Beantwoording vragen Bloemenbuurt/Plan Dekker

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen Bloemenbuurt/Plan Dekker

Herinrichting Bloemenbuurt Winkel

De fractie is tevreden met het snelle antwoord van het college op de vragen gesteld over de herinrichting van de Bloemenbuurt in Winkel.  De werkzaamheden zijn tijdelijk stopgezet en daarmee is voldaan het verzoek van de fractie. Bewoners hebben bericht ontvangen dat zij een afspraak kunnen maken om hun woning te laten schouwen voor een bouwopname om schade te kunnen bepalen mocht die ontstaan tijdens de werkzaamheden. Vreemd dat dit niet vooraf aan de werkzaamheden is gebeurd. Ronduit slordig is dat bewoners die op de inloopavond een reactie op het daarvoor bestemd formulier hebben gegeven geen terugkoppeling hebben gehad omdat er geen email-adres is opgegeven. In de beantwoording spreekt wethouder Groot dat er uitvoerig over de suggesties is gesproken, maar met wie?  Het roept vervolgvragen op die de fractie zal stellen.

Hieronder de beantwoording.

Op 12 juni 2017 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1736) gesteld over de start van de werkzaamheden Bloemenbuurt Plan Dekker in Winkel. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vragen

  1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  2. Hoe en door wie worden deze projecten aangestuurd?
  3. Bent u bereid het werk voor korte tijd stil te leggen om met de buurt in gesprek te gaan om alsnog te bezien hoe de wensen en ideeën die zijn ingebracht, zijn in te passen?

 

Antwoorden

 

  1. Vorig jaar is op 7 juli 2016 het ontwerp van de herinrichting tijdens een inloopavond voorgelegd aan belangstellenden. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van de informatie die wij van 7 maart 2016 t/m 18 maart 2017 via een vragenlijst hebben opgehaald onder inwoners.

Een groot aantal inwoners heeft tijdens de inloopavond en via een reactieformulier voorstellen en opmerkingen op het ontwerp bij ons kenbaar gemaakt. Wij hebben uitvoerig gesproken over welke van deze suggesties wel en niet mogelijk zijn. Deze lijst met reacties en het nieuwe ontwerp is teruggekoppeld aan de inwoners die een e-mailadres hebben opgegeven. Daarnaast zijn in de periode van oktober 2016 en mei 2017 nog enkele vragen binnengekomen over de start van de uitvoering. Deze vragen zijn individueel behandeld en niet voorgelegd aan alle betrokkenen.

  1. De projecten worden aangestuurd vanuit het team Areaalprojecten door een projectleider. De projectleider maakt gebruik van de diensten van een extern ontwerpbureau.

 

  1. Om deze situatie zo goed mogelijk te verhelpen, zijn de werkzaamheden voorlopig stilgelegd. Wij gaan de afspraken en toezeggingen met inwoners nalopen op juistheid en volledigheid. Indien nodig gaan we dit aanpassen op tekening. Dit wordt persoonlijk met de betrokken inwoners besproken. Daarnaast gaan wij een tweede inloopavond organiseren waarin wij ruimte bieden voor vragen en met de aannemer meer helderheid geven over de uitvoering van het project.

Spreektekst Jaarrekening kadernota

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Spreektekst Jaarrekening kadernota

Jaarrekening 2016

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering van 20 juni.

Voorzitter,

De aanloop naar de behandeling van de Jaarrekening 2016 verdient geen schoonheidsprijs. Mochten we tussentijds nog op een positief resultaat van 583.000 euro rekenen, vandaag worden we geconfronteerd met een negatief resultaat over 2016 van 219.000 euro. De verwachting werd gewekt dat na het aanleveren van de definitieve cijfers voor het Sociaal Domein slechts een bescheiden bijstelling zou plaats vinden. Het is wel duidelijk dat deze forse neerwaartse bijstelling van 890.000 euro vanuit het Sociaal Domein/Jeugdzorg iedereen heeft overvallen. Daar staat dan wel een beperkt voordeel van 88.000 euro vanuit de Wmo tegenover. Maar al met al een neerwaartse correctie op de jaarrekening van 808.000 euro.

Hoewel het allemaal binnen de begroting Sociaal Domein past, is wel duidelijk dat we het proces niet goed in de hand hebben. Te laat aangeleverde cijfers. Geen volledig zicht op wat ons te wachten staat. Facturen die op de plank zijn blijven liggen (niet geboekt lezen we). De procescontrole ontbreekt en er is, zeker binnen het Sociaal Domein, nog wel een flink aantal verbeterslagen te maken. En misschien ook op het gebied van rechtmatigheid, want als je “de grip’ kwijt bent, dan loop je risico’s. Benoem dan ook maar even de vraag deze maand, van een groot aantal gemeenten, om sancties te heffen op zorgaanbieders die de fout in gaan. Het gaat om het terug storten van diensten die niet geleverd zijn.

Processen moeten dus inzichtelijk, beheersbaar en goed te controleren zijn. Dat geld dus niet uitsluitend voor het Sociaal Domein want dit lezen we ook uit de bevindingen van de BDO-accountant. Rechtmatigheid omtrent aanbestedingen wordt betwist.  Enkele aanbestedingen zijn niet juist uitgevoerd en dus mogelijk onrechtmatig. De accountant komt tot de conclusie, dat de kwaliteit van significante processen zoals subsidies, inkopen en betalingen en de automatiseringsomgeving van onvoldoende niveau zijn. Procesbeschrijvingen zijn er niet. Hij adviseert dit wel te doen. Want het maakt de organisatie kwetsbaar. Dit wordt ook bevestigd door bijvoorbeeld een dubbel betaalde subsidie van 33.000 euro, die weer terug gevorderd moet worden.

Hollands Kroon wil een moderne gemeente zijn en organisatieplan “De Stip” is een richting waar, door middel van zelfsturende teams, veel  verantwoording wordt neer gelegd. Het geven van vertrouwen is prima. Dat bestrijden we ook niet, maar de aanbeveling om “soft controls” in te bouwen onderschrijven wij wel. Sterker nog wij vinden het een must.

De automatiseringsomgeving wordt over 2016 als onvoldoende beoordeeld. Inmiddels is er veel geïnvesteerd in ICT en LADA gaat er dus  van uit, dat het dit jaar op orde komt. Het naar behoren functioneren van de website, zoals op blz 13 van de Jaarrekening wordt  benoemd, delen wij niet.

Ook zijn er per programma over-en onderbestedingen, veelal veroorzaakt door “incidentele onvoorziene effecten”. Zoals flinke overschrijdingen op de programma’s Veiligheid en Onderwijs. Wij vragen ons toch af of er niet beter begroot had kunnen worden. Om maar wat te noemen;:de fikse overschrijding van ICT van rond de 900.000 euro wordt deels veroorzaakt door het “in the cloud” gaan. Ofwel het afnemen van (nieuwe) diensten die jaarlijks terug komen en dus begroot hadden kunnen worden. Ook zouden wij het onderhoud van wegen structureel begroot willen zien en niet als een ad hoc post opgevoerd (blz.23). Bij programma 7 (blz. 50): Riool. Hier is een bedrag van 456.000 euro niet begroot.

Dankzij fikse eenmalige inkomsten uit leges omgevingsvergunning van 1,7  miljoen is het negatieve rekening resultaat tot 219.000 euro beperkt gebleven.

De aanbevelingen en conclusies door de auditcommissie van 24 mei j.l. onderschrijven wij , net als de aanbevelingen van de BDO accountant. LADA gaat er van uit dat de organisatie pas op de plaats maakt om een aantal fikse verbeterslagen te maken.

 

 

Nieuwsbrief 77 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 77 is uit!

Klik hier om hem online te lezen: Nieuwsbrief_77[49814]

Goede sfeer tijdens openbare fractievergadering in Het Nederlands Kremlin!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Goede sfeer tijdens openbare fractievergadering in Het Nederlands Kremlin!

Fractie 13-6-17 2 Fractie 13-6-17

 

Aandachtspunten: Plan Dekker, zie de gestelde vragen, jaarrekening en accomodaties.

Lees via deze link het volledige verslag: ofv_06-14-verslag[49667]

Plan Dekker/Bloemenbuurt Winkel

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Plan Dekker/Bloemenbuurt Winkel

 

PERSBERICHT

 

Bewoners in de Bloemenbuurt in Plan Dekker in Winkel werden onaangenaam verrast door de start van de werkzaamheden, verband houdend met de vervanging van het riool en de daaraan gekoppelde herinrichting van de wijk. Woensdag 7 juni ontvingen de bewoners per brief het bericht dat de volgende dag met het werk gestart zou worden.

Een reactie van bewoners: Wij kunnen nu niets plannen rond afleveren van een nieuw bed, keuken etc. Een verbouwing en verhuizingen in de buurt zijn ook al gepland.

 

Inmiddels zijn er brieven van bewoners aan u verzonden waarin de grieven duidelijk verwoord zijn. Een samenvatting uit een van de brieven:

Ik constateer nu:

– dat de gemeente de bewoners onvoldoende betrekt en onvoldoende inspraak geeft bij het ontwikkelen van de herinrichting;

– dat de wensen en ideeën van de bewoners niet benut worden voor het opstellen van het nieuwe plan;

– dat de bewoners geen inzage krijgen in het plan dat nu gerealiseerd wordt;

– dat de bewoners niet tijdig worden geïnformeerd over de start, de fasering

en de planning van de werkzaamheden;

– dat de bewoners niet geïnformeerd worden over de overlast tijdens de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woningen;

– dat er geen concrete informatie over het plan en de uitvoering is te vinden op de gemeentelijke website;

– dat de gemeente op geen enkele wijze fatsoenlijk met haar bewoners communiceert.

 

Kortom, de bewoners worden volledig buiten spel gezet en hebben maar te slikken en af te wachten wat er in hun buurt gebeurt.

Wat er in Winkel gebeurt staat haaks op wat het beleid in Hollands Kroon zou moeten zijn: inwoners betrekken bij de herinrichting van hun buurt zoals ook in Wieringerwerf gebeurt. In Winkel is daar niets van terug te vinden. Er is een inloopavond geweest waarop inwoners kennis konden nemen van de plannen. Dat is geen open gesprek met inwoners waarin zij uitgenodigd worden met ideeën te komen.Na de inloopavond is er door bewoners een plan opgesteld dat voorgelegd werd aan de projectleider van de uitvoerder. Hij vond het uitvoerbaar en adviseerde het op een tweede inloopavond te bespreken met de buurt. Het antwoord van de gemeente was een totale afwijzing, zonder daar nog met de inwoners over te hebben gesproken. Hoewel een avond, waarop het eindplan gepresenteerd zou worden was toegezegd, heeft die nooit plaats gevonden. Inwoners zijn zeer verbolgen over de hele gang van zaken en  voelen zich niet serieus genomen.

 

De fractie van LADA begrijpt niet dat dit nu nog voorkomt in de gemeente Hollands Kroon die zich op de borst slaat zo goed naar de inwoners te luisteren om ze bij uitvoering en beleid te betrekken.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1)    Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

2)    Hoe en door wie worden deze projecten aangestuurd?

3)    Bent u bereid het werk voor korte tijd stil te leggen om met de buurt in gesprek te gaan om alsnog te bezien hoe de wensen en ideeën die zijn ingebracht, zijn in te passen?

4)    Zo nee, graag een duidelijk gemotiveerd antwoord.

LADA feliciteert Koeteltuin

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA feliciteert Koeteltuin

 

Koteltuin[49250]

De LADA-fractie was aanwezig bij de opening van de Koeteltuin. Fractiesecretaris Peter Couwenhoven sprak zijn waardering uit voor dit initiatief en feliciteerde de initiatiefnemers met het behaalde resultaat.  Daarbij overhandigde hij een  bloemetje en een envelop waarin een bedrag van € 100,- als bijdrage in de fondsenwerving om ook een plek voor de oudere jeugd te realiseren.

Informatiemiddag/avond ECN in Petten voor raadsleden en statenleden.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Informatiemiddag/avond ECN in Petten voor raadsleden en statenleden.

Van LADA waren Ard Smit, Marinus Hovius en Lida Brussaard aanwezig.

20170607_190950_001 20170607_191305_001 20170607_192146 20170607_193016 20170607_195412_001 20170607_195506

Zij hebben een indruk gekregen wat er op het terrein van het ECN allemaal gebeurt. Men wil ervoor zorgen dat deze hoogwaardige werkgelegenheid in Petten blijft.

Daarvoor is nodig dat de Pallas reactor er komt. Er wordt ook geprobeerd een Energy & Heath Campus, werknaam Qi, te ontwikkelen op het terrein van het ECN.

Een heel goed streven en we hopen dat het lukt. Dit geeft weer een boost aan de Noordkop.

LADA feliciteert Lutjewinkel

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA feliciteert Lutjewinkel

Cultuurhuis Lutjewinkel,
Een goed en breed gedragen initiatief in deze dorpskern.
Zie de lijst met vrienden en het overleg dat is geweest met de Huyskamer en de Lutters.
LADA ziet het als een enorme kans voor de inwoners van Lutjewinkel om het voormalige schoolgebouw te
behouden als ontmoetingsplaats. De ziel in het dorp blijft bestaan.
Het bidboek ziet er goed uit.
Wij wensen de Lutjewinkelers heel veel succes met exploitatie en gebruik van het gebouw.
En wij gaan akkoord met het beschikbaar stellen van de 150.000 euro ten laste van de reserve vastgoed.
Tekst uitgesproken in de raad

LADA luistert!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert!

LADA houdt maandag 12 juni een openbare fractievergadering in kunsttuin Het Kremlin, Limmerschouw 51, Winkel, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 20 juni behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.