De auditcommissie stelt in haar verslag van 25-10-2017 vast dat de raad indertijd op 24-09-2015 niet juist is geïnformeerd en niet tijdig op de hoogte is gebracht van substantiële financiële overschrijdingen bij de verbouwing  van de Multifunctionele Accomodatie en het Kroondomein. In de raadsvergadering van donderdag 2 november hebben de verantwoordelijk wethouders Westerkamp (LADA) en Meskers (VVD)  de conclusie getrokken dat aftreden onvermijdelijk was. Een verstandig besluit want hun positie was onhoudbaar geworden. De motie van wantrouwen die de fractie had voorbereid, hoefde dan ook niet ingediend te worden.

Hierbij de tekst door fractievoorzitter Henk van Gameren uitgesproken:

Ontluisterend!

Op 24 september 2015 is de Raad akkoord gegaan met de verbouw van de MFA en Kroondomein. Toen was de teneur, dat dit sober en doelmatig moest gebeuren. Vandaar dat er in februari 2016 gekozen werd om geen entresol te bouwen, wat al met al een besparing van 130.000 euro op het oorspronkelijke voorstel leverde.

Sober en doelmatig was ook voor ons een uiterst belangrijk criterium bij dit project. Voor de zomer van dit jaar had immers de verantwoordelijk wethouder Westerkamp de fractievoorzitters gemeld dat voor wat betreft de verbouwing MFA en Kroondomein, alles binnen de financiële kaders viel. En dat er zelfs een plusje van 30.000 euro te verwachten was. Onthutsend is dan ook dat de memo die drie maanden later tot ons komt, fikse budgettaire overschrijdingen vermeldt en tal van zaken  die ontoelaatbaar zijn. Deze memo begint met het feit dat het oorspronkelijke raadsvoorstel van 24 september 2015 niet deugde. Kapitaalslasten waren te laag berekend. De juiste afschrijvingstermijnen zijn niet gehanteerd. Op z’n minst knullig dat kortlopende afschrijvingstermijnen zijn meegenomen met langlopende afschrijvingstermijnen. Ook wordt in het voorstel van 24 september 2015 de beschikbaarheid  van 1 miljoen genoemd  wat ingezet zou gaan worden voor herhuisvesting. Echter een omissie, want het bleek een bedrag van een kleine 1,3 miljoen te zijn. In het raadsvoorstel van 24 september 2015 staat, ik citeer: “In een periode van bezuinigingen moet soberheid en doelmatigheid voorop staan. Deze uitgangspunten staan voorop bij deze exercitie”. 

Het is dan voor LADA onverteerbaar te moeten constateren dat inmiddels 2,2 miljoen overschreden is op het door de raad vastgestelde  krediet.

Ook de terugkoop van een lokaal van de Regenboog eind 2016 komt als een duveltje uit een doosje. Wat te denken van de afspraken met Stichting Triplo. Waren dit wel goede formeel vast gelegde afspraken? In ieder geval leidde het tot een extra post tijdelijke onderwijshuisvesting van 576.451 euro omdat deze afspraken met Triplo niet zo hard bleken als gedacht. Hierna trekt het college het naar zich toe en neemt zelf een besluit met flinke budgettaire gevolgen. De gemeenteraad krijgt dit voorstel niet voorgelegd, omdat het college zelf maar de verantwoordelijkheid hebben genomen, lezen we. Hier treedt het college in de bevoegdheid van de raad, zonder de raad te informeren.

Ook lezen we dat autorisatieprotocollen niet juist zijn gehanteerd. Dit is twee keer gebeurd.

Resumerend:

 • er is een incorrect raadsvoorstel gepresenteerd
 • daardoor hogere exploitatiekosten
 • een waslijst aan overschrijdingen van 2,2 miljoen euro
 • btw verrekening met de fiscus, van 130.000 tot 250.000 euro die mogelijk nadelig uitvalt waardoor de overschrijding nog hoger kan uitvallen
 • extra kapitaalslasten komende jaren
 • het afboeken van het restant obs de Meerpaal met extra sloopkosten
 • er nog extra investeringen nodig zijn
 • posten die onjuist zijn geboekt
 • autorisatiebevoegdheden die niet zijn nageleefd
 • de nodige vraagtekens die er nog zijn rond de exploitatie van de MFA, omdat niet volledig zicht is of de kosten zoals gas, water en licht correct worden doorberekend
 • het budgetrecht van de raad is omzeild
 • de raad is niet tijdig en juist geïnformeerd
 • vertrouwen, één van de kernwaarden van Hollands Kroon, is ernstig geschonden.

                                                   

LADA kan niet anders dan tot de slotsom komen dat er in het gevoerde beleid van de verantwoordelijke wethouders Westerkamp (Samenlevingszaken) en Meskers (Financiën) geen vertrouwen meer is. Gezien de ontwikkelingen eerder deze avond zullen wij onze motie van wantrouwen niet meer indienen.