Aan de leden van LADA en overige belangstellenden,

Op 23 februari 2016 heeft het bestuur van LADA de agenda voor de jaarvergadering opgesteld. Hierin is opgenomen het jaarverslag van fractie, het jaarverslag van bestuur en de bestuursverkiezing.

Het beeld dat het bestuur heeft van onze partij is verdeeld:

  • De slagkracht van de partij wordt bepaald door kwaliteit, omvang en inzetbaarheid van haar leden. Het ledental is teruggelopen tot ongeveer 110. Dat past overigens in het landelijk beeld. Het aantal leden dat zich wil inzetten voor bestuurstaken, fractieondersteuning en denktankactiviteiten is te gering. Er blijven nu te veel taken liggen.
  • De aanspreekbaarheid van de partij voor burgers die ondersteuning behoeven is ruim voldoende maar dat leidt onvoldoende tot binding van nieuwe actieve leden.
  • De inbreng van de fractie in het beleid is aantoonbaar (zie fractieverslag) maar te beperkt.
  • Het eigen profiel van LADA komt onvoldoende over bij de burger. Door deelname in de coalitie wordt er onvoldoende ruimte gevonden om te werken aan realisering van LADA programmapunten die niet zijn opgenomen in het coalitieakkoord. “Het LADA gezicht vervaagt”. Dat moet beter.
  • De ondersteuning door bestuursleden wordt door de fractie eerder als last dan als ondersteuning ervaren. Onbevangenheid en idealisme raken ondergesneeuwd. De top-down stroom vanuit het college is daar mede debet aan. Dualisme werkt onvoldoende. Angst regeert.
  • Bestuurlijke vernieuwing met meer directe democratie, minder afstand burger – bestuur komt zo niet van de grond. Hierop is het bestaansrecht van LADA gebaseerd.

Het bestuur oordeelt daarom dat een herbezinning op onze positie en werkwijze noodzakelijk is. 2016 wordt een belangrijk jaar voor LADA. Scherp gesteld: Wordt het groeien of stoppen?

Het bestuur heeft tijdens een studiedag in Januari haar zienswijze ingebracht. Meer LADA programma, meer bottom up, meer democratie en vernieuwing. Minder voorzichtigheid en angst. De rol van LADA als volksvertegenwoordiger is belangrijker dan de rol van coalitiepartner! Het bestuur heeft vastgesteld dat die boodschap onvoldoende over komt bij de fractie.

Om meer beweging op gang te brengen hebben Rob Ravensteijn en JaapJan van Essen besloten ruimte te maken. Zij treden af als voorzitter resp. secretaris. Han Koppe en Lavinia Grooten zullen voorlopig in functie blijven. Alleen hoogst noodzakelijke taken zullen zij vervullen. Actie vanuit de leden (incl. fractie) is nodig.

LADA heeft een goed programma, is onafhankelijk en wordt niet gedomineerd door (eigen) belangen van (beroeps)organisaties. Belangrijk in lokale democratie, zeker in Hollands Kroon. Sociaal ingestelde burgers kunnen zich verenigen. Een ledental van 250 betrokken burgers moet haalbaar zijn. Als 25 personen actief betrokken zijn moet dat tot een bevlogen en krachtdadige organisatie kunnen leiden. Een oproep aan alle burgers van Hollands Kroon. Deelname aan lokale democratie en daarin eensgezind streven naar belangrijke doelen voor de lokale samenleving moet een doel zijn dat breed aanspreekt. Te veel burgers voelen zich niet gehoord en keren zich af van de lokale politiek. Daar ligt voor LADA de uitdaging.

Namens het LADA bestuur, Rob Ravensteijn

Klik hier voor het lezen van de volledige VERKLARINGEN-RR-en-JJvE-2