Nieuwsbrief 70 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 70 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden -> nieuwsbrief_70

Verklaring rondom uitlatingen burgemeester

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verklaring rondom uitlatingen burgemeester

De uitlatingen van de burgemeester, gedaan na afloop van de raadsvergadering op 25 oktober waarin de familie Lombaard werd beledigd, zijn onaanvaardbaar. De vertrouwenscommissie, waarvan fractievoorzitter Henk van Gameren deel uit maakt, heeft zo spoedig mogelijk een voortgangsgesprek met de burgemeester over deze kwestie. Dinsdag zal de fractie zich intern beraden over de te nemen stappen en zal dan haar standpunt bekend maken.

LADA on Tour

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on Tour

Zaterdag 5 november gaat LADA weer op pad met de gele caravan om in gesprek met de inwoners te gaan.
’s Ochtends wordt het Winkelhart Niedorp bezocht van 10.00 tot 12.30 uur.

’s Middags van 13.30 tot 15.00 staat de caravan bij de winkels aan de Terpstraat in Wieringerwerf.

Begroting 2017

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Begroting 2017

De fractie van LADA is tevreden over de opzet en het traject dat doorlopen is met betrekking tot de begroting 2017. Door uit te gaan van het realiseren van gewenste effecten en doelstellingen binnen clusters hopen we beter te kunnen sturen. Ons wordt gevraagd om in te stemmen met het weerstandsvermogen waarin geen stille reserves meer zijn opgenomen zoals gronden en gebouwen. Een prima voorstel omdat stenen en grond niet direct om te zetten zijn naar euro’s, vooral in economisch mindere tijden.
Hoewel wij kunnen instemmen met deze begroting hebben wij wel enige opmerkingen per programma.
Programma Bedrijvigheid
-Cluster Economische ontwikkeling:
Prima om de werkgelegenheid te verbeteren, echter we vinden de groei van het aantal banen met 1% aan de magere kant nu het economisch weer wat beter gaat. Die ambitie mag best hoger.
-Cluster Toerisme:
Het versterken van recreatie en toerisme, waarbij wandel en fietsroutes in de regio beter aangegeven worden door bewegwijzering is een prima doel. Maar ook digitaal via een app waarmee wandel- of fietsroutes zijn te downloaden. Een initiatief waar naast toeristen ook onze inwoners profijt van zullen hebben.
Programma Vitaliteit
-Cluster Zorg:
Het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is iets waar wij bijzonder tevreden over zijn. Ook het verminderen van eenzaamheid in brede zin krijgt aandacht.
-Cluster Bestaanszekerheid
Wij zien dat er ingezet wordt om het schuldhulptraject per inwoner te verkorten. Dit geeft een structurele besparing van 30.000 euro per jaar. Er gaat anders gewerkt gaat worden wat gepaard gaat met lagere kosten. Enige zorg hebben wij wel of inwoners die ondersteuning nodig hebben niet tekort worden gedaan.
Programma Leefbaarheid:
-Cluster Omgevingskwaliteit:
De kwaliteit van het openbaar groen laat te wensen over. Bermen worden niet tijdig gemaaid, waar door het er onverzorgd uit ziet. Bovendien is de kans zeer groot dat zaden zich verspreiden, wat weer tot extra onkruid tussen de bestrating leidt. Vandaar dat wij samen met onze coalitiegenoten een motie in dienen waarin het college gevraagd wordt te onderzoeken hoe het kwaliteitsniveau in de buitengebieden verhoogd kan worden en de beeldkwaliteitseisen in de kernen daadwerkelijk worden gehaald.
Ook de PvdA en D66 steunden de motie waardoor deze met een grote meerderheid is aangenomen.
Programma Bedrijfsvoering:
-Cluster Bestuur:
Voor LADA is het verbeteren van digitalisering en automatisering een must. Specifiek de gemeente website. Dit om inwoners beter van informatie te voorzien. Het moet beter en makkelijker worden om over documenten te beschikken en om met de gemeente zaken te kunnen doen.

Verklaring bestuur

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verklaring bestuur

lada

Donderdag, 20 oktober 2016
Aan alle leden,
Dinsdag 18 oktober 2016 is het bestuur bij elkaar gekomen om te bespreken of er nog mogelijkheden zijn voor LADA omtrent de interne frictie die is ontstaan binnen de partij en welke heeft geleid tot een afsplitsing van ons raadslid Henk-Jan Wittink.
Vanaf 19 september 2016, het moment dat het bestuur officieel is aangetreden, staat het bestuur voor de moeilijke taak om de partij LADA bij elkaar te houden en daar waar nodig is de gemoederen te sussen. Er is aan ons als bestuur verzocht door één van de partijen om hierover een standpunt in te nemen.
Om een standpunt in te nemen zijn alle partijen gehoord en nogmaals alle berichtgevingen gelezen die er gepasseerd zijn. Na zorgvuldig afwegen kan het bestuur maar tot één conclusie komen.
De conclusie is dat terugkeer van Henk-Jan Wittink in de fractie tijdens deze raadsperiode niet mogelijk is. Dit is in lijn met de reeds eerder uitgebrachte verklaring dd. 12-09-2016 van bestuur en
fractie.
Als eerste verwijs ik u hiervoor naar de ALV van 27 juli 2016 omdat het hoogste orgaan binnen de partij de leden zijn. Tijdens de ALV is er door de aanwezige leden gekozen voor een coöperatieve
samenwerking met Henk-Jan Wittink. Dhr. Wittink vond dit ook een acceptabele oplossing. Hierna heeft dhr. Wittink in augustus via een persbericht bekend gemaakt dat hij een eigen partij zou
gaan oprichten onder de naam “Onafhankelijk Hollands Kroon” als hij niet in de fractie zal worden opgenomen.
Ook heeft het bestuur gekeken welke initiatieven er zelf door de partijen zijn genomen om te kijken naar mogelijkheden tot toenadering en het werken naar herstel. Ook dit is niet gebeurd, het bestuur beschouwd namelijk gepubliceerde persberichten niet als een poging tot toenadering. Daarom kan het bestuur geen ander standpunt innemen dan dat terugkeer in de fractie tijdens deze raadsperiode niet meer mogelijk is.
Het bestuur hoopt door dit standpunt in te nemen dat de rust zal wederkeren en dat we nu met zijn allen verder kunnen werken aan de toekomst van LADA.
Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn n.a.v. het ingenomen standpunt kunt u deze stellen via secretariaatlada@gmail.com.
Wij hopen eenieder hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
het bestuur

Verslag openbare fractievergadering

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering

Op de openbare fractievergadering van maandag 17 oktober in café Tante Pietje in Den Oever werd de begroting behandel. Daarnaast werd er ingesproken over de plannen met het Joods Werkdorp en door betrokkenen van een rechtszaak in Wieringerwerf. Ook werd de fractie geïnformeerd over de ontwikkelen rond de zwembaden.
Inspreken inwoners
Omwonenden van het Joods Werkdorp vinden dat er een spel met hen gespeeld wordt. Zij hadden graag eerder betrokken willen worden bij de plannen. Wel hebben zij op korte termijn een gesprek met wethouder Meskers. De plannen die er nu liggen om het werkdorp geschikt te maken voor opvang van arbeidsmigranten is een oud plan dat het eerder in de gemeente Wieringermeer niet haalde. Het is te grootschalig waardoor veel overlast wordt verwacht. Bewoners vinden de locatie niet geschikt, te ver van voorzieningen af. Hoort thuis nabij of op Agriport. In Driessen is nog volop ruimte voor meer opvangplaatsen.

Aangegeven wordt dat de buurt, zeven gezinnen, kan leven met kleinschalige huisvesting, genoemd wordt een aantal van ca. 40 – 45. Het Joods Werkdorp met omliggende grond is rijksmonument, wat betekent dit voor de plannen?
Betrokkenen bij de rechtszaak in Wieringerwerf doen uitgebreid verslag van de gang van zaken. Er wordt een lijvig dossier aangeboden over deze langlopende zaak die onder de rechter is. De fractie hoort een lang betoog aan waarin diverse keren de rol van de gemeente aan de kaak gesteld wordt. Handhaving zou willekeurig toegepast worden. Henk stelt dat de fractie prudent omgaat met zaken die onder de rechter zijn er geen uitspraken over doet.
Ingekomen
Onder de ingekomen stukken ook een vraag over de in opspraak geraakte kunstgrasvelden. In Hollands Kroon zijn deze niet aanwezig zodat het probleem hier niet speelt. Ook een vraag of het
nog zinvol is een derde bak in te voeren om plastic afval, blik en drankenkartons gescheiden te kunnen aanbieden nu er berichten zijn verschenen dat het recyclen van plastic veel restproducten
oplevert doe alsnog verbrand worden. De fractie neemt geen afstand van het invoeren van de derde container. Nieuwe methoden moeten in de praktijk verder ontwikkeld worden om tot betere
resultaten te komen. Het past in het beleid om in Hollands Kroon tot een circulaire economie te komen.
Begroting
De werkwijze hoe de begroting tot stand komt wordt toegelicht. In de kadernota heeft de raad richting gegeven en prioriteiten gesteld. Daarmee heeft het college een begroting opgesteld waarin
een tekort van vier ton het resultaat was. Daarbij zijn voorstellen gedaan om de begroting sluitend te maken. De fractie zal de begroting dan ook goedkeuren. Aandachtspunt is de staat van onderhoud van het openbaar groen. Een verbeteringsplan onderhoud openbaar groen is nodig. Er kwamen een aantal vragen over tafel.
– Kosten voor ICT. Deze worden gemaakt door het omzetten naar het werken in de Cloud, waarmee efficiënter werken wordt beoogd, dus kostenbesparend. Het heeft niets te maken met mogelijke invoer van breedband internet zoals werd gesuggereerd.
– Kosten gemeente. Deze zijn ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal laag. Hollands Kroon heeft duidelijk minder werknemers in dienst.
– Verbouw MFA. Gevraagd of er een aanbestedingsvoordeel is en of het balkon gebouwd wordt. Dit is toegestaan als er inderdaad een aanbestedingsvoordeel is waardoor het binnen het beschikbaar gestelde budget mogelijk is.
Zwembaden
De heer van Essen geeft inzicht in de stand van zaken. Het rapport van de HOZE-groep is klaar. Als model is Lichtenvoorde (gem. Oost Gelre) genomen waar het al drie jaar goed functioneert. Het
rapport wordt eerst met de wethouder besproken en gaat dan naar de raad. Kern van het plan is dat de zwembaden in vier aparte stichtingen ondergebracht worden. Transitie van het personeel is taak van de gemeente. Kansen liggen er in het ABC-zwemmen (zwemles).

Openbare fractievergadering

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering

maandag 17 oktober 2016
aanvang 20.00 uur

tante-pietje
Locatie:
café Tante Pietje
Havenstraat 20, 1779 AM Den Oever
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 25 oktober besproken. Het belangrijkste punt is de behandeling van de begroting.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

LADA on tour

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour

’t Veld
Inwoners zijn over het algemeen tevreden. Niet over de kwaliteit van het openbaar groen. Onderhoud is nog steeds onvoldoende. Ook loslopende honden en hondenpoep zorgen voor ergernis. Jongeren geven aan dat er weinig activiteiten voor hen zijn. Mensen vragen zich af of de supermarkt er over 5 jaar nog is. Informatie vanuit gemeente moet beter beschikbaar zijn. Niet alleen digitaal maar ook op papier. Terugkeer van gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad. Er wordt te hard gereden in het dorp. Een zebra bij de Superrr, om vooral bejaarden veilig te laten oversteken werd ook genoemd.

ladaontour_veld5519389
Middenmeer
Niet alleen veel klachten over onderhoud van het openbaar groen, maar ook over het onderhoud van de wegen in en om Middenmeer. Ook klagen inwoners, dat er bij en rond de haven bankjes en prullenbakken zijn verdwenen. Jongeren mopperen dat zij door de havenmeester bij de haven weggestuurd worden. Het is een fijne chillplek. Nu zitten ze onder de Alkmaarse brug. Het winkelbestand staat ook onder druk. In de caravan een gesprek met Jef Kerckhoffs over het monument Gat in de dijk bij het Dijkgatsbos gehad. Hij  maakt zich zorgen over de staat van onderhoud.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.