LADA on tour!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour!

Zaterdag 4 februari gaat de fractie op pad met de gele caravan om in gesprek met de inwoners te gaan.
’s Ochtends wordt winkelcentrum Molensluis in Anna Paulowna bezocht van 11.00 tot 12.30 uur. ’s Middags van 13.30 tot 15.00 staat de caravan op het Ceresplein in Breezand.

caravan

Provinciale Staten 23-01-2017

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Provinciale Staten 23-01-2017

Provinciale Staten 23-01-2017 commissie Ruimte, Wonen & Water inspraak agendapunt 5d, brief raad Hollands Kroon verplaatsing ZAP

IMG_0260klein

Voorzitter, geachte commissie,
Coöperatie Royal ZAP is in de ruim honderd jaar dat zij bestaat uitgegroeid tot een bedrijf dat te groot is geworden voor het kleine dorp Van Ewijcksluis. Bewoners klagen al lang over geluid- stofen verkeersoverlast. De gebrekkige infrastructuur in en rond Van Ewijcksluis is niet geschikt voor het verwerken van het steeds groter en zwaarder geworden vrachtverkeer. Nu de gemeente
Hollands Kroon een vergunning heeft afgegeven tot uitbreiding zal de verkeersoverlast alleen maar toenemen. Royal ZAP heeft al zeven jaar grond in eigendom aan de Kerkweg in Anna Paulowna,
een goed bereikbare locatie buiten de dorpskern waar van overlast geen sprake zal zijn. Er zal geen aantasting van het landschap ontstaan omdat hier al meerdere bedrijven zijn gevestigd, zoals
een loonbedrijf, een grote Welkoopwinkel met opslagloods, een tankstation en enkele loodsen in gebruik voor agrarische doeleinden. Royal ZAP directeur, de heer de Geus, geeft aan dat
bedrijfsverplaatsing van de Binnenhaven in Van Ewijcksluis naar de Kerkweg zijn voorkeur heeft. Hij is bereid van uitbreiding in Van Ewijcksluis af te zien op voorwaarde dat er uiterlijk 1 maart 2017 duidelijkheid komt.
Verplaatsing van Royal ZAP komt de leefbaarheid van Van Ewijcksluis ten goede, waar toeristische en recreatieve ontwikkelingen rond de haven nieuwe impulsen kunnen brengen.
Verplaatsing naar de Kerkweg levert alleen maar winnaars op. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording van vragen gesteld door de heren Bruggeman, Leever en Papineau Salm aan dat zij in 2017 in gesprek willen gaan met de gemeente en Royal ZAP om te praten over bedrijfsverplaatsing. De ARO heeft op 25 maart 2014 een advies uitgebracht over verplaatsing naar de Kerkweg.
Daarin wordt uitgesproken dat geen positief advies kon worden uitgebracht. Ik citeer: “De ARO kan de gekozen locatie niet beoordelen omdat hiervoor een uitgewerkte afweging tegen
vergelijkbare locaties ontbreekt. De ARO begrijpt dan ook niet waarom voor het omvangrijke bedrijf alleen naar deze plek midden in de open ruimte van het buitengebied wordt gekeken.”
Een foute voorstelling van zaken zoals ik eerder heb aangetoond. Op de gewenste locatie aan de Kerkweg is geen sprake van open ruimte in het landschap. Ik vraag u dan ook om het ARO-besluit van 25 maart 2014 te heroverwegen en verplaatsing van Royal ZAP naar de Kerkweg mogelijk te maken, een oplossing waar de voltallige raad van Hollands Kroon voor staat.

 

Peter Couwenhoven

Initiatiefvoorstel referendum Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Initiatiefvoorstel referendum Hollands Kroon

ladalogo
De fractie van LADA dient een initiatiefvoorstel in voor het vaststellen van een referendumverordening.

Klik hier voor de volledige tekst van de referendumverordening: Referendum verordening HK_definitief[31660]

Hollands Kroon kent nog geen referendumverordening. De fractie van LADA ziet het referendum als vorm van inwonerparticipatie en als waardevolle aanvulling op de democratische besluitvorming en verhoging van de democratische legitimiteit van de te nemen beslissing in de raad.
Binnen de huidige wetgeving kan alleen een raadgevend of raadplegend referendum gehouden worden. Een bindend referendum is in strijd met de Grondwet, waarin artikel 67 voorschrijft dat de
leden zonder last stemmen (in 1983 is het woord ‘ruggespraak’ geschrapt). De uitkomst van het referendum moet dus worden gezien als een advies van de bevolking aan de raad. Ieder raadslid
beslist individueel of hij/zij zich gebonden acht aan de uitslag van een referendum.
Deze referendumverordening is voor een deel gebaseerd op het model van de VNG. Deze modelreferendumverordening geeft gemeenten een mogelijkheid tot het vaststellen van een referendum op initiatief van de bevolking, het raadgevend referendum. Voor dit model heeft de VNG gekozen omdat dit doorgaans als meest zuivere vorm van een referendum wordt gezien. Inwoners krijgen hiermee de mogelijkheid om hun mening te laten horen over een voorgenomen raadsbesluit.
In Hollands Kroon ontwikkeld de representatieve democratie zich steeds meer naar een participatie democratie waarin inwoners op veel manieren betrokken worden bij de voorbereiding op de
besluitvorming in de raad. Daarbij hoort ook een raadgevend referendum waarmee inwoners de mogelijkheid hebben om de raad een advies te geven.

LADA kiest er voor om in de verordening daarnaast de mogelijkheid voor het houden van een referendum op initiatief van de raad op te nemen, het raadplegend referendum. De raad kan daarmee
inwoners om advies vragen voordat een besluit is genomen. Een referendum is uiteraard niet de enige mogelijkheid om een advies aan inwoners te vragen.
Andere mogelijkheden zijn onder meer de officiële inspraakmogelijkheden, interactief beleid, inspraakavonden, enquêtes en buurtbezoeken. Inmiddels is ook participatie via internet mogelijk met
digitale discussieplatforms zoals Argu. LADA ziet deze mogelijkheden nog niet als volwaardige vervanger van het middel referendum omdat er doorgaans kleine groepen inwoners mee bereikt worden. Wanneer het discussieplatform Argu goed doorontwikkeld wordt en er een brede interactieve discussie onder inwoners ontstaat, zal dit een alternatief zijn voor het raadplegend referendum.

LADA heeft de mogelijkheden onderzocht of digitale discussieplatforms, zoals Argu, gebruikt kunnen worden om een raadgevend referendum te houden. Voorwaarde om een betrouwbare uitslag te verkrijgen is de verificatie van de uitgebrachte stemmen. Dit kan bereikt worden door gebruik te maken van DigiD of het verstrekken van een unieke inlogcode. Ook is onderzocht of op deze wijze een besparing in de kosten bereikt kan worden. Technisch is het mogelijk om een referendum digitaal te organiseren. Daar zijn echter kosten aan verbonden waardoor nader onderzoek nodig is.

LADA luistert in Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Nieuwe Niedorp

Doordat er een kleine agenda voor de raadsvergadering van deze maand te bespreken was, werd er tijdens de openbare fractievergadering van maandag 16 januari in dorpshuis Prins Maurits over een aantal zaken die spelen stevig gediscussieerd.

 
Maandag 23 januari vergadert de commissie Ruimte, Wonen en Water van Provinciale Staten. De brief die de raad van Hollands Kroon naar Provinciale staten gestuurd heeft waarin gevraagd wordt de verplaatsing van het bedrijf Royal ZAP naar de Kerkweg planologisch mogelijk te maken wordt dan behandeld. Fractielid Peter Couwenhoven zal inspreken.
Om het watersporttoerisme en recreatie te bevorderen moeten de bruggen in de Kerkweg en de Westfriese sluis van een beweegbaar brugdek voorzien worden. Gevraagd werd of het niet goedkoper kan. Het accommodatiebeleid kwam uitgebreid ter sprake. De heer Van Essen gaf een toelichting over de stand van zaken bij de zwembaden. De plannen voorzien in een fors terugdringen van de kosten en hij is optimistisch dat de door de raad gestelde voorwaarden om de vier baden open te houden kan worden gehaald. Er zal echter meer tijd nodig zijn. Sportfondsen heeft de opdracht gekregen het eindrapport samen te stellen. Grote vraag is wat de ontwikkelingen in Wieringerwerf gaan betekenen nu daar gedacht wordt aan een nieuw te bouwen zwembad dat ingepast wordt in de plannen voor de sportcampus.

 

Gevraagd werd naar de ontwikkeling van de brede school in Hippolytushoef. Het duurt wel erg lang. Overleg met alle betrokkenen is daar de oorzaak van. LADA is daar voorstander van maar het moet wel tot resultaat leiden. Wat in Slootdorp wel goed is gegaan is in Hippolytushoef niet gelukt. Er komt nu snel een advies van het college over de locatiekeuze nu de Irisstaat niet meer in beeld is. Dat moet er eerst zijn om inzicht te krijgen of het beschikbare budget nog voldoende zal zijn. Zorgen werden er uitgesproken over de ontwikkelingen rond sporthal Veerburg. Er zijn in het verleden verkeerde keuzes gemaakt waardoor er van een sluitende exploitatie geen sprake meer is. Hoe kan dat gerealiseerd worden om sporthal Veerburg open te houden was de vraag waarop geen duidelijk antwoord voorhanden was. Duidelijk is wel dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om Veerburg open te houden.

 

Het handhavingsbeleid kwam uitgebreid ter sprake. Daarover zijn grote zorgen onder de aanwezigen. Vragen die gesteld werden: waarom zijn er zoveel zaken onder de rechter, moeten de procedures niet aangescherpt worden, wie heeft en waar zijn fouten gemaakt, hoe kunnen we het verbeteren? Het kost onnodig gemeenschapsgeld dat beter gebruikt kan worden. Conclusie was dat Hollands Kroon strakker moet handhaven.
Het gebruik van de Argu-app moet gestimuleerd worden. Het moet echt gebruikt gaan worden om inwoners met elkaar te laten communiceren. Daarvoor zal de fractie zich inzetten. Een goede start kan zijn om de vraag te stellen hoe men over de opvang en huisvesting van arbeidsmigranten denkt. Het initiatiefvoorstel om te komen tot een referendumverordening in Hollands Kroon is klaar en zal ingediend worden voor behandeling in de raad.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor

Afgelasting

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

Zaterdag 14 januari gaat de fractie weer op pad met de gele caravan om in gesprek met de inwoners te gaan. ’s Ochtends wordt winkelcentrum Molensluis in Anna Paulowna bezocht van 11.00 tot 12.30 uur. ’s Middags van 13.30 tot 15.00 staat de caravan op het Ceresplein in Breezand.

 
Maandag 16 januari 2017 houdt LADA een openbare fractievergadering in Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733 AE Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur.
Wij willen actuele zaken met u bespreken. Wilt u komen inspreken meldt het onze fractiesecretaris PeterCouwenhoven, fractielada@gmail.com of 06-25311671

Terdiek op de kaart gezet!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Terdiek op de kaart gezet!

terdiek

Het initiatief van Mark de Geus, gesteund door een groep inwoners, om de entree van buurtschap Terdiek van komborden te voorzien, heeft succes gehad. Donderdag 5 januari ging de vlag uit op Terdiek om het laatsen van de drie borden te vieren. LADA heeft dit burgerinitiatief vol gesteund. Het geeft Terdiek zijn identiteit terug.
Als er meer buurtschappen in Hollands Kroon zijn die met een kombord op de kaart gezet willen worden, dan verneemt de fractie dat graag.
RTVNH deed verslag:
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/198137/inwoner-regelt-naamborden-voor-vergeten-plaats-terdiek-staat-weerop-de-kaart

Nieuwsbrief 72 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 72 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen: nieuwsbrief_72

Nieuwjaarsreceptie LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarsreceptie LADA

nieuwjaarsreceptie


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.