Geachte leden van het college,
In de Schager Courant van zaterdag 18 juni lezen wij dat het Waddenfonds geen subsidie beschikbaar stelt voor de bouw van het Waddenbelevingspunt. In het artikel wordt ook vermeld dat de aanbesteding van de zomer doorgang vindt en dat er gezocht wordt naar andere financieringsmogelijkheden. Dit strookt niet met het besluit dat de raad in haar vergadering van 26 november 2015 heeft genomen. Daarin spreekt de raad zich uit in te stemmen met de start van de vergunningsaanvragen van het Waddenbelevingspunt, onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de Waddenfondssubsidie.
1) Is het geciteerde bericht uit de Schager Courant juist?

2) Zo ja, kunt u ons uitleggen waarom u in tegenspraak met het raadsbesluit handelt?
Met vriendelijke groet,
Namens de LADA-fractie,

Marinus F.J. Hovius