Hoe nu verder?

 

Hoe de problemen in Hollands Kroon aan te pakken na het vertrek van de wethouders Westerkamp en Meskers? Conclusie moet zijn dat er onvoldoende grip op de controle en sturing van de processen is geweest. Er moet nu gewerkt worden aan het oplossen van de problemen in het ambtelijk apparaat. Daarvoor is nodig dat er snel een gemeentesecretaris en controller aangesteld worden, desnoods als interim.

Toen duidelijk werd dat de positie van beide wethouders niet meer te handhaven was, heeft LADA direct aangegeven de beide  plaatsen niet in te willen vullen. Binnen de coalitie werd dit in eerste  instantie nog niet gedragen en werd overwogen of het aanstellen van een extra wethouder nodig was.

Een nieuw te benoemen wethouder kan pas in de raadsvergadering van 30 november geïnstalleerd worden en moet dan nog ingewerkt worden wat zou betekenen dat hij/zij na het kerstreces goed zou kunnen functioneren voor een periode van ongeveer twee maanden. Dat is geen optie.

De zittende wethouders Theo Groot en Mary van Gent gaven aan geen problemen te verwachten om de resterende periode tot aan de verkiezingen te overbruggen. Daarbij speelt ook een rol dat het college al met koppels werkte om elkaar te kunnen vervangen wanneer dat nodig mocht zijn. Daardoor is er inzicht in elkaars portefeuilles. De koppels waren Mary van Gent – Frits Westerkamp en Theo Meskers – Theo Groot hetgeen de overdracht makkelijker maakt.

Er liggen geen grote onderwerpen meer. Na de behandeling van de jaarrekening in juni is een plan van aanpak opgesteld om de controle terug te krijgen. Dit kreeg de titel mee: Balans 2018. Het eerste resultaat is de bestuursopdracht ICT waarin alle ICT-posten en uitgaven duidelijk zijn vastgelegd en in de begroting verwerkt. Het coalitie-akkoord is uitgevoerd, er wordt gewerkt aan een actieplan Kunst & Cultuur dat in voorjaar 2018 aan de nieuwe raad gepresenteerd wordt. De begroting is vastgesteld. De zwembaden worden in december behandeld waardoor er geen grote zaken meer overblijven.

 

De  coalitie heeft onderstaande verklaring naar de raad verstuurd:

 

Geachte leden van de raad,

In het coalitie overleg is besloten om na het vertrek van de wethouders Meskers en Westerkamp,  de resterende periode tot aan de verkiezingen af te maken met een college bestaande uit Theo Groot, Mary van Gent en burgemeester Nawijn.

Er  is overwogen een derde wethouder aan te stellen. Een argument om daar niet voor te kiezen is dat een eventuele derde wethouder pas tijdens de raadsvergadering  van 30 november benoemd kan worden. Een dag later is het al 1 december en twee weken later start het kerstreces. Na het reces is het nog 2 maanden tot aan de verkiezingen. Bovendien moet een derde wethouder zich inwerken en ook dat kost tijd. Een aantal externe activiteiten wordt verminderd om ruimte in de agenda’s te maken.

Per onderwerp zijn de gevolgen van deze beslissing in kaart gebracht . De conclusie is dat er geen grote lopende dossiers zijn waar nog veel aan moet gebeuren. Een aantal onderwerpen staat al geagendeerd voor de komende twee raadsvergaderingen.

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: Theo Groot heeft de portefeuille van Theo Meskers overgenomen aangevuld met monumenten.

Mary van Gent heeft de portefeuille van Frits Westerkamp overgenomen aangevuld met Match 2020 en Tech@Connect. De wethouders kunnen gebruik maken van extra ambtelijke ondersteuning.

Balans 2018 wordt de verantwoordelijkheid van burgemeester Nawijn. Overige werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld.

De coalitie denkt op deze manier een goede oplossing te hebben gevonden voor de ontstane situatie en ziet de maanden tot aan de verkiezingen met vertrouwen tegemoet

Met vriendelijke groet,

Fractie SHK,  Jip Pankras

Fractie LADA, Henk van Gameren

Fractie VVD, Jan Swaag

Fractie  CDA, Elaine Vlaming