In de Pauwenzaal van dorpshuis De oude School was de openbare fractievergadering van LADA goed bezocht. De raadsagenda gaf weinig discussie. Dat was wel het geval bij de twee onderwerpen die insprekers aan de orde stelde: de onveilige situaties voor fietsers en de plannen voor de sportcampus in Wieringerwerf.

 

Veilig verkeer

Subsidie wordt niet ontvangen door Vereniging Veilig Verkeer Nederland, afdeling Wieringerland. Het zou een welkome aanvulling zijn om het goede werk, verricht door vrijwilligers, beter te kunnen uitvoeren. Voorheen werd er van Wieringen en Wieringermeer gezamenlijk € 500,- ontvangen  Als adviesorganisatie verdienen ze dit wel. VVN heeft een verzoek gedaan voor een gesprek met het college.

De afdeling vindt dat zij in het verkeersoverleg niet serieus genomen wordt. Partners in dit overleg zijn verder gemeente, fietsersbond, politie. Liever zouden zij een verkeerscommissie voor heel Hollands Kroon zien, voorgezeten door de wethouder, waarmee kan slagvaardig gehandeld worden. In Wieringen en Wie-ringermeer was wel een commissie verkeer, die openbaar vergaderde en waar inwoners terecht konden met  klachten en ideeën. Nu is het overleg te vrijblijvend. De fractie gaat hier vragen over stellen.

Een veilige fietsroute naar de nieuw te bouwen brede school in Hippolytushoef vereist een apart fietspad om de kinderen veilig naar school te laten gaan. Daar lijkt nog geen breed draagvlak voor te zijn.

De Hoofdstraat in Hippolytushoef is afgesloten geweest, eerst overdag. Er is een proef geweest, deze loopt nog. Er zou overleg komen, ook met de middenstand. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.

Er werd gevraag om in de verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid voor met name fietsers. VVN is blij dat LADA het benoemt in het programma.

Er is wrevel over de communicatie met de gemeente. Brieven zijn niet beantwoord maar worden wel in de pers behandeld. De fractie zal dit onder de aandacht van het college brengen.

 

Sportcampus

Het plan voor sportcampus De Terp wordt toegelicht en is aanleiding tot verhelderende vragen. Het plan is onderdeel van de herstructurering van Wieringerwerf, voortgekomen uit initiatief van inwoners. Doel is verbinding onderwijs en sport. Samenwerking moet met scholen, anders is het financieel niet haalbaar. Er is een goede samenwerking met de gemeente en instellingen. Maatschappelijke instellingen hebben interesse.

De fractie vraagt of dat niet botst met de Cultuurschuur. Er wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Er is goed overleg met de Cultuurschuur. Er is een adviesraad die meedenkt.

Op 12 december is een presentatie in de Cultuurschuur. Ook de financiën komen dan aan bod. Het moet nog concreet uitgewerkt worden maar duidelijk is dat het plan zonder garantstelling van de gemeente niet te realiseren zal zijn.  Wat voor effect heeft dat op de financiële positie van de gemeente? Een samenwerkings-overeenkomst zal erbij horen. Het is goed dat er beleid op gemaakt  wordt.

Er wordt gevraagd hoe het zwembad en de Zuiderzeehal in de plannen worden opgenomen. Het is de bedoeling dat zowel zwembad als sporthal zelf ter exploitatie worden genomen, maar  nader onderzoek is vereist.

 

Opheffen buslijnen

Evenals op de vorige vergadering kwam de dreigende opheffing van de buslijn weer aan de orde. Opnieuw werd gesteld dat zij onmisbaar zijn voor een leefbaar platteland. De raden van Schagen en Hollands Kroon hebben unaniem een motie aangenomen waarin de colleges opgedragen werd om zich in het overleg met provincie en Connexxion hard te maken voor het behoud.

 

AsbestvervuilingMen vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat de gemeente tot het saneren van de vervuilde grond aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis overgaat. Ook kwam de vraag over tafel hoe de gemeente denkt dergelijke zaken te voorkomen.

denkt dergelijke zaken te voorkomen.