Op een matig bezochte openbare fractievergadering in Het Wapen van Holland in Anna Paulowna was de behandeling van de raadsagenda van 22 november het hoofdthema. De beoogde uitbreiding van coöperatie ZAP kwam eveneens ter sprake.

De fractie kan zich vinden in het voorstel om de plaats langs de Randweg in Anna Paulowna aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de vestiging van een AZC als daartoe een aanvraag komt van het COA. Het gebruik van het digitaal discussieplatform Argu heeft veel reacties opgeleverd waaruit deze locatie is voortgekomen.

De omgevingsvisie is een goed stuk, waarbij inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties een belangrijke bijdrage hebben geleverd. De heer Beets vroeg namens de bewoners van Aemstelsight om permanente bewoning van het complex in de omgevingsvisie op te nemen.

Het voorstel over de onderwijshuisvesting vindt goedkeuring bij de fractie waarmee de laatste fase van het project onderwijshuisvesting 2006-2021 uitgevoerd kan worden. Daarmee wordt de bouw van de brede school in Wieringerwerf mogelijk en worden alle scholen in de gemeente aangepast aan de huidige eisen gesteld aan een schoolgebouw.

De prestatieafspraken gemaakt tussen de drie woningbouwcorporaties/verenigingen, huurdersorganisaties en gemeente waren punt van discussie. De vraag kwam ter tafel of sociale woningbouw er niet karig af kwam? Ook de positie van Kruiszwin waar woningbouwvereniging Anna Paulowna seniorenwoningen wil bouwen kwam ter tafel.

De wijziging van het bestemmingsplan om aan de Tussenweg voor de bouw van een datacenter een bouwhoogte van 40 meter toe staan was onderwerp van gesprek. Het is wel hoog maar vestiging van een nieuw datacenter is belangrijk, schept weer werkgelegenheid. Gevraagd werd of er een 3d-impressie genaakt kan worden waarbij een goed beeld gevormd kan worden op de impact in de omgeving.

Het college wil meewerken aan de uitbreiding van coöperatie ZAP in van Ewijcksluis. Het dorp ondervind al veel hinder van het bedrijf en de overlast zal bij uitbreiding toenemen. Verplaatsing van het bedrijf is een betere optie. De fractie zal zich nader beraden over een definitief standpunt.