Persbericht Thema-avond

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht Thema-avond

Thema-avond

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden door LADA een aantal openbare thema-avonden georganiseerd waarin onderwerpen uit het verkiezingsprogramma behandeld zullen worden. Woensdag 15 november is de eerste avond in De Cultuurschuur in Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur.

 

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard en Joop Hofman zijn de sprekers. Zij zullen de ‘onderwerpen noodzaak van democratische vernieuwing’ en ‘burgerbegroting’ behandelen.

 

Burgerbegroting is een proces van democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij inwoners zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden allerhande voorstellen van projecten voor publieke uitgaven besproken, en de prioriteiten vastgelegd.

In de verschillende kernen van de gemeente Hollands Kroon worden al meer dan 100  initiatieven om de leefomgeving te verbeteren met ondersteuning van kernbeheer uitgevoerd. Op deze wijze oefenen inwoners direct invloed uit op hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, speelplekken, sportvoorzieningen en verkeer. Het zijn nu veelal losse  initiatieven die op straat cq buurtniveau plaatsvinden. In de gemeente  Oldebroek heeft men dit verder doorgevoerd op  dorpsniveau. In twee dorpen  ’t Loo en Oosterwolde heeft de gemeente dit zelfbeheer actief gestimuleerd via de burgerbegroting. Een  goed model om in Hollands Kroon de burgerbegroting in te voeren.

 

 

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie van LADA,

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris

Vragen over onderhoud waterwegen en bruggen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen over onderhoud waterwegen en bruggen

LADA heeft het college vragen gesteld over onderhoud waterwegen en bruggen.

U bent in overleg met het Hoogheemraadschap om het onderhoud van de waterwegen van de gemeente over te dragen.  De LADA-fractie wil het volgende onder uw aandacht brengen:

In Nieuwe Niedorp zijn klachten over het onderhoud van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van de sloot langs de Dorpsstraat en De Rijd. Dit is boezemwater waarvoor het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is.

De sloot is al een jaar lang bedekt met een steeds dikker wordende laag kroos. Klachten van bewoners worden door het Hoogheemraadschap niet serieus genomen.

Door achterstallig baggerwerk wordt het water in de toegang naar de jachthaven van Stichting Jachthaven De Rijd (160 ligplaatsen) en de jachthaven die eigendom is van de Gemeente Hollands Kroon (20 ligplaatsen?) steeds ondieper. De rietkragen worden evenmin onderhouden waardoor deze steeds breder worden en als hinderlijk worden ervaren. Voor jachten met een diepgang van meer dan 1,20 is het bij bepaalde waterstanden al noodzakelijk om door de blubber te ploegen, dit met alle risico’s van beschadigde schroeven en dichtslibbende koelsystemen. (kokende motoren)

Over het onderhoud van de sloot langs de Dorpsstraat is meerdere malen contact geweest met de portefeuillehouder Openbare Ruimte. In het beleid van Hollands Kroon neemt ontwikkeling van toerisme en recreatie, in het bijzonder van watersport, een belangrijke plaats in. Onderhoud en bereikbaarheid van de jachthaven is  een voorwaarde om de ambities waar te maken.

1)       Welke acties heeft het college richting Hoogheemraadschap genomen om de problemen in de jachthaven op te lossen?

2)       Hoe gaat het Hoogheemraadschap om met meldingen van achterstallig onderhoud in de jachthaven?

3)       Heeft u overleg met het Hoogheemraadschap over de klachten over de sloot langs de Dorpsstraat?

4)       Zijn er op andere plaatsen in de gemeente klachten over onderhoud door het Hoogheemraadschap? Zo ja, om welke plaatsen gaat dat?

 

Inwoners van Oude Niedorp maken zich zorgen over de staat van onderhoud van de Skarpetbrug. Deze betonbrug is niet opgenomen in het onderhoudsplan waarmee de provincie bezig is de bruggen over het Kanaal Omval – Kolhorn te vervangen.

1)       Is de provincie eigenaar van deze brug?

2)       Zo ja, waarom is deze brug niet opgenomen in het genoemde onderhoudsplan?

3)       Zo nee, wie is dan eigenaar van deze brug en wanneer wordt noodzakelijk onderhoud gepleegd?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor

Nieuwsbrief 80 is uit, met dank aan de samensteller.

Klik hier om hem online te lezen: Nieuwsbrief 80[62430]

LADA luistert!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert!

LADA houdt maandag 23 oktober een openbare fractievergadering dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733AE Nieuwe Niedorp 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 2 november behandeld met als belangrijk punt de begroting 2018. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Vlog van onze wethouder: Speculaas verkopen voor de Koeteltuin!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vlog van onze wethouder: Speculaas verkopen voor de Koeteltuin!

Steun het referendum!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Steun het referendum!

Meer democratie

Sinds vandaag weten we het zeker: de nieuwe regering van Rutte III – met daarin nota
bene D66 – wil de Wet Raadgevend Referendum afschaffen. Dat is het toppunt van
arrogantie! Veel burgers hebben het terechte gevoel dat politici alleen maar geïnteresseerd zijn
in hun stem en niet in hun mening. De bevolking wil in grote meerderheid meer invloed op de
politieke besluitvorming. Het beperken van die invloed staat daar haaks op. Het referendum
mag niet worden afschaft!
Onze referendumwet gaat terug op de commissie-Biesheuvel, die al in 1985 positief adviseerde
over de invoering van het correctief referendum. Het afschaffen van de referendumwet is een
grote stap terug in de tijd. Het kan decennia duren voor er weer een referendumrecht is
ingevoerd.
Het is ook een internationaal unicum: nog nooit heeft een staat waar referenda gehouden
worden, dit recht afgeschaft!
Waarom dan wel in Nederland? De politiek is geschrokken van het Oekraïne referendum en
sindsdien hebben partijen last van ‘demofobie’: angst voor het volk. Maar de inrichting van de
Nederlandse democratie mag niet van afhankelijk zijn van een ervaring met het referendum.
Democratische spelregels moeten gebaseerd zijn op principes en niet op opportunisme.
Nederland moet nog veel leren omtrent referenda en dat kan alleen door er mee door te gaan.
De Tweede Kamer heeft in de referendumwet vastgelegd dat de wet na drie jaar (dus in zomer
2018) publiekelijk geëvalueerd moet worden door de Tweede Kamer, na een openbaar rapport
van de minister van Binnenlandse Zaken.
Teken daarom onze petitie tegen de afschaffing van het referendum door Rutte III:
www.meerdemocratie.nl/referendum
Hartelijk dank voor uw aandacht,
met strijdbare groeten
Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer

Digitaal gemeentehuis?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Digitaal gemeentehuis?

Het volledig digitaliseren van de dienstverlening betekent dat alle zaken thuis van achter de computer geregeld kunnen worden. Wie daar moeite mee heeft kan iemand thuis laten komen om te helpen. De publieksbalie kan dan gesloten worden. Streven is januari 2019 om van Hollands Kroon een gemeente zonder loket te maken. Is dat acceptabel?

 

Een balie in Anna Paulowna heeft alleen betekenis voor Anna Paulowna. Het is geen centrale plek in de gemeente. Open houden van deze balie voegt weinig toe aan de service aan een groot deel van onze inwoners. Voor hen is de afstand tot de balie te groot en het kost veel tijd voor een bezoek. Mijn voorstel is dan ook om de balie wel te sluiten en te vervangen door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is. Zo behoudt de gemeente een aanspreek- en servicepunt voor haar inwoners. Er is nog steeds een grote groep, vooral oudere, inwoners die het prettiger vindt om in een persoonlijk contact geïnformeerd te worden dan via een telefoongesprek.

Richt hiervoor een camper in die in de hele gemeente inzetbaar is. Maak bekend waar vaste standplaatsen met de bezoektijden zijn. Met een elektrisch aangedreven camper wordt er voldaan aan het streven om de C02-uitstoot te beperken.

 

De mobiele balie kan ook gebruikt worden om zelf informatie te verstrekken aan de inwoners over zaken die in de gemeente spelen. Motto: de gemeente komt naar u toe en wil met u in gesprek gaan.

 

Lelystad en Amsterdam – Nieuw West zijn dit jaar met een mobiel stadskantoor gestart:

 

https://www.lelystad.nl/mobielstadskantoor

https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/492626/in-gesprek-over-gemeentebegroting-in-het-mobiel-stadskantoor.html

https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/493429/eerste-begrotingssessie-mobiel-stadskantoor-goed-bezocht.html

http://www.echo.nl/primeur-met-mobiele-stadskantoren-in-nieuw-west/

http://www.at5.nl/artikelen/169225/nieuw-west-start-mobiel-stadsloket-in-kwetsbare-wijken

Bestuursrapportage

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bestuursrapportage

Ingesproken tekst:

Bij de jaarrekening 2016 waren we geschokt door de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting en het feit, dat de raad daarover niet was geïnformeerd. Als we de bestuursrapportage 2017 bekijken zet deze trend zich voort. Over 2016 waren er meevallers, zodat de overschrijdingen werden gedekt. Nu is dat weer het geval.
Wij willen echter als LADA-raadsleden in samenwerking met de hele raad zelf aangeven wat er met de extra inkomsten kan worden gedaan en niet de gaten vullen die er in de jaarrekening en de bestuursrapportage vallen. LADA is teleurgesteld over deze bestuursrapportage die ons inziens aangeeft dat het college onvoldoende grip heeft op de uitvoering van het beleid.
Weer grote afwijkingen. ICT, het onvoldoende inschatten van de kosten van het digitale werken. De kosten van onderhoud gemeentelijk vastgoed en de kosten ontvlechting Cowwi zijn nog niet inzichtelijk.
We sluiten ons aan bij het advies van de auditcommissie en zijn blij met de aangepaste bestuursrapportage.
Betreffende de uitgavenstop vinden wij dat dit niet moet leiden tot een inhaalslag in 2018. De raad informeren en maatwerk toepassen.
Verder zijn we van mening dat deze bestuursrapportage nog niet compleet is. De cijfers van de verbouwing van de MFA en het Kroon Domein en de onderwijshuisvesting zijn nog niet of niet volledig verwerkt.
We hebben niet de illusie, dat die mee zullen vallen.
We gaan akkoord met de voorstellen van deze bestuursrapportage en gezien het gestelde door de voorzitter aan het begin van de vergadering dat als je instemt met het advies van de auditcommissie, stem je in met de bestuursrapportage, doen we dat onder protest.

Beantwoording vragen ICT

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen ICT

Klik hier om het antwoord van het college te lezen –> SV 1755 AW LADA ICT-3[59922]


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.