mening is dat er van een vertrouwensbreuk sprake is waardoor de heer Meskers niet goed kan functioneren.

 En gaat over tot de orde van de dag

 

LADA                                                             Anders!

Henk van Gameren                                      Sijbenga-van den Outenaar

Reactie op het coalitieakkoord, uitgesproken door Henk van Gameren in de raadsvergadering van 1 mei.

Het coalitieakkoord 2018-2022 heeft als titel meegekregen koersvast: ambitieus en realistisch door op de ingeslagen weg. Koersvast is het zeker, maar ambitieus is niet wat wij over het geheel genomen herkennen. Hier en daar hebben wij toch onze vraagtekens. Daar waar men in de inleiding eindigt met een rode draad om inwoners actief te betrekken, uitstekend wat ons betreft, heeft men het niet aangedurfd om de volledige raad te betrekken in een raadsprogramma. Een gemiste kans voor wat LADA betreft. Het had op het gebied van bestuurlijke vernieuwing een ambitieuze invulling kunnen zijn om een raadsbrede koers voor 2018-2022 vast te leggen.

We lezen een mooie inleiding over de afgelopen vier jaar, maar we weten ook dat er fikse financiële tegenvallers waren en dat de interne processen soms niet op orde waren. Vandaar dat het ons verbaasd dat Balans 2018 niet nadrukkelijk als speerpunt, lees ambitie, staat genoemd. Behoudens dan summier onder bedrijfsvoering, waar gemeld wordt dat er afspraken met de organisatie zijn ge-maakt rond procescontrole. Nu maar hopen dat de processen werkelijk zo gaan lopen zoals ze behoren.

Wanneer wij de speerpunten nog even nalopen.

Dan zijn wij tevreden om te lezen dat er een verordening komt om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Wij wachten de uitwerking met belangstelling af.

Ook het inzetten van steunfractieleden heeft onze instemming.

Ook op bedrijvigheid is niet zoveel aan te merken, behoudens het huisvesten van 3000 arbeids-migranten in de regio. Wij gaan er van uit dat dit niet tot verstoring van de leefbaarheid gaat leiden. Dus prima dat er regelmatig gehandhaafd wordt op overlast en illegale bewoning. Wij gaan er dan ook van uit dat om de dorpen leefbaar te houden, grootschalige accommodaties gerealiseerd gaan worden buiten de bebouwde kom. Ook vinden wij het onttrekken van reguliere woningen ten behoeve van arbeidsmigranten not-done! Dit ondermijnd de leefbaarheid en gaat ten koste van woningzoekende inwoners. Voor arbeidsmigranten die zich permanent willen vestigen voorzien we geen problemen voor wat de leefbaarheid betreft.

Om ook de leefbaarheid nogmaals te benoemen, het volgende: Wij missen een goede aanpak, beheersing daar waar het overlast betreft door inwoners met ernstige psychische problematiek. Het aanspreken op gedrag is hiervoor te beperkt. Wij zien het aantal incidenten in de wijk toe nemen en wij zijn dan ook benieuwd welke creatieve oplossingen soelaas gaan bieden?

Benieuwd zijn wij of de boom per geboren kind, boven op het huidige aantal van de aangeplante bomen komt.  Dus of er ongeveer 445 extra bomen jaarlijks aangeplant worden. (445 zijn het aantal kinderen dat geboren is in het jaar 2016).

De visie op woningbouw blijft een beetje vaag, en nogmaals ook daar missen wij de ambitie. Want daar waar diverse partijen tijdens de verkiezingscampagne, de mond nog vol hadden over het extra bouwen van betaalbare woningen voor jongeren/starters, lees ik weinig concreets. Een verbeterde balans tussen een vergrijzende bevolking van Hollands Kroon en jongeren lijkt ons een must. Waarna ook de doorstroming weer verbeterd wordt. Natuurlijk is een behoefte-onderzoek naar doelgroepen prima, maar het blijft nu vaag waar men zich concreet de komende vier jaar voor gaat inzetten (jongeren/starters, levensloopbestendig/senioren huur/koop??). Ook hier dus geen duidelijke ambitie.

Bij Kernbeheer gaat het budget met 25% omhoog , prima om hier extra middelen voor in te zetten!

De dienstverlening naar de inwoner zal worden verbeterd, door de fysieke afstand te verkleinen. Wat LADA betreft komt er een mobiele balie. Wij wachten met belangstelling af hoe dit experiment wordt ingevuld.

Al met al geven wij een voldoende voor dit coalitiedocument, met hier en daar onze bedenkingen zoals genoemd.

Verslag ALV

Op de algemene ledenvergadering van maandag 23 april heeft LADA uitgebreid gediscussieerd over de verkiezingsuitslag. De vergadering heeft geen eenduidige oorzaak kunnen aanwijzen voor het teleurstellende resultaat. Besloten is om door te gaan en uit te zoeken hoe, en waarmee LADA de kiezer weer kan aanspreken. Verder heeft Mark de Geus te kennen gegeven geen nieuwe periode in het bestuur te ambiëren en is afgetreden.

Vragen omtrent onderhoud sloot Nieuwe Niedorp

Geachte leden van het college,

 

Met SV 1763 heb ik de vervuiling van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp onder uw aandacht gebracht waarbij op 07-11-2017 het volgende nietszeggende antwoord werd ontvangen:

Er is contact geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap . De sloot langs de Dorpstraat is volgens HHNK voldoende diep. Er is momenteel geen noodzaak om te baggeren.  Het probleem van het kroos is bekend bij HHNK, maar daar is helaas niet veel aan te doen, omdat de sloot eindigt bij het sluisje waardoor het kroos blijft liggen.

De vraag ging niet over het baggeren maar over het verwijderen van de alles verstikkende, soms rottende, laag kroos die al ruim een jaar de sloot over grote delen bedekt. U bent toen ook op de hoogte gesteld van de acties door bewoners van de Dorpsstraat ondernomen, inclusief de petitie die aan dijkgraaf Kohsiek is aangeboden. Nieuwe acties van bewoners richting Hoogheemraadschap leveren steeds meelevende telefonische gesprekken op met als resultaat dat er niets gebeurt. Een bewoonster, die bleef aandringen, kreeg als reactie te horen: ‘Mevrouw u denkt toch niet dat we voor ieder slootje in actie komen.”

De sloot is boezemwater waarvoor onderhoud en schouw de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap is.

Op 07-03-2018 heb ik namens de LADA-fractie de toestand van de sloot per mail maar weer eens onder de aandacht gebracht bij wethouder Groot met het verzoek om druk op het Hoogheemraadschap te zetten om nu echt iets aan de slechte toestand van de sloot te gaan doen. De steeds verder vervuilende sloot is een storend element geworden in het aanzicht van de fraaie Dorpsstraat.

 

 • Moet u niet als gemeente achter de belangen van de inwoners gaan staan om het Hoogheemraadschap op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?
 • Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bereid om het schoonmaken van de sloot af te dwingen?
 • Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

Peter Couwenhoven

Caravan LADA total loss

De slotdag van de LADA-campagne is zaterdagmiddag abrupt geëindigd. Op de Westfriesedijk ter hoogte van Lutjewinkel kreeg een windvlaag vat op de LADA-caravan die omsloeg en van de dijk rolde. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De caravan is total loss. Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag waardoor het campagneteam een niet verwachte afsluiting van de campagne kreeg met het opruimen van de brokstukken. Snel werd alles opgeruimd en afgevoerd. Alleen het onderstel bleef achter en zal verwijderd worden zodra de grond droog genoeg is.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.