Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren

De fractie van LADA kan zich vinden in het concept document zoals het nu voor ligt. Het gezamenlijk vorm geven middels een 5-tal werksessies om zo de maatschappelijke effecten en doelstellingen aan te scherpen, is ons goed bevallen. Werksessies waar nimmer financiële invulling heeft plaats gevonden. Het bevreemdt ons dan ook dat op blz. 46 en 47 tal van projecten financieel zijn ingevuld. Het ging immers niet om de bedragen, doch om de doelstellingen en maatschappelijk effect. Naar ons oordeel niet handig, omdat op diverse projecten nog haalbaarheidsonderzoeken plaats vinden, businessplannen nog moeten worden ingeleverd waar de raad zich over uit moet spreken. Bovendien schept het bij initiatiefnemers verwachtingen waar wij ons nog niet op willen vast leggen. Het bedragenlijstje van 1 tot en met 36 zullen wij middels een gezamenlijk amendement schrappen.

Voor wat het eerste blok op blz. 46 (A t.m. E) kunnen wij ons zeker vinden. Wat betreft het programma Leefbaarheid (D en E) wij zien een toenemende onkruid druk, vooral binnen de bebouwde kom. Het wegvallen van het middel Roundup moet opgevangen worden door intensieve mechanische onkruidbestrijding. Vandaar dat wij daar meer geld voor uit willen trekken, om te zorgen dat de beeldkwaliteit in de wijk acceptabel blijft.

Doordat inwoners succesvol participeren en initiatieven ontplooien, is kernbeheer bijna door haar geld heen. Volgens zeggen zijn er inmiddels al 150 bewonersinitiatieven aangemeld en grotendeels gehonoreerd. Dit succes vertaalt zich inmiddels in een gebrek aan middelen bij kernbeheer, vandaar dat wij hiervoor een extra bedrag willen toekennen van 60.000, — euro om dit succesvol te houden. Wij komen met een gezamenlijk amendement voor de openbare ruimte, voor zowel groen- als kernbeheer.

Voorts wil LADA zich niet vast leggen op het project aandeelhouder van Port of Den Helder te worden. Eerst maar eens zien wat de voor en nadelen hiervan zijn. Wat ons betreft wordt dit onderdeel geschrapt. Vandaar dat wij hier een amendement op indienen.

Een amendement ook over motorcross terrein. Wij willen dit uit de lijst projecten graag geschrapt zien omdat er een bedrag van 150.000 euro aan gekoppeld is. Wij staan net als het college op het standpunt dat de kosten door de initiatiefnemers worden opgebracht..

Aandacht vragen wij voor andere woonconcepten. Het faciliteren van “Tiny Houses” biedt inwoners een mogelijkheid om duurzaam te wonen binnen onze gemeentegrenzen. Iets wat prima aansluit op de kernwaarden van Hollands Kroon. Met de ChristenUnie dient LADA een motie indienen.

Verder vraagt het college rekening te houden met loon en prijsontwikkelingen. Wij zullen dan ook het college op dragen middels een gezamenlijk amendement 5% prijscompensatie nu te verwerken in de begroting.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Extra geld voor onderhoud openbare ruimte

De coalitie heeft met een amendement, dat raadsbreed werd gesteund, € 250.000 extra beschikbaar gesteld voor het onderhoud in de openbare ruimte en € 60.000 teogevoegd aan het budbget voor kernbeheer.

Port of Den Helder

In de projectlijst was een voorstel opgenomen om aandeelhouder te worden in de haven van den helder( Port of Den Helder). Nut en noodzaak wordt door ons betwijfeld. Met CU dienden wij een amendement in om hier van af te zien:

Project 4 “Aandeelhouder worden Port of Den Helder” uit de lijst projecten te schrappen

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooypunt is tot op heden nog geen doorslaand succes gebleken en ook zijn de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de offshore niet positief. Qua ontwikkeling en onderhoud van de grote offshore windturbineparken lijkt PoDH de boot te gaan missen gezien de ontwikkelingen in de Eemshaven, op de Maasvlakte en in IJmuiden. Het is dan ook niet te verwachten dat het aandeelhouderschap van Port of Den Helder Hollands Kroon veel zal opleveren. Er zijn wel aanzienlijke risico’s aan verbonden die wij als gemeente Hollands Kroon niet kunnen overzien en waar we ook geen middelen voor hebben.

Het amendement werd door de voltallige raad aangenomen.

Tiny Houses

Een motie van samen ingediend met CU, D66 en GL:

Verzoekt het College:

 In overleg met aanvragers een aantal pilots (streefgetal: 5) toe te wijzen waar Tiny Houses   gevestigd kunnen worden;

 Daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden van (tijdelijk) leegstaande agrarische bouwlocaties om verpaupering tegen te gaan;

 Een jaar na realisatie van de eerste Tiny Houses een evaluatietraject te starten;

Het Tiny House Movement krijgt in toenemende mate voet aan grond in Nederland. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de beperkingen die een onbeperkt leven met zich meebrengt. Een hoge hypotheek of huur, steeds meer, grotere en duurdere spullen en steeds meer energie consumeren en afvalstoffen produceren.  Het Tiny House Movement voorziet in kleine woningen van maximaal 50 m2 die in beginsel tijdelijk ergens worden neergezet en in veel gevallen geen aansluiting op elektra, water of riool nodig hebben, maar met creatieve en innovatieve technieken volledig selfsupporting zijn. Een mooi voorbeeld van circulaire economie op een luttel aantal vierkante meters.

Mensen kiezen niet zomaar voor een Tiny House; dat is een welbewuste en goed overwogen keuze. Zoals de beweging zelf op haar website schrijft: “Een Tiny House is voor ons de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren. Door het leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt, en het stimuleert je bewuster om te gaan met je verbruik.”

Door het innovatieve, creatieve en duurzame karakter, past het Tiny House concept uitstekend in de kernwaarden en de visie van Hollands Kroon en verdient daarmee een coöperatieve en faciliterende rol van het gemeentebestuur.

De voltallige raad gaf steun aan deze motie.

 

Startups

Met CU werd een motie ingediend waarin Hollands Kroon aandacht gevraagd wpordt voor het belang van startups:

Er werk van te maken dat Hollands Kroon op de kaart komt te staan als kansrijke Startup gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door de organisatie van een Startup weekend, een Startup bootcamp of een Startup accelerator te ondersteunen of te faciliteren. De uiteindelijke vorm daarin laten we graag aan het college over.

Veel, vaak jonge, ondernemers wagen de stap om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan en daarmee nieuwe economische bedrijvigheid creëren. Startups sluiten naadloos aan op de kernwaarden en visie van Hollands Kroon. Hollands Kroon zich zou moeten inzetten om hier een faciliterende en stimulerende rol in te  spelen.  Startups kunnen de hele regio een stevige economische impuls geven.

Ook deze motie kreeg raadsbreed steun.

Overige amendementen en moties

Veel amendementen gingen over aanscherpingen van tekst waarin de fractie zich kon vinden. Het amendement van de coalitie waarin de prijscompensatie al in de begroting te verwerken werd door de hele raad aanvaard. Het amendement dat door de werkgroep biodiversiteit werd ingediend waarmee het uitvoeren van een inventarisatie om te komen tot het opstellen van een gedragscode kreeg steun van de fractie. Op initiatief van GroenLinks werd een motie, gesteund door de hele oppositie en SHK, ingediend om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst. Wethouder Westerkamp gaf aan dat hij de motie alleen kon overnemen als er in opgenomen werd dat er een fonds komt om ge;ld beschikbaar te stellen voor gemeentelijk monumentenbeleid. Na aanpassing van de motie kon de fractie er mee in stemmen en was er raadsbreed steun. De PvdA vroeg in een motie het college om voor iedere kern een apart beeldkwaliteitsplan op te stellen omdat elke kern uniek is en een andere beeldkwaliteit heeft en deze plannen samen met  inwoners op te pakken. Een voorstel dat door de fractie gesteund werd. Er was echter geen meerderheid voor en de motie werd verworpen.