Jaarrekening 2016

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering van 20 juni.

Voorzitter,

De aanloop naar de behandeling van de Jaarrekening 2016 verdient geen schoonheidsprijs. Mochten we tussentijds nog op een positief resultaat van 583.000 euro rekenen, vandaag worden we geconfronteerd met een negatief resultaat over 2016 van 219.000 euro. De verwachting werd gewekt dat na het aanleveren van de definitieve cijfers voor het Sociaal Domein slechts een bescheiden bijstelling zou plaats vinden. Het is wel duidelijk dat deze forse neerwaartse bijstelling van 890.000 euro vanuit het Sociaal Domein/Jeugdzorg iedereen heeft overvallen. Daar staat dan wel een beperkt voordeel van 88.000 euro vanuit de Wmo tegenover. Maar al met al een neerwaartse correctie op de jaarrekening van 808.000 euro.

Hoewel het allemaal binnen de begroting Sociaal Domein past, is wel duidelijk dat we het proces niet goed in de hand hebben. Te laat aangeleverde cijfers. Geen volledig zicht op wat ons te wachten staat. Facturen die op de plank zijn blijven liggen (niet geboekt lezen we). De procescontrole ontbreekt en er is, zeker binnen het Sociaal Domein, nog wel een flink aantal verbeterslagen te maken. En misschien ook op het gebied van rechtmatigheid, want als je “de grip’ kwijt bent, dan loop je risico’s. Benoem dan ook maar even de vraag deze maand, van een groot aantal gemeenten, om sancties te heffen op zorgaanbieders die de fout in gaan. Het gaat om het terug storten van diensten die niet geleverd zijn.

Processen moeten dus inzichtelijk, beheersbaar en goed te controleren zijn. Dat geld dus niet uitsluitend voor het Sociaal Domein want dit lezen we ook uit de bevindingen van de BDO-accountant. Rechtmatigheid omtrent aanbestedingen wordt betwist.  Enkele aanbestedingen zijn niet juist uitgevoerd en dus mogelijk onrechtmatig. De accountant komt tot de conclusie, dat de kwaliteit van significante processen zoals subsidies, inkopen en betalingen en de automatiseringsomgeving van onvoldoende niveau zijn. Procesbeschrijvingen zijn er niet. Hij adviseert dit wel te doen. Want het maakt de organisatie kwetsbaar. Dit wordt ook bevestigd door bijvoorbeeld een dubbel betaalde subsidie van 33.000 euro, die weer terug gevorderd moet worden.

Hollands Kroon wil een moderne gemeente zijn en organisatieplan “De Stip” is een richting waar, door middel van zelfsturende teams, veel  verantwoording wordt neer gelegd. Het geven van vertrouwen is prima. Dat bestrijden we ook niet, maar de aanbeveling om “soft controls” in te bouwen onderschrijven wij wel. Sterker nog wij vinden het een must.

De automatiseringsomgeving wordt over 2016 als onvoldoende beoordeeld. Inmiddels is er veel geïnvesteerd in ICT en LADA gaat er dus  van uit, dat het dit jaar op orde komt. Het naar behoren functioneren van de website, zoals op blz 13 van de Jaarrekening wordt  benoemd, delen wij niet.

Ook zijn er per programma over-en onderbestedingen, veelal veroorzaakt door “incidentele onvoorziene effecten”. Zoals flinke overschrijdingen op de programma’s Veiligheid en Onderwijs. Wij vragen ons toch af of er niet beter begroot had kunnen worden. Om maar wat te noemen;:de fikse overschrijding van ICT van rond de 900.000 euro wordt deels veroorzaakt door het “in the cloud” gaan. Ofwel het afnemen van (nieuwe) diensten die jaarlijks terug komen en dus begroot hadden kunnen worden. Ook zouden wij het onderhoud van wegen structureel begroot willen zien en niet als een ad hoc post opgevoerd (blz.23). Bij programma 7 (blz. 50): Riool. Hier is een bedrag van 456.000 euro niet begroot.

Dankzij fikse eenmalige inkomsten uit leges omgevingsvergunning van 1,7  miljoen is het negatieve rekening resultaat tot 219.000 euro beperkt gebleven.

De aanbevelingen en conclusies door de auditcommissie van 24 mei j.l. onderschrijven wij , net als de aanbevelingen van de BDO accountant. LADA gaat er van uit dat de organisatie pas op de plaats maakt om een aantal fikse verbeterslagen te maken.