Nieuwsbrief 68 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 68 is uit!

Klik hier om hem te lezen: Nieuwsbrief_68

Vanuit het bestuur

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vanuit het bestuur

Het afgelopen half jaar is er heel wat veranderd in de samenstelling van het LADA-bestuur. Begin dit jaar nam Rob afscheid als voorzitter en Jaap Jan afscheid als secretaris. Het bestuur bestond toen nog maar uit twee personen en had dringend versterking nodig.

Op de ALV van 7 maart is eendringend beroep gedaan aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Mark de Geus is op 7 maart benoemd en toen bestond het bestuur uit 3 personen. Daarna hebben zich na de oproep ook Moray Juffermans en Jos Witte bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen.

Helaas heeft Han Koppe in juni om gezondheidsredenen het besluit moeten nemen om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Op dit moment bestaat het LADA-bestuur uit vier leden: Lavinia Grooten, Mark de Geus, Moray Juffermans en Jos Witte. Het zou mooi zijn als we nog versterking krijgen van een vijfde bestuurslid. Omdat de huidige bestuursleden nog maar pas in functie zijn moeten de taken nog verdeeld worden. Wanneer de taakverdeling bekend is zullen we die zo snel mogelijk naar buiten brengen.

De afgelopen weken heeft het bestuur zich ook beziggehouden met de scheiding tussen de fractie Lada en Henk-Jan Wittink. Na constructieve gespreken en een ledenraadpleging op de ALV van 27 juni jl. heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat de coöperatieve houding naar elkaar zoals die ontstaan is tussen de LADA fractie en Henk-Jan voor de resterende raadsperiode goed kan uitpakken. Het voornemen van het bestuur is om samen (met iedereen binnen de partij) constructief verder werken aan de professionalisering van LADA.

Het weer invoeren van HH1 onder de WMO

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Het weer invoeren van HH1 onder de WMO

Ook LADA betreurt de gang van zaken rond de huishoudelijke hulp 1. Wij waren met het college van mening dat de transitie in de zorg met zich meebracht, dat de inwoners niet meer in aanmerking kwamen voor huishoudelijke hulp 1 verzorgd door de gemeente op basis van de WMO. Dat de betreffende inwoners dit op eigen kracht moesten invullen. Ook gezien een aantal gerechtelijke uitspraken.

Voor de inwoners die dit niet konden was er HH2 en voor inwoners die wel zelf hun hulp konden regelen maar het niet zelf konden betalen was er bijzondere bijstand. Het wijkteam was de achtervang als dit toch problemen gaf voor deze inwoners. De Centrale Raad van Beroep besliste dat de interpretatie anders moest zijn. Nu de gemeente krachtens de WMO toch HH1 moet leveren, moet dit ook zo snel als mogelijk worden geregeld en volgens het memo dat wij hebben ontvangen is dit ook in gang gezet. Bovendien is er financiële compensatie geregeld. Wij gaan dus akkoord met het voorstel.
Rest ons nog om aan de inwoners die slapeloze nachten hebben gehad over hun huishoudelijke hulp, onze excuses aan te bieden.

 
(Tekst uitgesproken in de raad van 30 juni)

Verklaring steun aan AZC

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verklaring steun aan AZC

De LADA-fractie heeft verdeeld gestemd in het vraagstuk rondom de AZC’s. Na een lang debat met heel veel argumenten werd duidelijk, dat de wens van LADA, kleinschalige opvang van vluchtelingen verspreid over de gemeente niet haalbaar was.
Gehoord wat de inwoners op de inwonersavonden in 4 kernen van de gemeente naar voren brachten en volgend wat het manifest 2016 van Vluchtelingenwerk als beste opvang voor vluchtelingen ziet, namelijk kleinschalig en verspreid, was dat onze inzet.
Gedurende het debat werd duidelijk, dat we hierin niet werden gesteund door andere partijen. En dat er geen vluchtelingenopvang van asielzoekers zonder verblijfsvergunning zou komen in HK als het niet in een AZC van 300 zou zijn.
Dit vinden wij niet humaan. De vluchtelingen zijn er en blijven komen, wat wij er ook van vinden. En weer opvang in tentenkampen en sporthallen kunnen we voorkomen door ook opvang te bieden in onze gemeente.
Het college bij monde van de portefeuillehouder heeft benadrukt, dat als er openingen zijn om kleinschaliger op te vangen dan het minimum van 300 zoals dat nu voorligt, zij weer met het COA in gesprek gaat om dat in Hollands Kroon te realiseren.
Dit alles overwegende hebben wij besloten toch voor de vestiging van een AZC in Hollands Kroon te stemmen.
Henk van Gameren

Lida Brussaard

Marinus Hovius


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2022 @ 10:24

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.