Provinciale Staten 23-01-2017 commissie Ruimte, Wonen & Water inspraak agendapunt 5d, brief raad Hollands Kroon verplaatsing ZAP

IMG_0260klein

Voorzitter, geachte commissie,
Coöperatie Royal ZAP is in de ruim honderd jaar dat zij bestaat uitgegroeid tot een bedrijf dat te groot is geworden voor het kleine dorp Van Ewijcksluis. Bewoners klagen al lang over geluid- stofen verkeersoverlast. De gebrekkige infrastructuur in en rond Van Ewijcksluis is niet geschikt voor het verwerken van het steeds groter en zwaarder geworden vrachtverkeer. Nu de gemeente
Hollands Kroon een vergunning heeft afgegeven tot uitbreiding zal de verkeersoverlast alleen maar toenemen. Royal ZAP heeft al zeven jaar grond in eigendom aan de Kerkweg in Anna Paulowna,
een goed bereikbare locatie buiten de dorpskern waar van overlast geen sprake zal zijn. Er zal geen aantasting van het landschap ontstaan omdat hier al meerdere bedrijven zijn gevestigd, zoals
een loonbedrijf, een grote Welkoopwinkel met opslagloods, een tankstation en enkele loodsen in gebruik voor agrarische doeleinden. Royal ZAP directeur, de heer de Geus, geeft aan dat
bedrijfsverplaatsing van de Binnenhaven in Van Ewijcksluis naar de Kerkweg zijn voorkeur heeft. Hij is bereid van uitbreiding in Van Ewijcksluis af te zien op voorwaarde dat er uiterlijk 1 maart 2017 duidelijkheid komt.
Verplaatsing van Royal ZAP komt de leefbaarheid van Van Ewijcksluis ten goede, waar toeristische en recreatieve ontwikkelingen rond de haven nieuwe impulsen kunnen brengen.
Verplaatsing naar de Kerkweg levert alleen maar winnaars op. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording van vragen gesteld door de heren Bruggeman, Leever en Papineau Salm aan dat zij in 2017 in gesprek willen gaan met de gemeente en Royal ZAP om te praten over bedrijfsverplaatsing. De ARO heeft op 25 maart 2014 een advies uitgebracht over verplaatsing naar de Kerkweg.
Daarin wordt uitgesproken dat geen positief advies kon worden uitgebracht. Ik citeer: “De ARO kan de gekozen locatie niet beoordelen omdat hiervoor een uitgewerkte afweging tegen
vergelijkbare locaties ontbreekt. De ARO begrijpt dan ook niet waarom voor het omvangrijke bedrijf alleen naar deze plek midden in de open ruimte van het buitengebied wordt gekeken.”
Een foute voorstelling van zaken zoals ik eerder heb aangetoond. Op de gewenste locatie aan de Kerkweg is geen sprake van open ruimte in het landschap. Ik vraag u dan ook om het ARO-besluit van 25 maart 2014 te heroverwegen en verplaatsing van Royal ZAP naar de Kerkweg mogelijk te maken, een oplossing waar de voltallige raad van Hollands Kroon voor staat.

 

Peter Couwenhoven