Samenwerking De Kop Werkt!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking De Kop Werkt!

Het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen stuitte bij LADA op grote bezwaren omdat het op een essentieel punt afweek van de tekst in het convenant dat door de raad op 26 mei 1016 was vastgesteld. In het voorstel wordt de stuurgroep gemachtigd om te beslissen over vervanging van projecten en de gevolgen van wijzigingen. Daarmee vervalt de zeggenschap van de raden over de uit te voeren projecten. De raad is hiermee als hoogste democratisch gekozen orgaan buitenspel gezet. LADA en ChristenUnie dienden een amendement in om de besluitvorming bij de raad te houden. Dit amendement werd gesteund door GroenLinks en PHK. Ook het CDA en D66 hadden grote bezwaren tegen het collegevoorstel. Het CDA kwam met een mondeling amendement dat het mogelijk maakt om wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college om de tekst vast te stellen. Het college deed de toezegging dat de bedenkingen die in de raad geuit werden meegenomen worden naar de stuurgroep. Ons amendement werd daarna ingetrokken omdat er een meerderheid voor het CDA-amendement ontstond dat uiteindelijk door de hele raad werd gesteund.

Met de volgende stemverklaring ging LADA akkoord:
LADA vindt de regionale samenwerking in De Kop Werkt! van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Gehoord de toezegging van het college zullen wij voor het geamendeerde besluit stemmen om de tekst van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.

Verslag ALV op 20 maart 2017

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag ALV op 20 maart 2017

Op de goed bezochte algemene ledenvergadering is naast het behandelen van het financiële jaarverslag en de jaarverslagen van de fractie en het bestuur ook uitgebreid met elkaar gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

ALV 20-3-17

Daarnaast heeft een deel van de leden hun wens uitgesproken om deze avond ook te praten over de “toekomst” van LADA. Het bestuur heeft de op en aanmerkingen van de leden aangehoord en zal deze meenemen in haar planning en besluiten.

Omdat er ook verwijten waren dat de fractie niet genoeg het verkiezingsprogramma had gevolgd, willen wij dit als bestuur wel tegenspreken. LADA heeft deel uitmakend van het college namelijk een aanzienlijk deel van haar punten uit het verkiezingsprogramma van 2014 kunnen realiseren!

Toch zijn er ook zorgen om de negatieve publiciteit die LADA in de eerste helft van 2016 heeft gehad. Minder goed nieuws komt eerder en uitgebreider in de publiciteit dan goed nieuws. Om de kiezer een goed beeld te geven van LADA als partij die vanuit de burger opereert zal LADA haar verhaal en behaalde resultaten in de afgelopen periode duidelijk moeten communiceren naar de kiezer. De komende periode zal er een verkiezingsprogramma, en een planning tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten worden opgesteld.

Bestuur is hier al mee aan de slag gegaan. Hulp van de leden en als het kan inwoners van Hollands Kroon is hierbij essentieel. Omdat dit ook de visie van LADA is, namelijk “Democratie Anders”, met en voor de inwoners..

Voor het zomerreces zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. In deze vergadering zal het verkiezingsprogramma en de planning tot aan de gemeenteraadsverkiezingen besproken worden.

Schager Courant 18-03-2017

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Schager Courant 18-03-2017

VIC Schager Courant 16-3-17

Viking Informatie Centrum

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Viking Informatie Centrum

VIC

LADA wil het Viking Informatiecentrum op de huidige locatie aan de Havenweg in Den Oever  houden. De renovatie van Den Oever in het kader van Waddenpoort moet het dorp een recreatieve en toeristische impuls geven waarbij de Havenstraat de entree moet vormen waar het VIC met het VVV-informatiepunt uitstekend op zijn plaats is. Daarom geen verplaatsing. Het bestuur van het VIC wil de grond waarop het staat kopen maar kan niet het volledig bedrag opbrengen dat de gemeente vereist. Verplaatsen naar museum Jan Lont of Zuiderstrand, aangedragen als mogelijke alternatieven, kosten geld. Geld dat ook gebruikt kan worden om het gat tussen vraagprijs en bod te dichten.

Verantwoording Fractiebudget 2016

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verantwoording Fractiebudget 2016

Klik hier om de verantwoording van het fractiebudget te lezen: fractieverantwoording_2016[40593]

Jaarverslag en Stand van zaken verkiezingsprogramma

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag en Stand van zaken verkiezingsprogramma

Klik hier voor het jaarverslag van de fractie: jaarverslag fractie_2016

Klik hier voor de Stand van zaken rondom realiseren van het verkiezingsprogramma: STAND VAN ZAKEN Verkiezingsprogramma LADA 2014-2018, versie 2017

Nieuwsbrief 74 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 74 is uit!

Klik hier om hem te downloaden: Nieuwsbrief_74[40272]

Brug Westfriese sluis

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Brug Westfriese sluis

 

Brug

LADA heeft tegen het collegevoorstel gestemd om de brug over de Westfriesesluis te vervangen door een nieuwe beweegbare brug. De voorkeur ging uit naar het alternatieve voorstel van een vaste brug ten oosten van de sluis. Een kostenbesparende oplossing. Ondanks de aanpassingen aan de weg zijn de aanlegkosten beduidend lager dan die voor een beweegbare brug. Ook op de kapitaalslasten en onderhoud wordt een aanzienlijke besparing bereikt.
Door de brug daar te bouwen wordt geprofiteerd van het verval van 5 meter waardoor de doorvaarthoogte vrachtschepen, motorboten en sloepen niet hindert. Schepen met staande mast kunnen de brug niet passeren, maar uit tellingen verricht in de jaren voordat de noodbrug over de sluis vast werd, laten zien dat deze schepen nauwelijks de sluis passeerden. Het stimuleringsprogramma van provincie en gemeente ter bevordering van het watertoerisme ondervindt geen hinder van deze vaste brug. De LADA-fractie vindt het dan ook onverantwoord om zo veel extra geld uit te geven voor een beweegbare brug. Ard Smit deelde die mening niet en stemde voor het collegevoorstel.
GL en CU deelden die mening en stemden ook tegen. Een grote raadsmeerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66, SHK, PHK en OHK stemden voor het voorstel.

Antwoord op de vragen rondom rijbewijzen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoord op de vragen rondom rijbewijzen

Onze vraag was:

Onlangs heb ik mijn rijbewijs verlengd en moest dat ook weer afhalen bij de gemeentebalie. Dat verbaasde mij want reisdocumenten worden wel thuisbezorgd. Inwoners vragen zich af waarom dit onderscheid gemaakt wordt. Kunt u uitleggen waarom reisdocumenten wel worden thuisbezorgd en rijbewijzen niet?

Antwoord:
We zijn gestart met het bezorgen van reisdocumenten. Het reisdocumentenstelsel valt onder een andere ministerie dan die van het rijbewijs.
Het rijbewijs wordt afgegeven door de RDW en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij bezorgen de rijbewijzen nog niet, omdat dit nog niet is opgenomen in wetgeving. De RDW heeft echter de succesvolle ontwikkeling van het thuisbezorgen van het reisdocument gevolgd en interesse getoond om hier een vervolg aan te geven voor de rijbewijzen. Wij zijn met de RDW in gesprek om de mogelijkheden te bekijken en gaan ervan uit dat we in 2017 kunnen starten met het bezorgen van het rijbewijs.

Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. Thuisbezorgen van het rijbewijs is er een van. Daarnaast zijn wij ook in gesprek om zelfs nog een stap verder te gaan enj aan het eind van het jaar sluiten wij aan bij de pilot voor het digitaal aanvragen van het rijbewijs (vernieuwing, categorie uitbreiding en herafgifte). Dit zorgt ervoor dat inwoners steeds meer digitaal kunnen regelen.

Met vriendelijke groet,

Th.J. Meskers


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.