Het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen stuitte bij LADA op grote bezwaren omdat het op een essentieel punt afweek van de tekst in het convenant dat door de raad op 26 mei 1016 was vastgesteld. In het voorstel wordt de stuurgroep gemachtigd om te beslissen over vervanging van projecten en de gevolgen van wijzigingen. Daarmee vervalt de zeggenschap van de raden over de uit te voeren projecten. De raad is hiermee als hoogste democratisch gekozen orgaan buitenspel gezet. LADA en ChristenUnie dienden een amendement in om de besluitvorming bij de raad te houden. Dit amendement werd gesteund door GroenLinks en PHK. Ook het CDA en D66 hadden grote bezwaren tegen het collegevoorstel. Het CDA kwam met een mondeling amendement dat het mogelijk maakt om wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college om de tekst vast te stellen. Het college deed de toezegging dat de bedenkingen die in de raad geuit werden meegenomen worden naar de stuurgroep. Ons amendement werd daarna ingetrokken omdat er een meerderheid voor het CDA-amendement ontstond dat uiteindelijk door de hele raad werd gesteund.

Met de volgende stemverklaring ging LADA akkoord:
LADA vindt de regionale samenwerking in De Kop Werkt! van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Gehoord de toezegging van het college zullen wij voor het geamendeerde besluit stemmen om de tekst van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.