Royal ZAP

Het college is voornemens aan Royal ZAP vergunning te verlenen voor uitbreiding door het bouwen van een nieuwe loods toe te staan. De fractie wijst dat af en ziet verplaatsing naar de Kerkweg als de oplossing voor het oplossen van de overlast die dit bedrijf in Van Ewijcksluis veroorzaakt. Bovendien is Royal ZAP geclassificeerd in milieucategorie 4 en dat is niet toegestaan op het bedrijventerrein in Van Ewijcksluis dat bestemming tot 3 heeft. Probleem is dat de provincie deze verplaatsing niet toestaat. Er zijn door verschillende fracties vragen
gesteld in provinciale staten en er lijkt enige beweging te komen. Verplaatsing van ZAP naar de Kerkweg, waar het bedrijf al zeven jaar grond in eigendom heeft, is de beste oplossing. Het bedrijf zit daar op een goed bereikbare locatie waar het geen overlast veroorzaakt en het komt de leefbaarheid van Van Ewijcksluis ten goede, waar toeristische en recreatieve ontwikkelen rond de haven nieuwe impulsen kunnen brengen. Verplaatsing naar de Kerkweg levert alleen maar winnaars op. LADA komt met een motie die het college oproept naar de provincie te gaan om de verplaatsing van Royal ZAP naar de Kerkweg mogelijk te maken.

COWWI

Hollands Kroon trekt zich terug uit de samenwerking met Schagen in het COWWI (Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen). Toen de gemeentes verantwoordelijk werden voor de
uitvoering van het sociaal domein was er een samenwerking tussen de vier Noordkopgemeenten voorzien. Den Helder en Texel haakten al snel af waarna Schagen en Hollands Kroon besloten samen verder te gaan. Na twee jaar samenwerking blijkt dat de visies van beide gemeenten op de bedrijfsvoering te veel verschillen en is besloten uit elkaar te gaan. De samenwerking wordt per 1 april 2017 beëindigd. Hollands kroon is van mening dat de organisatie van het sociaal domein beter en efficiënter kan en dat men door de organisatie zelf ter hand te nemen er kosten besparend gewerkt kan worden. De daarmee gepaard gaande frictiekosten die Hollands kroon als uittredende partij moet betalen, bedragen € 2.235.528,-. Een bedrag dat men in drie tot vier denkt terug te verdienen waarna structurele ruimte in de begroting zal ontstaan. Het college stelt voor dit bedrag uit de Algemene Reserve te dekken. De fractie steunt dit voorstel. Een alternatief is de frictiekosten (voor een) uit de Reserve Sociaal Domein te halen. In deze reserve is geld overgebracht dat niet aan het sociaal domein besteed is. Dit is geld dat voor zorg bestemd is en daar ook aan besteed moet worden.
Voorstellen komen om de frictiekosten uit deze reserve te dekken zijn voor de fractie niet bespreekbaar en kunnen niet op steun van LADA rekenen.

Herstructurering Wieringerwerf

De raad wordt gevraagd € 250.000,- beschikbaar stellen als voorbereidingskrediet om vervolgonderzoeken mogelijk te maken van de ingebrachte visies en plannen voor de herinrichting van
Wieringerwerf. Hiertoe zijn veel goede ideeën ingebracht door organisaties en inwoners, waaruit een grote betrokkenheid met het eigen dorp blijkt. Dit past in de visie van LADA om inwoners meer te betrekken en zeggenschap te geven bij uitvoering en besluitvorming. Het is een stap in de democratische vernieuwing die LADA voor staat. LADA gaat het krediet dan ook verstrekken waarmee de eerste stappen op weg naar realisatie van de plannen gezet kan worden.

Subsidiebeleid

Er liggen voorstellen om tot een nieuw subsidiebeleid te komen. Kern van het nieuwe beleid van LADA-wethouder Frits Westerkamp is dat inwoners gaan beslissen over de toewijzing van subsidies aan daarvoor in aanmerking komende projecten en initiatieven die passen binnen de maatschappelijke doelen door de gemeente gesteld. Voor 2017 zal een pilot gestart worden waarbij
geld uit de vrije ruimte in het subsidieplafond ingezet wordt. Een eerste stap op weg naar een volledig nieuw subsidiebeleid waar uiteindelijk inwoners bepalen hoe de subsidiegelden worden besteed.

Er wordt gewerkt aan het tot stand komen van een netwerk van partners (instellingen, organisaties, inwoners, gemeente) dat verantwoordelijk is voor het toewijzen van de gelden door gebruik te maken van de kracht van de inwoners. Weer een stukje democratische vernieuwing in Hollands Kroon waar LADA voor staat.