Op de openbare fractievergadering van maandag 17 oktober in café Tante Pietje in Den Oever werd de begroting behandel. Daarnaast werd er ingesproken over de plannen met het Joods Werkdorp en door betrokkenen van een rechtszaak in Wieringerwerf. Ook werd de fractie geïnformeerd over de ontwikkelen rond de zwembaden.
Inspreken inwoners
Omwonenden van het Joods Werkdorp vinden dat er een spel met hen gespeeld wordt. Zij hadden graag eerder betrokken willen worden bij de plannen. Wel hebben zij op korte termijn een gesprek met wethouder Meskers. De plannen die er nu liggen om het werkdorp geschikt te maken voor opvang van arbeidsmigranten is een oud plan dat het eerder in de gemeente Wieringermeer niet haalde. Het is te grootschalig waardoor veel overlast wordt verwacht. Bewoners vinden de locatie niet geschikt, te ver van voorzieningen af. Hoort thuis nabij of op Agriport. In Driessen is nog volop ruimte voor meer opvangplaatsen.

Aangegeven wordt dat de buurt, zeven gezinnen, kan leven met kleinschalige huisvesting, genoemd wordt een aantal van ca. 40 – 45. Het Joods Werkdorp met omliggende grond is rijksmonument, wat betekent dit voor de plannen?
Betrokkenen bij de rechtszaak in Wieringerwerf doen uitgebreid verslag van de gang van zaken. Er wordt een lijvig dossier aangeboden over deze langlopende zaak die onder de rechter is. De fractie hoort een lang betoog aan waarin diverse keren de rol van de gemeente aan de kaak gesteld wordt. Handhaving zou willekeurig toegepast worden. Henk stelt dat de fractie prudent omgaat met zaken die onder de rechter zijn er geen uitspraken over doet.
Ingekomen
Onder de ingekomen stukken ook een vraag over de in opspraak geraakte kunstgrasvelden. In Hollands Kroon zijn deze niet aanwezig zodat het probleem hier niet speelt. Ook een vraag of het
nog zinvol is een derde bak in te voeren om plastic afval, blik en drankenkartons gescheiden te kunnen aanbieden nu er berichten zijn verschenen dat het recyclen van plastic veel restproducten
oplevert doe alsnog verbrand worden. De fractie neemt geen afstand van het invoeren van de derde container. Nieuwe methoden moeten in de praktijk verder ontwikkeld worden om tot betere
resultaten te komen. Het past in het beleid om in Hollands Kroon tot een circulaire economie te komen.
Begroting
De werkwijze hoe de begroting tot stand komt wordt toegelicht. In de kadernota heeft de raad richting gegeven en prioriteiten gesteld. Daarmee heeft het college een begroting opgesteld waarin
een tekort van vier ton het resultaat was. Daarbij zijn voorstellen gedaan om de begroting sluitend te maken. De fractie zal de begroting dan ook goedkeuren. Aandachtspunt is de staat van onderhoud van het openbaar groen. Een verbeteringsplan onderhoud openbaar groen is nodig. Er kwamen een aantal vragen over tafel.
– Kosten voor ICT. Deze worden gemaakt door het omzetten naar het werken in de Cloud, waarmee efficiënter werken wordt beoogd, dus kostenbesparend. Het heeft niets te maken met mogelijke invoer van breedband internet zoals werd gesuggereerd.
– Kosten gemeente. Deze zijn ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal laag. Hollands Kroon heeft duidelijk minder werknemers in dienst.
– Verbouw MFA. Gevraagd of er een aanbestedingsvoordeel is en of het balkon gebouwd wordt. Dit is toegestaan als er inderdaad een aanbestedingsvoordeel is waardoor het binnen het beschikbaar gestelde budget mogelijk is.
Zwembaden
De heer van Essen geeft inzicht in de stand van zaken. Het rapport van de HOZE-groep is klaar. Als model is Lichtenvoorde (gem. Oost Gelre) genomen waar het al drie jaar goed functioneert. Het
rapport wordt eerst met de wethouder besproken en gaat dan naar de raad. Kern van het plan is dat de zwembaden in vier aparte stichtingen ondergebracht worden. Transitie van het personeel is taak van de gemeente. Kansen liggen er in het ABC-zwemmen (zwemles).