De fractie van LADA is tevreden over de opzet en het traject dat doorlopen is met betrekking tot de begroting 2017. Door uit te gaan van het realiseren van gewenste effecten en doelstellingen binnen clusters hopen we beter te kunnen sturen. Ons wordt gevraagd om in te stemmen met het weerstandsvermogen waarin geen stille reserves meer zijn opgenomen zoals gronden en gebouwen. Een prima voorstel omdat stenen en grond niet direct om te zetten zijn naar euro’s, vooral in economisch mindere tijden.
Hoewel wij kunnen instemmen met deze begroting hebben wij wel enige opmerkingen per programma.
Programma Bedrijvigheid
-Cluster Economische ontwikkeling:
Prima om de werkgelegenheid te verbeteren, echter we vinden de groei van het aantal banen met 1% aan de magere kant nu het economisch weer wat beter gaat. Die ambitie mag best hoger.
-Cluster Toerisme:
Het versterken van recreatie en toerisme, waarbij wandel en fietsroutes in de regio beter aangegeven worden door bewegwijzering is een prima doel. Maar ook digitaal via een app waarmee wandel- of fietsroutes zijn te downloaden. Een initiatief waar naast toeristen ook onze inwoners profijt van zullen hebben.
Programma Vitaliteit
-Cluster Zorg:
Het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is iets waar wij bijzonder tevreden over zijn. Ook het verminderen van eenzaamheid in brede zin krijgt aandacht.
-Cluster Bestaanszekerheid
Wij zien dat er ingezet wordt om het schuldhulptraject per inwoner te verkorten. Dit geeft een structurele besparing van 30.000 euro per jaar. Er gaat anders gewerkt gaat worden wat gepaard gaat met lagere kosten. Enige zorg hebben wij wel of inwoners die ondersteuning nodig hebben niet tekort worden gedaan.
Programma Leefbaarheid:
-Cluster Omgevingskwaliteit:
De kwaliteit van het openbaar groen laat te wensen over. Bermen worden niet tijdig gemaaid, waar door het er onverzorgd uit ziet. Bovendien is de kans zeer groot dat zaden zich verspreiden, wat weer tot extra onkruid tussen de bestrating leidt. Vandaar dat wij samen met onze coalitiegenoten een motie in dienen waarin het college gevraagd wordt te onderzoeken hoe het kwaliteitsniveau in de buitengebieden verhoogd kan worden en de beeldkwaliteitseisen in de kernen daadwerkelijk worden gehaald.
Ook de PvdA en D66 steunden de motie waardoor deze met een grote meerderheid is aangenomen.
Programma Bedrijfsvoering:
-Cluster Bestuur:
Voor LADA is het verbeteren van digitalisering en automatisering een must. Specifiek de gemeente website. Dit om inwoners beter van informatie te voorzien. Het moet beter en makkelijker worden om over documenten te beschikken en om met de gemeente zaken te kunnen doen.