Beantwoording van de vragen over onderhoud MFC De Doorbraak

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording van de vragen over onderhoud MFC De Doorbraak

onderwerp: Onderhoud MFC De Doorbraak

Geachte fractie,
Op 9 juni 2018 heeft u politieke vragen (nummer PV-1828) gesteld over het onderhoud van MFC De Doorbraak. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag
1. Bent u op de hoogte van deze klachten?
Antwoord: .Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

Uw vraag
2. Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?
Antwoord: De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding. Alhoewel uitvoering afhankelijk is van de planning van aannemers, mag worden verwacht dat de werkzaamheden de komende maanden worden opgepakt.

Uw vraag
3. Zo nee. Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke termijn wordt het uitgevoerd?
Antwoord: zie 2.

Met vriendelijke groet,
Theo Groot

 

Inwoners Nieuwe Niedorp maken zich zorgen over bomen langs de Trambaan

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Inwoners Nieuwe Niedorp maken zich zorgen over bomen langs de Trambaan

 

LADA heeft geen vertrouwen in de vertrouwenscommissie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA heeft geen vertrouwen in de vertrouwenscommissie
Met het besluit om niet alle fractievoorzitters in de vertrouwenscommissie toe te laten is de instelling van deze commissie een schijnvertoning geworden.  Vooraf was al duidelijk dat de coalitie niet meer dan zes leden in de commissie wenste en daarmee aangaf geen raadsbrede samenwerking te willen.
Hoewel PvdA, Groen Links  en Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) zich uitspraken voor een brede commissie stemden PvdA, OHK en één raadslid van Groen Links wel met de coalitie mee omdat zij al zeker waren van een plaats in de commissie samen met coalitiepartijen SHK, VVD en CDA.
Daarmee werden LADA, ChristenUnie, Anders! en D66 buitengesloten.
Voor LADA reden om uit te spreken geen vertrouwen in de commissie te hebben en LADA zal niet aanwezig zijnwanneer er in vertrouwelijkheid verslag gedaan wordt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij fractievoorzitter Henk van Gameren, 06 24441659

Behandeling van de jaarrekening 2017 in de raadsvergadering van 14 juni jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van de jaarrekening 2017 in de raadsvergadering van 14 juni jl.

Jaarrekening 2017

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren tijdens de behandeling van de jaarrekening in de raadsvergadering van 14 juni

De inleiding van de jaarrekening concludeert dat 2017 een roerig jaar was met uiteindelijk ingrijpende politieke en organisatorische gevolgen. Deze ingrijpende gevolgen waren, ook volgens LADA, nodig.

In dat roerige jaar is dan ook een start gemaakt met “Balans 2018”, om de interne processen beter in de hand te houden. Hoewel we nu pas aan het begin staan van verbetering, hebben we wel de indruk dat er enige progressie gemaakt wordt. Het beheersen en controleren van interne processen is een must! Ook nu zien we over 2017 nog grote schommelingen binnen de programma’s.

Hoewel 2017 met een positief saldo van 2,6 miljoen is afgesloten, is dit grotendeels te danken aan een incidentele meevaller van 1,5 miljoen op het Windplan. Het positieve saldo van 2,6 miljoen bestaat zo wie zo uit incidentele inkomsten en uitgaven. Doch de 1,1 miljoen uitgegeven aan Incluzio voor de geleverde zorg, daarvan is het nog maar de vraag of dat incidenteel is. Het zou zomaar een structureel karakter kunnen krijgen.

Gewezen moet ook worden op de een flink aantal risico’s , zoals:

  • Duurder wordende bouwkosten op onderwijshuisvesting.
  • Een verlies op de ontwikkeling van Robbenplaat.
  • Het minder ontvangen op reserve vastgoed.
  • Het voorfinancieren van een rotonde.
  • Claims m.b.t. het niet volgen van de aanbestedingsregels.
  • En risico’s zoals het saneren van vervuilde grond, planschade en onderhoud wegen.

Ondertussen zien we een fikse afname van de Algemene reserve, met 4,5 miljoen (9 miljoen in 2016 naar 5,5 in 2017). In de meer jaren ramingen (2018 etc.) zien we een verdere daling.

Wederom maakt de accountant een opmerking dat de aanbestedingsregels niet zijn nageleefd. Over het niet wettelijk toepassen van de aanbestedingsregels zijn in voorgaande jaren ook al eens opmerkingen gemaakt. Ook hier vragen we nogmaals aandacht. Immers, ook een gemeente dient zich aan de wet te houden!

Al met al zal het de komende jaren “scherp aan de wind varen“ worden en moeten dus de interne processen “in control” zijn!

Henk van Gameren.

Steun het referendum: bericht van Meer Democratie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Steun het referendum: bericht van Meer Democratie

Eindelijk is het zover. De rechtszaak die wij hebben aangespannen tegen de Staat om de afschaffing
van het referendum, vindt plaats a.s. woensdagochtend 20 juni om 9.30 uur bij de rechtbank Den
Haag. U bent allen welkom om hierbij te zijn! Het adres is Prins Clauslaan 60, Den Haag. Neem uw
identiteitsbewijs mee. De rechtbank zal de zaak volledig behandelen tijdens deze zitting. De uitspraak volgt
gewoonlijk binnen enkele weken.

Lees verder >>> MeerDemocratie.pdf

Schriftelijke vragen over onderhoud MFC Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vragen over onderhoud MFC Kreileroord

LADA heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld over onderhoud MFC Kreileroord.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

Naam gemeenteraadsfractie LADA
Datum 09-06-18
Volgnummer
Onderwerp Onderhoud MFC De Doorbraak

Geachte leden van het college,

Van gebruikers van MFC De Doorbraak in Kreileroord hebben wij diverse keren klachten ontvangen over
achterstallig onderhoud dat niet opgepakt wordt.
1) Bent u op de hoogte van deze klachten?
2) Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?
3) Zo nee. Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke
termijn wordt het uitgevoerd?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt dinsdag 12 juni een openbare fractievergadering  in de MFA De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. De agenda’s van de raadsvergaderingen van 14 en 19 juni worden behandeld. De belangrijkste punten zijn de jaarrekening 2017 en de profielschets waaraan de nieue burgemeester moet voldoen.Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.