Het facebookbericht dat fractielid Henk-Jan Wittink na het optreden van Karin Bloemen bij het afscheid van gemeentesecretaris Wim van Twuyver plaatste leidde tot een verklaring van de burgemeester waaruit bleek dat het optreden van mevrouw Bloemen € 6400,- heeft gekost. In deze verklaring ook een motivering. Sinds het ontstaan van Hollands Kroon heeft de gemeente een sober personeelsbeleid gevoerd door onder andere geen kerstpakketten e.d. meer te verstrekken waardoor er tot nu toe € 130.000,- minder is uitgegeven. De fractie heeft de verklaring voor kennisgeving aangenomen. Strandpunt blijft dat in deze tijd van bezuinigingen op veel terreinen de gemeente sober moet omgaan met gemeenschapsgelden.
In de raadsvergadering van 28 april kwam de PvdA met een warrige motie waarin zij voor de zorg eenmalig hetzelfde bedrag dat het afscheid heeft gekost, beschikbaar wilde stellen voor huishoudelijke hulp. Aan de motie werd in een toelichting de geloofwaardigheid van de LADA-fractie aan de orde gesteld.

Toelichting
Zowel op sociale media als in de geschreven pers is aandacht besteed aan het afscheidsfeest dat is gegeven voor secretaris/directeur en de daaraan verbonden kosten door de inhuur van de artieste Karin Bloemen. Ook een fractielid van de coalitiepartij LADA heeft zich kritisch uitgelaten over de combinatie afscheidsfeest en protesterende FNV-leden op het plein voor het gemeentehuis. Deze uitingen hebben weer geleid tot ‘gedoe’ in de coalitie en het tot de orde roepen van betrokken fractielid. De fractiesecretaris van LADA heeft daarbij in de media gezegd dat de fractie (“we”) het inhoudelijk eens is met de hierboven vermelde uitingen. De motie is om vast te stellen of dit oprecht gemeende uitlatingen waren of slechts populaire opvattingen die verder zonder gevolg kunnen blijven. Het is van belang dit vast te stellen zodat de geloofwaardigheid van toekomstige uitingen geduid kan worden.
Beoogd resultaat
Bevestiging stabiliteit coalitie en geloofwaardigheid van de gemeenteraad in het algemeen, en het betrokken raadslid/fractie in het bijzonder.
Er kwam uit de raad veel kritiek op deze motie waarop de PvdA de motie terugtrok en niet instemming liet brengen.
De verklaring die fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering af gaf:

Voorzitter,
Een fractielid van LADA heeft zich geuit op zijn eigen facebook over het optreden van Karin Bloemen tijdens het afscheid van de gemeentesecretaris. Hij vond dit optreden discutabel, niet omdat hij een optreden van een artiest ter discussie wilde stellen, maar omdat hij vermoedde dat dit veel geld had gekost en het mogelijk goedkoper had gekund en wel met lokale artiesten uit onze gemeente. Echter op dat moment bestond dit facebook bericht uit aannames en nog niet uit onderbouwde feiten. Het was dan ook beter geweest als desbetreffend raadslid , dit eerst had gedeeld binnen zijn fractie en eventueel hierover vragen aan het college had gesteld. En niet vroegtijdig dit op een sociale media als facebook had geplaatst. Dit facebookbericht ging de “wereld “ in en had vragen stellen geen zin, daar er vanuit het college al op werd gereageerd.
Het neemt niet weg dat ook de fractie van LADA vindt dat er zuinig en doelmatig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. De voortijdige uitlatingen van het raadslid dat het goedkoper had gekund en dat men voor artiesten uit eigen gemeente had kunnen kiezen, deelt de fractie.
Voor wat een andere uiting betreft, niet zijnde het facebookbericht, maar richting journalist, waarbij hij een koppeling maakt met de FNV-actie, deelt de fractie van LADA deze koppeling niet, anders dan dat het gezien moet worden in het licht van tal van forse bezuinigingen op diverse terreinen waardoor er zuinig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. En dus moet worden gezien als een opvatting om zijn eerder gedane betoog via facebook om sober en doelmatig te zijn, kracht bij te zetten.
Een daadwerkelijke eenmalige koppeling in deze motie tussen personeelspotje en zorg zullen we dan ook niet ondersteunen.