binnenbad

Eind 2015 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen op het collegevoorstel voor het accomodatiebeleid. Hierdoor is er ruimte voor burgerinitiatief om een alternatief plan te ontwikkelen om sluiting van twee of drie binnenzwembaden te voorkomen.

De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers vanuit de verschillende zwembaden zich verenigd in de ‘HOZE-werkgroep’: Hollands Kroon Overleg Zwembad Exploitatie. Met behulp van de KNZB is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de cijfers van de gemeente, van de zwembaden zelf, landelijke cijfers en van ervaringen met zwembadaccommodaties elders. De conclusie is dat met een tariefsverhoging van 34% de zwembaden binnen de subsidiekaders geëxploiteerd kunnen worden.

De conclusies en aanbevelingen zijn ondertekend door de vertegenwoordigers van de vier nieuwe of reeds bestaande stichtingen, als mogelijke nieuwe eigenaren en beheerders van de accomodaties, maar met een kanttekening vanuit de Wirg in Winkel. De initiatiefnemers vanuit de Wirg maken bezwaren tegen het principe om alleen uit te gaan van tariefsverhogingen. Zij menen dat er naast marktconforme en geharmoniseerde tarieven, gewerkt moet worden aan verbeteringen in de exploitatie aan de kosten zijde. Deze bezwaren worden overigens goed begrepen door de andere werkgroepsleden en vormen een punt van overleg in de komende maanden.

De ‘HOZE-werkgroep’ realiseert zich dat er nog veel zaken in de komende maanden moeten worden uitgewerkt. Zo zullen de belangen van het personeel hoog op de agenda komen te staan. Ook zal het onderhoud en de technische staat van de accomodaties nader worden bestudeerd. En zeker zullen we voor de komende jaren met bezuinigingsplannen moeten komen om voor de komende vijftien jaar de baden in goede staat binnen het gestelde budget te kunnen open houden.        Arjan Koopman, JaapJan van Essen