Openbare fractievergadering Middenmeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering Middenmeer

LADA luistert in Middenmeer

ofvMeerbaak2_02-20

Op de goed bezochte openbare fractievergadering waren twee onderwerpen waarvoor insprekers naar De Meerbaak gekomen waren. De brug over de Westfriese sluis en breedband internet waren onderwerp van discussie.

Brug Westfriese sluis.

Er werd een pleidooi gehouden om de brug beweegbaar te houden want gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Met een beweegbare brug kan de recreatie en de beroepsvaart zich goed ontwikkelen. Spreker lichte een plan toe wat niet rechtstreeks met deze brug samenhing. Hij ziet een doorgaande vaarroute naar het IJsselmeer met een aquaduct in de A7 als grote droom voor de recreatievaart in de Noordkop.

Breedband internet

Een drietal sprekers pleitte voor het invoeren van een glasvezelnet in de buitengebieden waar snel internet door de gebrekkige infrastructuur onmogelijk is. Het ontbreken van een goede, snelle internetverbinding zal leegloop van het buitengebied tot gevolg hebben en voor ondernemers is het niet aantrekkelijk om zich te vestigen, werd de fractie voorgehouden. Gepleit werd om het initiatief van Breedband Hollands Kroon mogelijk te maken om een glasvezelnet aan te leggen. Nuttige informatie is zo tot de fractie gekomen. De fractie wacht de tweede beeldvormende bijeenkomst af waar de raad verder geïnformeerd wordt en zal dan tot een standpunt komen. De noodzaak van snel internet is duidelijk maar de fractie wil meer inzicht hebben over de financiële consequenties. Fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg zich af: “Kan er geen geld vanuit de Kop Werkt! Komen?”

Wat verder aan de orde kwam

De locatie aan de Elft voor de nieuw te bouwen de brede school in Hippolytushoef heeft de goedkeuring van de fractie. De fractie zal aandacht vragen voor het inpassen het gebouw van De Kei in de nieuwbouw. Dit heeft in Nieuwe Niedorp bij De Snip tot een uitstekend resultaat geleid waarbij de grote lokalen van de oude school behouden gebleven zijn.

Het initiatiefvoorstel om een referendumverordening in Hollands Kroon vast te stellen zal in de raadsvergadering van 28 maart behandeld worden.

Vragen omtrent rijbewijzen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen omtrent rijbewijzen

Geachte leden van het college,

Onlangs heb ik mijn rijbewijs verlengd en moest dat ook weer afhalen bij de gemeentebalie. Dat verbaasde mij want reisdocumenten worden wel thuisbezorgd. Inwoners vragen zich af waarom dit onderscheid gemaakt wordt.

Kunt u dat uitleggen?

Met vriendelijke groet,

Namens de LADA-fractie

Peter Couwenhoven

Vragen omtrent ZAP

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen omtrent ZAP

Geachte leden van het college,

De Schager Courant kopt op 20 februari “Met overname krijgt ZAP er 400 ha piepers bij”.

Wij lezen in het artikel:
ZAP neemt pootgoedbedrijf Semargi uit Lelystad over. De activiteiten worden overgebracht naar Van Ewijcksluis. De inlijving van Semargi krijgt uiterlijk in maart zijn beslag, aldus directeur De Geus. Het roept bij ons vragen op.
Overname van een bedrijf gebeurt niet van de een op de andere dag. Daar gaat voorbereiding aan vooraf. In uw memo dd 30 november 2016 wordt er met geen woord gerept over deze (mogelijke)
overname. De memo motiveert waarom ZAP uitbreiding aan de Binnenhaven nodig heeft om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken en dat de gevraagde omgevingsvisie verstrekt moet worden omdat een weigeringsgrond ontbreekt.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de plannen tot overname van Semargi?

In de memo schrijft u:
Voor opgesteld moet worden dat deze uitbreiding geen intensivering van de bedrijfsactiviteiteninhoudt. Primair kan met de vernieuwing en vergroting van de bedrijfsopstallen het verwerkingsproces worden geoptimaliseerd met alsresultaat minder hinder voor de omgeving in vorm van verkeer, geluid en stof. De bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegde ruimtelijke onderbouwing vormt hierbij het uitgangspunt. De afgegeven omgevingsvergunning gaat dus uit van geen verhoogde bedrijfsactiviteiten en minder overlast voor de omgeving.

2. Hoe valt dit te rijmen met de activiteiten nadat de overname een feit is en alle bedrijfsactiviteiten in Van Ewijcksluis worden ondergebracht?
3. Hoe kunnen deze activiteiten plaats vinden zonder toename van de verkeersoverlast?
4. Lezen wij de memo goed dat de omgevingsvergunning op 20 december 2016 is afgegeven, omdat er geen intensivering van de bedrijfsvoering zal plaats vinden?
5. Gaat u hierop handhaven?

Na de brief die namens de voltallige raad naar Gedeputeerde Staten is verstuurd met het verzoek om bedrijfsverplaatsing van ZAP naar de Kerkweg planologisch mogelijk te maken, is er intensief contact van u met GS ontstaan om dat mogelijk te maken te maken.

6. Gaat u opnieuw in overleg met GS over de gewijzigde omstandigheden?

Met vriendelijke groet,
Namens de LADA – fractie
Peter Couwenhoven

Nieuwsbrief 73 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 73 is uit!

Klik hier om hem te downloaden: Nieuwsbrief_73

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 20 februari een openbare fractievergadering in De Meerbaak, professor Ter Veenweg4, Middenmeer; aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 februari behandeld.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

LADA on tour!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour!

ontour_Breezand_02-04[32938]

Zaterdag 4 februari ging de fractie op tour in Anna Paulowna en Breezand.

Inzet was te horen wat men van de nieuwe gemeentelijke website vindt en of men bekend is met de Argu-app. De website is geen onverdeeld succes.

Het aanvragen van documenten en maken van afspraken via de site wordt goed gewaardeerd maar daar blijft het wel bij. Het zoeken van informatie is lastig of lukt niet. Dan is er ook een groep die de website niet gebruikt. Regelmatig wordt genoemd dat het verstrekken van informatie op papier een betere manier is. Het terugkeren van gemeentenieuws in de CTR wordt vaak genoemd. Dan krijg je het onder ogen en lees je het. Mensen gaan niet naar de website om te kijken of er nieuws is. Als goed voorbeeld werd de deze week verschenen zorgspecial genoemd.

Een veel gehoorde klacht is dat e-mails of brieven niet beantwoord worden. De Argu-app is slechts bij een enkeling bekend. Bij veel mensen die we gesproken hebben zei de naam Argu niets.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.