Geachte leden van het college,

De Schager Courant kopt op 20 februari “Met overname krijgt ZAP er 400 ha piepers bij”.

Wij lezen in het artikel:
ZAP neemt pootgoedbedrijf Semargi uit Lelystad over. De activiteiten worden overgebracht naar Van Ewijcksluis. De inlijving van Semargi krijgt uiterlijk in maart zijn beslag, aldus directeur De Geus. Het roept bij ons vragen op.
Overname van een bedrijf gebeurt niet van de een op de andere dag. Daar gaat voorbereiding aan vooraf. In uw memo dd 30 november 2016 wordt er met geen woord gerept over deze (mogelijke)
overname. De memo motiveert waarom ZAP uitbreiding aan de Binnenhaven nodig heeft om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken en dat de gevraagde omgevingsvisie verstrekt moet worden omdat een weigeringsgrond ontbreekt.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de plannen tot overname van Semargi?

In de memo schrijft u:
Voor opgesteld moet worden dat deze uitbreiding geen intensivering van de bedrijfsactiviteiteninhoudt. Primair kan met de vernieuwing en vergroting van de bedrijfsopstallen het verwerkingsproces worden geoptimaliseerd met alsresultaat minder hinder voor de omgeving in vorm van verkeer, geluid en stof. De bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegde ruimtelijke onderbouwing vormt hierbij het uitgangspunt. De afgegeven omgevingsvergunning gaat dus uit van geen verhoogde bedrijfsactiviteiten en minder overlast voor de omgeving.

2. Hoe valt dit te rijmen met de activiteiten nadat de overname een feit is en alle bedrijfsactiviteiten in Van Ewijcksluis worden ondergebracht?
3. Hoe kunnen deze activiteiten plaats vinden zonder toename van de verkeersoverlast?
4. Lezen wij de memo goed dat de omgevingsvergunning op 20 december 2016 is afgegeven, omdat er geen intensivering van de bedrijfsvoering zal plaats vinden?
5. Gaat u hierop handhaven?

Na de brief die namens de voltallige raad naar Gedeputeerde Staten is verstuurd met het verzoek om bedrijfsverplaatsing van ZAP naar de Kerkweg planologisch mogelijk te maken, is er intensief contact van u met GS ontstaan om dat mogelijk te maken te maken.

6. Gaat u opnieuw in overleg met GS over de gewijzigde omstandigheden?

Met vriendelijke groet,
Namens de LADA – fractie
Peter Couwenhoven