Maandelijkse archieven: december 2021

Bodem Lelypark moet gesaneerd worden

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bügel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem. Voor het volledige bodemonderzoek werd verwezen naar bijlage 5. Deze ontbrak echter bij de raadsstukken. LADA heeft gevraagd om deze bijlage maar deze werd niet ter beschikking gesteld. Fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg bij het vaststellen van de agenda voor donderdag 16 december om het voorstel tot wijziging van het bestemmingplan van de vergadering af te halen. Hij kreeg geen steun vanuit de raad en haalde het toen naar de oordeelvorming. Het werd niet behandeld en doorgeschoven naar de uitloopvergadering op dinsdag 21 december. Het resultaat is wel dat vrijdagochtend het hele rapport van Bügel-Hajema bij de raadsstukken werd gevoegd met daarin bijlage 5. Daaruit bleek dat de verontreiniging veel ernstiger is dan uit de toelichting bij het raadsvoorstel bleek. Daarop heeft de fractie vervolgvragen gesteld, die maandag 2o0 december al beantwoord zijn. Daaruit blijkt sanering noodzakelijk is. Hierbij de vragen met de beantwoording.

Lees hier het gehele bericht. LINK

Aanvullende vragen vervuiling Lelypark

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING

 

Naam fractie LADA
Datum raadsvergadering 21-12-2021
Volgnummer TV
Agendapunt C5
Onderwerp Bestemmingplan Wieringerwerf – Lelypark

 

Geachte leden van het college,

 Bijlage 5 geeft ons aanleiding tot nadere vragen.

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gevonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschrijden. Verder zijn er vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op grond van de sterke verhoging aan benzeen waarmee de kritische waarde is overschreden geldt voor deze locatie de veiligheidscode ‘zwart vluchtig’. Dat is de zwaarste klasse voor bodemverontreiniging, welke geldt voor de aanwezigheid van carcinogene en mutagene stoffen.

Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK in de bodem is gemeten.

Wordt er in het omringende gebied nader onderzoek gedaan op de aanwezigheid van deze stoffen in het grondwater en de bodem om inzicht te krijgen hoever deze verontreiniging zich uitstrekt?

Betekent deze verontreiniging dat er in het kader van de Wet Bodemsanering gesaneerd moet worden?

In de omgeving van peilbuis 01 wordt een zware verontreiniging aan minerale olie aangetroffen.  Ook hier de vraag:

Betekent dit dat er in het kader van de wet bodemsanering een sanering noodzakelijk is?

Kunt u hier duidelijkheid over geven?

Er wordt aangegeven dat er geen onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van PAK in de asfalt verhardingen die in het gebied aanwezig zijn. Er wordt de aanbeveling gedaan om dat alsnog te doen.

Gaat u deze aanbeveling uitvoeren?

 

Met vriendelijke groet,

 

Henk van Gameren

PERSBERICHT Ernstige vervuiling Lelypark

Ernstige vervuiling Lelypark

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bugel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem:

Onderzoek Om te bepalen of de bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is voor het beoogde gebruik is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In Bijlage 5 bij deze toelichting is de volledige rapportage opgenomen. Hieruit blijkt dat:

………Ter plaatse van boring/peilbuis 84 is een matige verhoging aan minerale olie in de grond gemeten. In het grondwater ter plaatse zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gemeten. Voor naftaleen en xylenen wordt de tussenwaarde overschreden. Daarnaast zijn enkele lichte verhogingen aan vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op basis van de sterke verhoging aan benzeen (kritisch) geldt voor deze locatie de veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’. Boring 84 is geplaatst in een bosschage aan de zuidoostkant van de onderzoekslocatie. Er is geen duidelijke oorzaak bekend voor deze verontreiniging.

Bijlage 5 ontbreekt echter bij de raadsstukken. LADA heeft in een technische vraag, verzonden op 9 december, om deze bijlage gevraagd. Omdat daar geen antwoord op is gekomen en stuk niet alsnog aan de agenda is toegevoegd, vroeg fractievoorzitter Henk van Gameren om het raadsvoorstel van de agenda af te halen. Hij stond daarin alleen waarna hij vroeg om het voorstel oordeelvormend te behandelen, waarbij hij opmerkte het vreemd te vinden dat het voorstel ter besluitvorming wordt aangeboden zonder dat de raad er over wil discussiëren.

Volgens wethouder Theo Groot zat de bijlage wel bij de stukken. Hij naar verwees naar de nota van zienswijzen.  Groot trok de onderbouwing van Van Gameren in twijfel: “Stel dat het waar is. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt.”  Daarmee geeft Groot aan zijn eigen stukken niet te kennen.  Tot een behandeling kwam het niet omdat het voorstel van voorzitter van Dam om het gezien de tijd te behandelen op dinsdag 21 december in de uitloopvergadering werd aangenomen. Inmiddels is het volledige rapport van Bugel – Hajema,  waaronder bijlage 5, aan de agenda toegevoegd. Daaruit blijkt dat er veel meer aan de hand is dan uit de raadsstukken blijkt.

De classificatie veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’ is de zwaarste klasse, geldend voor verontreiniging met carcinogene en mutagene stoffen. LADA is verbaasd dat de raad niet kritisch is over dit voorstel. Dat mag je wel verwachten voor een locatie waar woningbouw moet komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze fractievoorzitter Henk van Gameren (06 24441649)

Download BERICHT

Verdieping DOSSIER

 

PERSBERICHT

LADA en ANDERS ! gaan de krachten bundelen

De samenwerking houdt in dat met één gezamenlijke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt
deelgenomen.
De twee lokale partijen staan programmatisch dicht bij elkaar en zijn tot de conclusie gekomen dat zij door samen op te trekken beter en krachtiger kunnen functioneren. In de afgelopen periode bleek dat de standpunten van beide partijen op belangrijke onderwerpen verregaand overeenkwamen en dat ook de chemie tussen de fracties positief bijdroeg aan de toenadering.
De huidige fractievoorzitters Henk van Gameren en Dorien Sijbenga – van den Outenaar voeren de lijst aan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Henk van Gameren (06 24441659) – Dorien Sijbenga – van den Outenaar (06 28432411)

Document --> LINK

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.