Maandelijkse archieven: november 2020

Dictatuur in de polder?

Vragen gesteld  door leden van de SHK-fractie zijn na bemoeienis en druk vanuit het college teruggetrokken. Dit is niet alleen een flagrante inbreuk op het duaal functioneren maar vooral een kwalijke zaak omdat het  een poging is om de raad in zijn controlerende taak te belemmeren.

De gemeenteraad kreeg met de in 2002 ingevoerde Wet dualisering gemeentebestuur kaderstellende en controlerende taken. De in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden werden bij het college van B&W geconcentreerd. Samengevat: het college voert uit en de raad controleert.

Wat er nu gebeurt  in Hollands Kroon is een uitvloeisel van het werken met een coalitieakkoord, dat heilig is. Met een coalitieakkoord wordt een deel van de raad buiten spel gezet en kunnen leden van coalitiefracties gedwongen worden zich aan het akkoord te houden, ook als inzichten veranderen en er maatschappelijk onrust ontstaat over voorgenomen ontwikkelingen. Dit gebeurt nu in Hollands Kroon.

Dit is de reden waarom LADA  een coalitieakkoord afwijst en voorstander is van een raadsprogramma. Daarin stelt de hele raad het beleid vast en benoemt de wethouders die met de uitvoering daarvan belast worden. Door het wegvallen van de achterkamer van het coalitieoverleg ontstaat er een transparante besluitvorming waarbij de hele raad betrokken wordt.

Algemene Beschouwingen Begroting 2021

LADA kan instemmen met de begroting voor 2021 met een positief saldo van 2 miljoen euro. Zoals in de inleiding van de begroting staat zal er volgend jaar gestart worden met een aantal burgerinitiatieven zoals Sportcampus De Terp. Wij verwachten dat het college deze initiatieven binnen de financiële kaders zal houden zoals afgesproken.
Ook verwachten wij dat het college in staat is om de woningbouw een extra impuls te geven. LADA wil dan ook een extra accent leggen op de sociale woningbouw waarvan wij toch moeten constateren dat daarin het afgelopen decennia tekort is geschoten. Na jaren lang slechts de marktwerking op woningbouw te hebben losgelaten is LADA van mening dat het realiseren van 25% sociale woningbouw de komende jaren veel te laag is. Een ambitie van 30% zou wat ons betreft het streven moeten zijn. Wij verwachten dan ook dat dit vertaald wordt bij een verdere uitwerking van de Woonvisie, zodat extra capaciteit ingezet kan worden om hier gericht sturing aan te geven. Lees verder

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.