Vragen aan het college

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen aan het college

LADA heeft het college een aantal vragen gesteld.

Er is opheldering gevraagd over de verkoop van de school in Oosterland. De fractie wil inzicht krijgen in de gevolgde procedure.

Vragen vanuit de fractie hebben ervoor gezorgd dat er bij het uitbaggeren van de haven van Den Oever goed met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Er wordt hiervoor nu zeker een aanbesteding gedaan.

Inwoners van de buurtschap Terdiek zijn vorig jaar juni een initiatief gestart om komborden geplaatst te krijgen om als buurt beter herkenbaar te worden. Met kernbeheer is het idee uitgewerkt, waarna de initiatiefnemers  op 22 oktober een mail hebben gekregen met een voorbeeld van het bord en de toezegging dat het geplaatst gaat worden. Daarna is er ondanks herhaalde verzoeken niets gebeurd. De fractie wil weten waarom de borden nog niet geplaatst zijn en wanneer dit gaat gebeuren.

Stemt allen! Plaatsen van afvalbakken langs de Waddenzeedijk

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Stemt allen! Plaatsen van afvalbakken langs de Waddenzeedijk

Wij doen mee met de online actie van de Waddenvereniging: “Jouw idee voor de Waddenzee”.

afvalbak

Stem, voor 5 juni op ons idee via de volgende link:
http://www.waddenvereniging.nl/jouwideevoordewaddenzee/prikbord/89-afvalbakken-langs-waddenzeedijk.html
Alvast bedankt voor jullie steun,

Marja Pappot

Peter Kuut

Cobi van Dalen
Op Wieringen hebben wij begin februari 2 bakken in het kader van “Doe Mee, Verlos De Zee” bij de op/ afgangen van de Waddenzeedijk mogen plaatsen. Het aangespoelde en andersoortig afval wat door wandelaars tijdens hun wandeling achter de dijk en langs de kust wordt opgeraapt kan in deze bakken worden gedeponeerd. Dit blijkt een groot succes te zijn.
Binnen 2 maanden zijn er twee bakken van 6m3 aan afval langs de kust van Wieringen verzameld. Dit smaakt naar meer.

Het idee wat wij voor ogen hebben is dat er langs de gehele Waddenzeekust, vanaf Den Helder tot en met Delfzijl dijk bakken geplaatst gaan worden, zodat passanten gevonden zwerfafval kunnen deponeren in een van de vele bakken langs de Waddenzeekust.
Dit promoten door:
➢ Plaatsen van Informatieborden bij de afvalbakken over het afvalprobleem in de zeeën;

➢ bij recreatiebedrijven, de VVV, etc. folders met informatie over het afvalprobleem in de zee en aan de kustlijnen aan te laten bieden, samen met een milieuvriendelijke(jutters)tas, eventueel met een (huur)prikstok.

 

Als tegenprestatie en aanmoedigingkan bij het inleveren van de tas/ prikstok eventueel een kortings- Jutterbon of eengratis ijsje worden aangeboden. ➢ Samenwerking zoeken met overheidsinstellingen, scholen, (sport)verenigingen, de vele natuur verenigingen en initiatiefnemers voor het opruimen van het zwerfafval in de zee en op het land. ➢ PR zoeken en successen vieren.
Dus: “Bundeling van krachten door verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen, zodat we niet allemaal op ons eigen eilandje blijven zitten” Samen staan we sterk!! Wij denken dat wij voor de verwezenlijking van ons idee, een beroep gedaan kan worden op het tender Waddenfonds

Bericht rondom Henk-Jan Wittink

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bericht rondom Henk-Jan Wittink

De fractie van LADA neemt krachtig afstand van berichten op de facebookpagina van fractielid Henk-Jan Wittink waarin hij de vraag stelt of het niet de hoogste tijd wordt de VVD uit de coalitie te knikkeren. Een persoonlijke opvatting. Hoewel daar afspraken over zijn gemaakt is het niet de eerste keer dat Wittink zijn facebookpagina gebruikt om persoonlijke opvattingen naar buiten te brengen zonder daar de fractie in te kennen. De fractie heeft het vertrouwen in een goede samenwerking met Wittink verloren en is tot het besluit gekomen dat er geen plaats meer is voor Wittink binnen de LADA-fractie.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze fractievoorzitter Henk van Gameren (06 24441659)

Nieuwsbrief nummer 66 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief nummer 66 is uit!

Hier kunt u de Nieuwsbrief_66 downloaden.

LADA luistert in het Kremlin

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in het Kremlin

Op 9 mei waren we met de openbare fractievergadering te gast bij Mientje en Ger Leegwater waar we in de sfeervolle omgeving van het  Nederlands Kremlin buiten vergaderden onder een fraai kleurende hemel ter  afsluiting van een prachtige zomerse dag.

ofvKremlin

Dorpsraden

Marja Beemster is namens de dorpsraad Lutjewinkel aanwezig. Zij zet uiteen wat de werkwijze van de dorpsraad is en wat de dorpsraad betekent voor het dorp. De raad functioneert meer als een soort verwijspunt. De snelheid van participatie lijkt erg hard te gaan. Mensen kunnen dit soms moeilijk bijhouden. Zij krijgen vaak vragen en verwijzen mensen dan door wat goed functioneert. Inwoners vinden een aanspreekpunt als een dorpsraad prettig. De dorpsraden waren vorige week uitgenodigd op het gemeentehuis voor een vergadering met kernbeheer. Een positieve bijeenkomst. De dorpsraad is tevreden over de contacten met de kernbeheerder waardoor er korte lijnen naar de gemeente zijn ontstaan.

Het wegvallen van de subsidie maakt het werk van de dorpsraad moeilijk. Er is nu geen geld meer om de website te onderhouden en de onkosten die gemaakt worden te vergoeden. Deze kosten moeten gedekt worden. Uit de vergadering komt de suggestie om op de website van de gemeente ruimte te maken voor websites van de dorpsraden.

 

Winkelmade

Er is in Winkel onrust ontstaan over een brief die bewoners van Winkelmade hebben ontvangen dat zij binnen twee maanden hun huis moeten verlaten. Navraag leert dat het een aantal bewoners betreft. Wooncompagnie gaat een aantal woningen renoveren tot Thuishuis, een collectieve woonvorm voor alleenstaande ouderen. Een Thuishuis is een ‘gewoon’ huis waar 5 tot 7 personen onder één dak wonen om op een leuke manier samen oud te worden. Zij hebben een eigen woon,- slaap, badkamer en toilet. De leefkeuken en hobbykamer zijn voor gemeenschappelijk gebruik. LADA heeft zich vorig jaar positief uitgesproken toen deze plannen door Wooncompagnie werden gepresenteerd.

 

Jaarrekening                                                                                                                                                                           Er is een positief resultaat. Ook Hollands Kroon heeft overgehouden op het zorgdossier. Enerzijds door hogere uitkeringen van het rijk, anderzijds door besparingen bereikt door efficiënter werken.  Verwachting is dat de korting vanuit het rijk hoger wordt. De fractie vindt dat dit geld moet terugvloeien naar de wmo en zorg. Het moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de wethouder aangegeven in september met een evaluatie omtrent de zorg te komen.

 

Rondvraag

In de rondvraag werd het werken aan de gemeentebalie met afspraak aan de orde gesteld. Zonder afspraak worden mensen teruggestuurd. “Schandelijke. Moet dat nu?” Het werken op afspraak heeft veel voordelen. Er zijn geen wachttijden meer en wanneer iemand langs komt zonder afspraak en toch geholpen wordt, betekent dat wachten voor hen die wel een afspraak hebben gemaakt.

 

Het salaris van de directeur van HVC, ver boven de Balkenende-norm, werd aan de orde gesteld. De fractie van SHK heeft hierover vragen gesteld. Wij willen de beantwoording van het college afwachten. De fractie is van oordeel dat aan de wet Normering Topinkomens moet worden voldaan.

 

Er werd gevraagd hoe het nu verder gaat met de omgevingsvisie. Deze wordt vrijgegeven voor inspraak. LADA zal op 30 mei een thema-avond houden over de omgevingsvisie.

 

De illegale afvalstort tegenover het Kremlin blijft een bron van ergernis waar de fractie zich al lange mee bezig houdt. De fractie heeft van wethouder Groot vernomen dat het op 30 mei opgeruimd zal worden.

LADA luistert in het Kremlin

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in het Kremlin

 LADA houdt maandag 9 mei een openbare fractievergadering in het Kremlin, Limmerschouw 51, Winkel. Aanvang 20:00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Afscheid

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Afscheid

Het facebookbericht dat fractielid Henk-Jan Wittink na het optreden van Karin Bloemen bij het afscheid van gemeentesecretaris Wim van Twuyver plaatste leidde tot een verklaring van de burgemeester waaruit bleek dat het optreden van mevrouw Bloemen € 6400,- heeft gekost. In deze verklaring ook een motivering. Sinds het ontstaan van Hollands Kroon heeft de gemeente een sober personeelsbeleid gevoerd door onder andere geen kerstpakketten e.d. meer te verstrekken waardoor er tot nu toe € 130.000,- minder is uitgegeven. De fractie heeft de verklaring voor kennisgeving aangenomen. Strandpunt blijft dat in deze tijd van bezuinigingen op veel terreinen de gemeente sober moet omgaan met gemeenschapsgelden.
In de raadsvergadering van 28 april kwam de PvdA met een warrige motie waarin zij voor de zorg eenmalig hetzelfde bedrag dat het afscheid heeft gekost, beschikbaar wilde stellen voor huishoudelijke hulp. Aan de motie werd in een toelichting de geloofwaardigheid van de LADA-fractie aan de orde gesteld.

Toelichting
Zowel op sociale media als in de geschreven pers is aandacht besteed aan het afscheidsfeest dat is gegeven voor secretaris/directeur en de daaraan verbonden kosten door de inhuur van de artieste Karin Bloemen. Ook een fractielid van de coalitiepartij LADA heeft zich kritisch uitgelaten over de combinatie afscheidsfeest en protesterende FNV-leden op het plein voor het gemeentehuis. Deze uitingen hebben weer geleid tot ‘gedoe’ in de coalitie en het tot de orde roepen van betrokken fractielid. De fractiesecretaris van LADA heeft daarbij in de media gezegd dat de fractie (“we”) het inhoudelijk eens is met de hierboven vermelde uitingen. De motie is om vast te stellen of dit oprecht gemeende uitlatingen waren of slechts populaire opvattingen die verder zonder gevolg kunnen blijven. Het is van belang dit vast te stellen zodat de geloofwaardigheid van toekomstige uitingen geduid kan worden.
Beoogd resultaat
Bevestiging stabiliteit coalitie en geloofwaardigheid van de gemeenteraad in het algemeen, en het betrokken raadslid/fractie in het bijzonder.
Er kwam uit de raad veel kritiek op deze motie waarop de PvdA de motie terugtrok en niet instemming liet brengen.
De verklaring die fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering af gaf:

Voorzitter,
Een fractielid van LADA heeft zich geuit op zijn eigen facebook over het optreden van Karin Bloemen tijdens het afscheid van de gemeentesecretaris. Hij vond dit optreden discutabel, niet omdat hij een optreden van een artiest ter discussie wilde stellen, maar omdat hij vermoedde dat dit veel geld had gekost en het mogelijk goedkoper had gekund en wel met lokale artiesten uit onze gemeente. Echter op dat moment bestond dit facebook bericht uit aannames en nog niet uit onderbouwde feiten. Het was dan ook beter geweest als desbetreffend raadslid , dit eerst had gedeeld binnen zijn fractie en eventueel hierover vragen aan het college had gesteld. En niet vroegtijdig dit op een sociale media als facebook had geplaatst. Dit facebookbericht ging de “wereld “ in en had vragen stellen geen zin, daar er vanuit het college al op werd gereageerd.
Het neemt niet weg dat ook de fractie van LADA vindt dat er zuinig en doelmatig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. De voortijdige uitlatingen van het raadslid dat het goedkoper had gekund en dat men voor artiesten uit eigen gemeente had kunnen kiezen, deelt de fractie.
Voor wat een andere uiting betreft, niet zijnde het facebookbericht, maar richting journalist, waarbij hij een koppeling maakt met de FNV-actie, deelt de fractie van LADA deze koppeling niet, anders dan dat het gezien moet worden in het licht van tal van forse bezuinigingen op diverse terreinen waardoor er zuinig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. En dus moet worden gezien als een opvatting om zijn eerder gedane betoog via facebook om sober en doelmatig te zijn, kracht bij te zetten.
Een daadwerkelijke eenmalige koppeling in deze motie tussen personeelspotje en zorg zullen we dan ook niet ondersteunen.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.