Inwoners betrekken bij besluitvorming

1) Hoofdpagina 2 Reacties »

In de raadsvergadering van dinsdag 22 november is het raadsvoorstel om locaties voor een AZC vast te stellen behandeld. Bijzonder omdat voor het eerst een voorstel op de agenda stond dat door inwoners is voorbereid. Een digitale raadpleging en discussie met de door LADA-wethouder Frits Westerkamp geïntroduceerde app Argu, waaraan bijna 4000 inwoners hebben deelgenomen. LADA wil Argu breed inzetten om inwoners actief te betrekken bij de besluitvorming.
Voor de fractie was belangrijk hoe de raad hier mee zou omgaan. Als je als raad de inbreng van inwoners serieus neemt, kun je dit voorstel dan afwijzen? De LADA-fractie is daar duidelijk in: nee. Het CDA denkt daar anders over. Het CDA wilde in eerste instantie het voorstel van de agenda halen omdat een besluit nu niet genomen hoefde te worden omdat er volgens het COA de eerste jaren geen nieuwe AZC’s nodig zijn. Toen dit mislukte kwam het CDA, gesteund door D66, met een amendement om de locatie voorlopig vast te stellen. “Nee”, zei de fractie, “ Dan neem je de inbreng van de inwoners niet serieus. Eerst vragen mee te denken en daarna de uitkomst terzijde schuiven kan niet.” PvdA,GL, CU en fractie Wittink zijn het met ons eens. Uiteindelijk werd het amendement ingetrokken.

LADA vindt dat dit de manier is om inwoners te betrekken bij de besluitvorming. Een eerste stap, er gaan er meer volgen. Hoe VVD en SHK hier in staan, is niet duidelijk. Zij stemden tegen het voorstel omdat deze partijen tegen opvang van vluchtelingen en dus een AZC zijn.

Verklaring

1) Hoofdpagina 1 Reactie »

De raad heeft dinsdag 22 november de motie van treurnis gekoppeld aan de eerder uitgegeven verklaring waarin de raad duidelijk stelling heeft genomen tegen de gewraakte uitspraken van de burgemeester richting familie Lombaard, aangenomen.

De heren Meijer (SHK) en Wittink stemden tegen. De LADA-fractie heeft eerder aangegeven de uitlatingen van de burgemeester onaanvaardbaar te vinden. De fractie heeft zich vanaf begin op het standpunt gesteld dat de raad hierin eensgezind moest optreden en staat volledig achter de tekst in de verklaring en de motie van treurnis.

Op voorspraak van de fractievoorzitter van LADA is de werkgeverscommissie bij elkaar gekomen om het functioneren van de burgemeester te bespreken en beoordelen.

Vragen omtrent wensballonnen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen omtrent wensballonnen

Geachte leden van het college,
De jaarwisseling is voor bewoners van panden met een rieten dak, of dat boerderijen, villa’s dan wel molens zijn, buitengewoon onprettig. Niet alleen het afsteken van vuurwerk is voor hen bedreigend. Ook het steeds meer in zwang komen van het laten opstijgen van wensballonnen vormt een risico voor rieten daken. Vorig jaar is in de Nieuwjaarsnacht in Berkhout een boerderij in vlammen opgegaan waarbij sterke aanwijzingen zijn dat een wensballon daar de oorzaak van was. Een verbod vraagt LADA niet. Dit biedt geen enkele garantie dat er geen ballonnen opgelaten worden.
Wat wij u vragen:
Bent u bereid om in een voorlichtingscampagne op deze gevaren te wijzen en het oplaten van wensballonnen af te raden.?

 

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

Op een matig bezochte openbare fractievergadering in Het Wapen van Holland in Anna Paulowna was de behandeling van de raadsagenda van 22 november het hoofdthema. De beoogde uitbreiding van coöperatie ZAP kwam eveneens ter sprake.

De fractie kan zich vinden in het voorstel om de plaats langs de Randweg in Anna Paulowna aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de vestiging van een AZC als daartoe een aanvraag komt van het COA. Het gebruik van het digitaal discussieplatform Argu heeft veel reacties opgeleverd waaruit deze locatie is voortgekomen.

De omgevingsvisie is een goed stuk, waarbij inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties een belangrijke bijdrage hebben geleverd. De heer Beets vroeg namens de bewoners van Aemstelsight om permanente bewoning van het complex in de omgevingsvisie op te nemen.

Het voorstel over de onderwijshuisvesting vindt goedkeuring bij de fractie waarmee de laatste fase van het project onderwijshuisvesting 2006-2021 uitgevoerd kan worden. Daarmee wordt de bouw van de brede school in Wieringerwerf mogelijk en worden alle scholen in de gemeente aangepast aan de huidige eisen gesteld aan een schoolgebouw.

De prestatieafspraken gemaakt tussen de drie woningbouwcorporaties/verenigingen, huurdersorganisaties en gemeente waren punt van discussie. De vraag kwam ter tafel of sociale woningbouw er niet karig af kwam? Ook de positie van Kruiszwin waar woningbouwvereniging Anna Paulowna seniorenwoningen wil bouwen kwam ter tafel.

De wijziging van het bestemmingsplan om aan de Tussenweg voor de bouw van een datacenter een bouwhoogte van 40 meter toe staan was onderwerp van gesprek. Het is wel hoog maar vestiging van een nieuw datacenter is belangrijk, schept weer werkgelegenheid. Gevraagd werd of er een 3d-impressie genaakt kan worden waarbij een goed beeld gevormd kan worden op de impact in de omgeving.

Het college wil meewerken aan de uitbreiding van coöperatie ZAP in van Ewijcksluis. Het dorp ondervind al veel hinder van het bedrijf en de overlast zal bij uitbreiding toenemen. Verplaatsing van het bedrijf is een betere optie. De fractie zal zich nader beraden over een definitief standpunt.

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag14 november een openbare fractievergadering in Het Wapen van Holland, Stationsweg 2, 1761 EB Anna Paulowna 20.00 uur.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 22 november besproken.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

ladalogo

Persbericht uitspraken burgemeester Nawijn

1) Hoofdpagina 1 Reactie »

Persbericht
2 november 2016
Uitspraken burgemeester Nawijn
De gemeenteraad van Hollands Kroon is geschokt door de uitspraken van burgemeester Nawijn na afloop van de raadsvergadering van 25 oktober. In deze uitspraken zijn inwoners met naam genoemd en op zeer onheuse wijze bejegend. De raad betreurt in hoge mate de handelwijze van burgemeester Nawijn. Zijn handelen is schadelijk voor de inwoners in kwestie, doet afbreuk aan het ambt van burgemeester, afbreuk aan het aanzien van zijn persoon, en straalt bovendien negatief af op de gehele gemeenteraad. Daarnaast zijn de uitspraken in flagrante tegenspraak met de kernwaarden van de gemeente waaronder respect (voor elkaar).
De fractievoorzitters hebben de handelwijze van de burgemeester in handen gelegd van de vertrouwenscommissie (deze commissie van raadsleden beoordeelt het functioneren
van de burgemeester) die dit incident verder procedureel afhandelt. De raad gaat ervan uit dat de uitspraken een eenmalige oprisping betreffen en in de toekomst achterwege blijven. Vanwege dit eenmalige betreurenswaardige incident stelt de raad in meerderheid dat er geen dwingende redenen zijn om het vertrouwen in burgemeester Nawijn op te zeggen.
De gemeenteraad zal bovenstaande met een motie van treurnis in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen.
De gemeenteraad Hollands Kroon


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.