Beantwoording schriftelijke vragen Terdiek

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording schriftelijke vragen Terdiek

Geachte fractie,
Op 30 mei 2016 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1622) gesteld over Komborden Terdiek. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag 1. Wanneer worden de borden geplaatst? 2. Wat is de reden dat het nog niet is gebeurd?
Antwoord 1. De bedoeling is om de borden zo snel mogelijk te plaatsen, naar verwachting is dit net na de zomervakantie.

2. De wegen rondom buurtschap Terdiek zijn niet in eigendom/beheer bij de gemeente, maar bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier. Voor het plaatsen van borden langs wegen van het Hoogheemraadschap is een vergunning/toestemming nodig. De behandeling van deze vergunning/toestemming heeft helaas erg lang op zich laten wachten. Inmiddels is de vergunning/toestemmingsaanvraag in behandeling. Zodra deze bij de gemeente is ontvangen worden de borden geplaatst.
Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot wethouder Openbare ruimte

Kadernota 2017

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Kadernota 2017

De fractie van LADA kan instemmen met de nieuwe opzet van de Kadernota.

De vertaling naar maatschappelijke effecten vinden wij dan ook verfrissend en past ons. Daarom complimenten naar het management en projectgroep die doormiddel van werksessies dit resultaat heeft opgeleverd.

Wij kunnen ons vinden in het uiteindelijk gepresenteerde voorstel van effecten, om zo richting te geven en te sturen. De programma’s zoals ze nu zijn samengesteld en de daaronder liggende prioriteiten hebben binnen de fractie amper discussie opgeleverd. Dit omdat de LADA-fractie actief heeft deel genomen aan de opzet van dit voorstel en de fractie van LADA zich hier in herkent.

Vandaar dat wij geen behoefte hebben om dit per programma te behandelen, en ons zullen beperken tot een integrale behandeling met enige accenten al dan niet aangevuld met een amendement.

Wij willen in ieder geval aandacht voor een grote groep inwoners die vereenzaamt binnen onze gemeente, en wel hier om omdat wij denken dat het twee programma’s betreffen. Namelijk zowel het programma Vitaliteit (cluster Zorg) en het programma Leefbaarheid (cluster Accommodaties). Vitaal ouder worden is een must en daarom een maatschappelijke missie voor ons allemaal. Laagdrempelige activiteiten in de nabijheid kunnen vereenzaming voorkomen. Belangrijk gevolg is dan ook dat dit het vitaal ouder worden alleen maar kan bevorderen.

Voor wat betreft Vitaliteit (cluster Kunst en Cultuur) vinden wij de Voorschool belangrijk. Vanuit Den Haag komt er een budget beschikbaar, dat betekent meer kansen. Ontwikkelrecht voor ieder kind! Meer kansen om zich te ontwikkelen. Een aanbod voor ieder kind willen we benutten en hier ligt een taak aan het College om aan de gang te gaan. Immers , een Integraal Kind Centrum met Voorschool betekent preventie op de Jeugdzorg.

Wij komen verder met een amendement om aan het programma Leefbaarheid, cluster infrastructuur; Veiligheid aan de tekst toe te voegen.

Een aantal amendementen dienen wij gezamenlijk in met onze coalitiepartners waaronder eerder verwoord rond het programma Vitaliteit, cluster Zorg.

Aandacht ook voor leeg staande winkelpanden (Programma Bedrijvigheid, cluster Economische Ontwikkeling).

Het zelfde Programma Bedrijvigheid, cluster Havens, vragen wij aandacht voor goede bereikbaarheid en geschikte randvoorwaarden om zich te vestigen aan de havens.

Maar ook aandacht voor een goede bereikbaarheid, door middel van prima infrastructuur voor vervoer over water ten behoeve van beroepsvaart en recreatie. Ook hier wordt een gezamenlijke amendement ingediend bij het programma Leefbaarheid (cluster Infrastructuur).

Verder staat LADA een veilige leefomgeving voor. Gezamenlijk wordt ook hier een amendement voor in gediend binnen het cluster Veiligheid, om zo een betere samenwerking tussen buurtbemiddeling, kernbeheer, wijkteams en handhavers te geraken. Zo willen wij een verdere verbetering van de leefbaarheid creëren.

Henk van Gameren, fractievoorzitter LADA

Uitnodiging extra ledenvergadering 27 juni 2016

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging extra ledenvergadering 27 juni 2016

Beste LADA-leden,

Hierbij bent u uitgenodigd voor de extra ledenvergadering op 27 juni 2016.

 

Locatie: Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE, Wieringerwerf

Zaal: Theaterzaal

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Presentatie Tienervluchtelingen door vertegenwoordiger van Parlan.

3. Verkiezing bestuurslid: Moray Juffermans.

4. Breuk in de fractie.

  • Bestuursverklaring, Uitleg van de fractie en uitleg Henk-Jan.
  • Ledenraadpleging, Insprekers kunnen zich aanmelden via secretariaatlada@gmail.com of mondeling tot het begin van de vergadering. (spreektijd maximaal 5 minuten)

5. Rondvraag.

6. Sluiting om ca, 22.00 uur In verband met de catering en zaalindeling gaarne opgeven als je WEL komt bij: secretariaatlada@gmail.com

Bijhehorende documenten:

20160627Agenda

Open brief aan fractieRobRavenstein

SV_06-21_satelietAZC

SV_06-21_Waddenbelevingspunt

 

Vragen Waddenbelevingspunt

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen Waddenbelevingspunt

Geachte leden van het college,
In de Schager Courant van zaterdag 18 juni lezen wij dat het Waddenfonds geen subsidie beschikbaar stelt voor de bouw van het Waddenbelevingspunt. In het artikel wordt ook vermeld dat de aanbesteding van de zomer doorgang vindt en dat er gezocht wordt naar andere financieringsmogelijkheden. Dit strookt niet met het besluit dat de raad in haar vergadering van 26 november 2015 heeft genomen. Daarin spreekt de raad zich uit in te stemmen met de start van de vergunningsaanvragen van het Waddenbelevingspunt, onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de Waddenfondssubsidie.
1) Is het geciteerde bericht uit de Schager Courant juist?

2) Zo ja, kunt u ons uitleggen waarom u in tegenspraak met het raadsbesluit handelt?
Met vriendelijke groet,
Namens de LADA-fractie,

Marinus F.J. Hovius

Vluchtelingenopvang

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingenopvang

LADA heeft het college een aantal vragen gesteld over het opvangen van vluchtelingen die gehuisvest worden in de Oude Beurs in Middenmeer. Het gaat om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben kregen en zich voor vijf jaar in Nederland mogen vestigen.
1) Tellen ze mee voor de wettelijke taak opvang vergunninghouder?

2) Welke begeleiding en van wie, krijgen de mensen die daar wonen?

3) Is het een voorportaal voor toewijzing van een woning in HK, zodat ze niet weer naar een andere gemeente moeten verhuizen?

4) Waar gaan de mensen na 3 jaar naar toe die er nog wonen? Moet HK dan huisvesting aanbieden?
Op de kennisconferentie voor vluchteling, gehouden op 10 juni in het gemeentehuis van Medemblik hebben wij gesproken met een medewerker van het COA. Wij hebben de vraag gesteld of leegstaande gebouwen gebruikt kunnen worden voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Voorwaarde is dat opvanglocaties een satelliet zijn van een nabij gelegen AZC. Den Helder en Heerhugowaard kunnen daarvoor in aanmerking komen.

1) Bent u bereid om deze mogelijkheid met het COA te bespreken?

2) Bent u er van op de hoogte dat de gemeenten Oost Gelre en Molenwaard in gesprek zijn met het COA over het vestigen van een satelliet- AZC?

Aanplant bomen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Aanplant bomen

Een motie van LADA, vorig jaar bij de kadernota ingediend,  om herplant van bomen mogelijk te maken resulteert in een budget van € 85.000,- dat jaarlijks beschikbaar is. Het college heeft laten weten dat het doel is dat ieder jaar het beschikbare budget volledig benut wordt om bomen te planten (naar schatting tussen de 200 en 300 st.)  op diverse locaties. Dit zijn meestal locaties waar bomen in het verleden zijn verdwenen, maar het kunnen ook nieuwe locaties zijn. Soortkeuze wordt afgestemd op de omgeving, de bodem, toekomstige ontwikkelingen en eventuele wensen van omwonenden.

Nieuwsbrief 67 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 67 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden: Nieuwsbrief_67 [1072285]

LADA luistert in ’t Veld

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in ’t Veld

ovf VRiendschap

Op de matig bezochte openbare vergadering in ’t Veld is een goed gesprek gevoerd met de voltallige dorpsraad uit Kolhorn. Punten uit de komende raadsvergaderingen die ter sprake kwamen waren kadernota, vluchtelingopvang en de zorg waarover door de fractie uitleg over gegeven werd. De contacten van de dorpsraad met de gemeente bestaan vooral uit overleg, waarbij wel eens de vraag werd gesteld of de dorpsraad nog wel moet blijven bestaan. Dorpsraad en de stichting kerk/de Horn zitten elkaar niet in de weg. De verenigingen die actief zijn pakken veel op. Dorpsraad is een aanvullende instantie.

Men vindt het jammer dat de gemeente een soort uitstervingsbeleid toepast. Misschien dat er nog middelen voor gevonden worden via kernbeheer. Een subsidie waarmee de kosten voor de bank en vergaderingen gedekt worden, wordt gemist en als belangrijke ondersteuning ervaren. De website van de dorpsraad is niet meer. Er is een gebrek aan mensen en middelen. Facebook wordt wel gebruikt en als voldoende ervaren. Voor bezoek van vergaderingen is weinig animo voor.

Met kernbeheer is geen contact. Contacten met ambtenaren zijn vooral geënt op overlast van jongeren en drugs. Verder is er een sociaal contact met Kern8/Link. Drugsoverlast wordt minder. De wijkagent is er ook mee bezig. De dorpsraad is nu bezig met de bouwplannen van het havengebouw. Verder is een AED cursus geweest. Twaalf mensen staan nu klaar voor de herhaling. De dorpsraad staat open om de stichting om te zetten naar een vereniging. Met leden kan wellicht de betrokkenheid vanuit de bevolking groter worden.

Geadviseerd wordt om met de dorpsvereniging Breezand contact op te nemen om naar hun organisatie te leren. Ook zou een contact met kernbeheer gelegd kunnen worden voor financiering van projecten.

Vervolg toegankelijkheid omgevingsvisie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vervolg toegankelijkheid omgevingsvisie

De fractie heeft onderstaand antwoord ontvangen van het college.

Op 7 juni 2016 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1626) gesteld over Omgevingsvisie. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag: Een directe toegang tot het ontwerp omgevingsvisie is ons inziens eenvoudig te verwezenlijken door op de openingspagina van de website een knop ‘omgevingsvisie’ toe te voegen waarmee een directe link verkregen wordt. Kunt u dat op korte termijn realiseren? Antwoord Op 8 juni jl. is de omgevingsvisie geplaatst op de voorzijde van de website www.hollandskroon.nl onder de kop ‘Veel gestelde vragen’. Daarmee is niet voldaan aan onze vraag waarop volgende brief naar het college is gestuurd.
Nieuwe Niedorp, 15-06-2016

aan: college van B en W Hollands Kroon

betreft: toegankelijkheid ontwerp omgevingsvisie
Geacht college,

Gister het antwoord ontvangen op onze SV 1626. Voor ons volstrekt onvoldoende. Wij hadden u gevraagd om op korte termijn op de website van Hollands Koon op de openingspagina een knop te plaatsen waarmee direct contact gemaakt kan worden met het ontwerp omgevingsvisie. Uit uw antwoord blijkt dat dit niet is gebeurd. Bij ‘veel gestelde vragen’ is nu een verwijzing opgenomen. Nog steeds is voor inwoners van onze gemeente het ontwerp omgevingsvisie niet te vinden. Zie ook de mail van de heer Voogt.

Nogmaals de vraag: Een directe toegang tot het ontwerp omgevingsvisie is ons inziens eenvoudig te verwezenlijken door op de openingspagina van de website een knop ‘omgevingsvisie’ toe te voegen waarmee een directe link verkregen wordt. Kunt u dat op korte termijn realiseren? Dit moet toch niet zo moeilijk zijn?

Opvang vluchtelingen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Opvang vluchtelingen

Het manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016’ van Stichting Vluchtelingenwerk blijft het uitgangspunt voor LADA om vluchtelingen op te vangen. Dat betekent geen grootschalige opvang in een AZC. Vluchtelingen worden in kleine groepen gehuisvest, verspreid over de hele gemeente waardoor een snellere en betere integratie bereikt kan worden. Hiervoor worden leegstaande gebouwen geschikt gemaakt.

Op de vier bewonersavonden en uit onze gesprekken op straat komt naar voren dat er voor deze kleinschalige opvang draagvlak is. Ook is er onder de inwoners grote bereidheid om als vrijwilliger mee te helpen aan de inburgering van vluchtelingen. Wel werd aangegeven dat men dat in eigen dorp wil doen en niet naar een dorp 10 km verderop. Dat pleit ook voor een gespreide opvang waardoor op optimale inzet van vrijwilligers gerekend kan worden. Door leegstaande gebouwen te verbouwen kan op korte termijn met de opvang begonnen worden.

Een nieuw te bouwen AZC vergt veel meer tijd. Ook zijn met een nieuw AZC veel meer kosten te verwachten doordat er een hele infrastructuur aangelegd moet worden. Op de kennisconferentie voor vluchteling, gehouden op 10 juni in het gemeentehuis van Medemblik, werd deze wijze van opvang voorgelegd aan een medewerker van het COA. Na eerst een duidelijke afwijzing kwam er toch een opening. De opvanglocaties moeten dan een satelliet zijn van een nabij gelegen AZC. Den Helder en Heerhugowaard komen daarvoor in aanmerking.

In de Brabantse gemeenten Boxtel en Heusden heeft het COA wel toegestaan dat opvang buiten een AZC plaats vindt. De gemeente voldoet aan de taakstelling voor het vestigen van vergunninghouders. Het opnemen van extra vergunninghouders kan alleen plaats vinden als dat niet ten koste gaat van de eigen woningzoekenden. Op de kennisconferentie deed gedeputeerde Joke Geldhof een dringend beroep op de gemeenten in de veiligheidsregio om snel voor tijdelijke opvang voor vergunninghouders te zorgen Daarvoor wordt tijdelijke huisvesting in leegstaande gebouwen toegestaan. Ook mobiele, tijdelijke woningen zijn mogelijk. Dit heeft geen invloed op de woningbouwprogramma’s. Echter, wanneer de termijn van tijdelijke huisvesting verstreken is, moet wel definitieve huisvesting aangeboden worden. Dat betekent dat er extra gebouwd moet worden om het contingent woningen in de sociale huursector te vergroten, wil de huisvesting van de eigen inwoners niet in de knel komen.

De link naar het manifest: http://www.vluchtelingenwerk.nl/artikel/manifest-vluchtelingenwerk-samen-maken-we-het-verschil-2016


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2022 @ 10:24

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.