Kieslijst

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Kieslijst

De ledenvergadering van LADA heeft de voordracht van de kandidatencommissie overgenomen en de kieslijst vastgesteld. Fractievoorzitter Henk van Gameren is tot lijsttrekker benoemd. De plaatsen twee tot zes worden ingenomen door Peter Couwenhoven, Rick Peeters, Joke Gillissen, Moray Juffermans en Mark de Geus. De zittende raadsleden Lida Brussaard en Ard Smit zijn als lijstduwer beschikbaar en staan lager op de lijst.

Ook werd het verkiezingsprogramma ‘De inwoner aan zet’ vast gesteld.

Verkiezingsprogramma vastgesteld!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingsprogramma vastgesteld!

Op de algemene ledenvergadering van 28 november is ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld.

Klik hier om het gehele document te lezen: programma 2018-2022

LADA luistert in Wieringerwaard

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Wieringerwaard

In de Pauwenzaal van dorpshuis De oude School was de openbare fractievergadering van LADA goed bezocht. De raadsagenda gaf weinig discussie. Dat was wel het geval bij de twee onderwerpen die insprekers aan de orde stelde: de onveilige situaties voor fietsers en de plannen voor de sportcampus in Wieringerwerf.

 

Veilig verkeer

Subsidie wordt niet ontvangen door Vereniging Veilig Verkeer Nederland, afdeling Wieringerland. Het zou een welkome aanvulling zijn om het goede werk, verricht door vrijwilligers, beter te kunnen uitvoeren. Voorheen werd er van Wieringen en Wieringermeer gezamenlijk € 500,- ontvangen  Als adviesorganisatie verdienen ze dit wel. VVN heeft een verzoek gedaan voor een gesprek met het college.

De afdeling vindt dat zij in het verkeersoverleg niet serieus genomen wordt. Partners in dit overleg zijn verder gemeente, fietsersbond, politie. Liever zouden zij een verkeerscommissie voor heel Hollands Kroon zien, voorgezeten door de wethouder, waarmee kan slagvaardig gehandeld worden. In Wieringen en Wie-ringermeer was wel een commissie verkeer, die openbaar vergaderde en waar inwoners terecht konden met  klachten en ideeën. Nu is het overleg te vrijblijvend. De fractie gaat hier vragen over stellen.

Een veilige fietsroute naar de nieuw te bouwen brede school in Hippolytushoef vereist een apart fietspad om de kinderen veilig naar school te laten gaan. Daar lijkt nog geen breed draagvlak voor te zijn.

De Hoofdstraat in Hippolytushoef is afgesloten geweest, eerst overdag. Er is een proef geweest, deze loopt nog. Er zou overleg komen, ook met de middenstand. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.

Er werd gevraag om in de verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid voor met name fietsers. VVN is blij dat LADA het benoemt in het programma.

Er is wrevel over de communicatie met de gemeente. Brieven zijn niet beantwoord maar worden wel in de pers behandeld. De fractie zal dit onder de aandacht van het college brengen.

 

Sportcampus

Het plan voor sportcampus De Terp wordt toegelicht en is aanleiding tot verhelderende vragen. Het plan is onderdeel van de herstructurering van Wieringerwerf, voortgekomen uit initiatief van inwoners. Doel is verbinding onderwijs en sport. Samenwerking moet met scholen, anders is het financieel niet haalbaar. Er is een goede samenwerking met de gemeente en instellingen. Maatschappelijke instellingen hebben interesse.

De fractie vraagt of dat niet botst met de Cultuurschuur. Er wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Er is goed overleg met de Cultuurschuur. Er is een adviesraad die meedenkt.

Op 12 december is een presentatie in de Cultuurschuur. Ook de financiën komen dan aan bod. Het moet nog concreet uitgewerkt worden maar duidelijk is dat het plan zonder garantstelling van de gemeente niet te realiseren zal zijn.  Wat voor effect heeft dat op de financiële positie van de gemeente? Een samenwerkings-overeenkomst zal erbij horen. Het is goed dat er beleid op gemaakt  wordt.

Er wordt gevraagd hoe het zwembad en de Zuiderzeehal in de plannen worden opgenomen. Het is de bedoeling dat zowel zwembad als sporthal zelf ter exploitatie worden genomen, maar  nader onderzoek is vereist.

 

Opheffen buslijnen

Evenals op de vorige vergadering kwam de dreigende opheffing van de buslijn weer aan de orde. Opnieuw werd gesteld dat zij onmisbaar zijn voor een leefbaar platteland. De raden van Schagen en Hollands Kroon hebben unaniem een motie aangenomen waarin de colleges opgedragen werd om zich in het overleg met provincie en Connexxion hard te maken voor het behoud.

 

AsbestvervuilingMen vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat de gemeente tot het saneren van de vervuilde grond aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis overgaat. Ook kwam de vraag over tafel hoe de gemeente denkt dergelijke zaken te voorkomen.

denkt dergelijke zaken te voorkomen.

LADA feliciteerd Wieringerwaard!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA feliciteerd Wieringerwaard!

Zaterdag 18 november is voor Wieringerwaard een feestelijke dag. De opening van dorpshuis De oude School trok veel belangstelling. Stichting-voorzitter Rinus van Dompselaar mocht vele felicitaties in ontvangst nemen. Ook de LADA-fractie was aanwezig. Fractievoorzitter Henk van Gameren liet de felicitaties vergezeld gaan met een envelop, waarin € 100,- als waardering voor wat er tot stand is gebracht.

Thema-avond inspirerend!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Thema-avond inspirerend!

Interessante en boeiende avond in de Cultuurschuur met thema bestuurlijke vernieuwing of wel Democratie Anders.

Hoe krijgen inwoners direct invloed in de besluitvorming?

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, toonde in een boeiend betoog aan waarom ons systeem van vertegenwoordigende democratie is vast gelopen. We moeten naar een systeem toe van directe democratie waarin inwoners zeggenschap krijgen en kunnen meebeslissen wat er in hun eigen omgeving gebeurt. Het betekent dat partijen moeten durven loslaten en die ruimte gaan bieden. Partijen moeten over het eigen belang heen stappen en gezamenlijk oplossingen vinden voor maatschappelijke problemen. Niet meer handelen vanuit machtsposities. Het vergt een omslag in denken. Participatie betekent niet dat er naar de inwoners geluisterd wordt en de raad dan naar eigen inzicht beslist. Wel dat de raad de voorwaarden schept waarbinnen de oplossingen door inwoners aangedragen, uitgevoerd kunnen worden. De raad in een dienende rol. Een andere manier van werken, waar LADA zich voor zal inzetten.

 

 

Joop Hofmans bracht een verrassende presentatie waarin wij meegenomen werden in het ontstaan van de burgerbegroting die ook in Nederland bij een aantal gemeenten is ingevoerd. Het is zoeken, durven experimenteren om de juiste vorm te vinden. Maar het uitgangspunt blijft hetzelfde. Groepen inwoners gaan met elkaar in overleg hoe het budget besteed wordt, dat voor hun wijk of dorp beschikbaar is binnen de gemeentebegroting. Wanneer daar overeenstemming is bereikt wordt het aan de raad aangeboden die er voor zorgt dat het wordt uitgevoerd. De meest directe vorm van zeggenschap over de eigen leefomgeving. In gemeenten waar met de burgerbegroting gewerkt wordt ontstaat als neveneffect een grotere betrokken en samenhang als resultaat van  gemeente en inwoner gezamenlijk kunnen bereiken.

 

LADA praat liever over dorpsbegroting dan burgerbegroting. Het geeft duidelijker weer wat het doel is: inwoners eigen verantwoordelijkheid geven om leefbaarheid en betrokkenheid in het eigen dorp tot stand te brengen. LADA is groot voorstander van het invoeren van de dorpsbegroting.

 

De avond werd afgesloten met verdiepende vragen en boeiende discussie over de dorpsbegroting wat voor de meeste aanwezigen toch een eerste kennismaking met het fenomeen burgerbegroting.

Vragen omtrent bomenkap A7 Den Oever

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen omtrent bomenkap A7 Den Oever

Klik hier om de vragen te lezen: SV_bomenkap Den Oever[64212]

Nieuwsbrief 81 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 81 is uit!

Klik hier om hem te downloaden: Nieuwsbrief_81

Thema-avond

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Thema-avond

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden door LADA een aantal thema-avonden georganiseerd waarin onderwerpen uit het verkiezingsprogramma behandeld zullen worden. Woensdag 15 november is de eerste avond in De Cultuurschuur in Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur.

 

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard en Joop Hofman zijn de sprekers. Zij zullen de ‘onderwerpen noodzaak van democratische vernieuwing’ en ‘burgerbegroting’ behandelen.

LADA feliciteert Wieringerwaard

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA feliciteert Wieringerwaard

LADA feliciteert Wieringerwaard met de opening van De oude School. Een initiatief dat na hard werken met grote inzet uit het dorp tot stand is gekomen. De oude basisschool omgebouwd tot dorpshuis. Een karakteristiek gebouw is behouden en wordt weer het kloppend hart van Wieringerwaard.

LADA luistert!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert!

LADA houdt maandag 20 november een openbare fractievergadering dorpshuis De oude School, Populierenlaan 23A, Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 30 november behandeld met als belangrijk punt de begroting 2018. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.