VERKLARINGEN van bestuur LADA, R.Ravensteijn en J.J. van Essen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor VERKLARINGEN van bestuur LADA, R.Ravensteijn en J.J. van Essen

Aan de leden van LADA en overige belangstellenden,

Op 23 februari 2016 heeft het bestuur van LADA de agenda voor de jaarvergadering opgesteld. Hierin is opgenomen het jaarverslag van fractie, het jaarverslag van bestuur en de bestuursverkiezing.

Het beeld dat het bestuur heeft van onze partij is verdeeld:

  • De slagkracht van de partij wordt bepaald door kwaliteit, omvang en inzetbaarheid van haar leden. Het ledental is teruggelopen tot ongeveer 110. Dat past overigens in het landelijk beeld. Het aantal leden dat zich wil inzetten voor bestuurstaken, fractieondersteuning en denktankactiviteiten is te gering. Er blijven nu te veel taken liggen.
  • De aanspreekbaarheid van de partij voor burgers die ondersteuning behoeven is ruim voldoende maar dat leidt onvoldoende tot binding van nieuwe actieve leden.
  • De inbreng van de fractie in het beleid is aantoonbaar (zie fractieverslag) maar te beperkt.
  • Het eigen profiel van LADA komt onvoldoende over bij de burger. Door deelname in de coalitie wordt er onvoldoende ruimte gevonden om te werken aan realisering van LADA programmapunten die niet zijn opgenomen in het coalitieakkoord. “Het LADA gezicht vervaagt”. Dat moet beter.
  • De ondersteuning door bestuursleden wordt door de fractie eerder als last dan als ondersteuning ervaren. Onbevangenheid en idealisme raken ondergesneeuwd. De top-down stroom vanuit het college is daar mede debet aan. Dualisme werkt onvoldoende. Angst regeert.
  • Bestuurlijke vernieuwing met meer directe democratie, minder afstand burger – bestuur komt zo niet van de grond. Hierop is het bestaansrecht van LADA gebaseerd.

Het bestuur oordeelt daarom dat een herbezinning op onze positie en werkwijze noodzakelijk is. 2016 wordt een belangrijk jaar voor LADA. Scherp gesteld: Wordt het groeien of stoppen?

Het bestuur heeft tijdens een studiedag in Januari haar zienswijze ingebracht. Meer LADA programma, meer bottom up, meer democratie en vernieuwing. Minder voorzichtigheid en angst. De rol van LADA als volksvertegenwoordiger is belangrijker dan de rol van coalitiepartner! Het bestuur heeft vastgesteld dat die boodschap onvoldoende over komt bij de fractie.

Om meer beweging op gang te brengen hebben Rob Ravensteijn en JaapJan van Essen besloten ruimte te maken. Zij treden af als voorzitter resp. secretaris. Han Koppe en Lavinia Grooten zullen voorlopig in functie blijven. Alleen hoogst noodzakelijke taken zullen zij vervullen. Actie vanuit de leden (incl. fractie) is nodig.

LADA heeft een goed programma, is onafhankelijk en wordt niet gedomineerd door (eigen) belangen van (beroeps)organisaties. Belangrijk in lokale democratie, zeker in Hollands Kroon. Sociaal ingestelde burgers kunnen zich verenigen. Een ledental van 250 betrokken burgers moet haalbaar zijn. Als 25 personen actief betrokken zijn moet dat tot een bevlogen en krachtdadige organisatie kunnen leiden. Een oproep aan alle burgers van Hollands Kroon. Deelname aan lokale democratie en daarin eensgezind streven naar belangrijke doelen voor de lokale samenleving moet een doel zijn dat breed aanspreekt. Te veel burgers voelen zich niet gehoord en keren zich af van de lokale politiek. Daar ligt voor LADA de uitdaging.

Namens het LADA bestuur, Rob Ravensteijn

Klik hier voor het lezen van de volledige VERKLARINGEN-RR-en-JJvE-2

 

LADA jaarverslag bestuur 2015

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA jaarverslag bestuur 2015

Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo opvolgden.

Lees hier verder: Jaarverslag bestuur LADA 2015

Gehele raadsvergadering openbaar 25-2 a.s

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Gehele raadsvergadering openbaar 25-2 a.s

Na de raadsvergadering a.s. donderdag 25 februari vraagt het college de gemeenteraad om te komen tot een definitieve keuze van de inrichting van de raadzaal als multifunctionele vergaderaccommodatie als onderdeel van het bestuurscentrum (voorstel vorige maand besloten).

Het proces is als volgt:  De ontwerpen worden kort gepresenteerd door de architect. Vervolgens is er ruimte voor het stellen van technische vragen (geen debat) en dan maakt de  raad een keuze. Het ontwerp met de meeste stemmen voert het college uit.

Dit zal in openbaarheid behandeld worden zoals de LADA-fractie altijd bepleit heeft. Ook GroenLinks en D66 spraken zich voor een openbare behandeling uit.

Persbericht LADA over FNV acties

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht LADA over FNV acties

De FNV acties “red de zorg” van vrijdag jl. maken duidelijk hoe groot de problemen zijn als gevolg van de Rijksbezuinigingen. LADA deelt die zorg. Ook is LADA tevreden dat Hollands Kroon afziet van G4S. Het extra geld dat de VNG in overleg met het kabinet heeft kunnen vrijmaken beschouwt LADA als geoormerkt geld dat voor 100% terecht moet komen waarvoor het bedoeld is: de zorg.

LADA hoopt ook dat afspraken over redelijke tarieven snel een feit zijn en fatsoenlijke cao lonen voor de thuiszorgmedewerkers haalbaar blijven. LADA dringt er bij het college op aan hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

LADA gaat niet over de omvang van de bezuinigingen zelf. Die zijn in Den Haag op voorstel van VVD en PvdA voorgesteld en door het parlement vastgesteld. Lokaal richten we ons op een sobere en transparante inzet van die middelen. Daarover zullen we ons voortdurend verantwoorden.

Bestuur en fractie LADA

Actie FNV zorg

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Actie FNV zorg

Dit bericht bereikte de fractie:

19 februari 2016

In navolging van de TSN collega’s die vanmorgen het gemeentehuis in Bronckhorst hebben bezet, hebben TSN medewerkers en collega thuiszorg medewerkers in de gemeente Hollands Kroon nu ook hun gemeentehuis bezet. Zij dreigen door het faillissement van TSN hun werk en hun arbeidsvoorwaarden te verliezen, en de cliënten hun vertrouwde thuiszorgmedewerker.

De actie van een dertigtal TSN medewerkers, ondersteund door FNVzorg, begon om 12.00 uur. Raadsleden werden uitgenodigd om ’s avonds om 20.00 uur met de actievoerders in debat te gaan over de problemen in de thuiszorg.

Henk van Gameren, Marinus Hovius en Peter Couwenhoven  waren om 19.30 uur bij het gemeentehuis dat inmiddels door de politie ontruimd was. Op straat nog gesprekken gevoerd.

Verslag LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag LADA luistert

luistertDruk bezochte openbare fractievergadering in Wieringerwaard. Insprekers over Campina en de dorpsraden in Breezand en Wieringerwaard. Verder goede gesprekken over de zwembaden en kernbeheer. Vruchtbare avond. Klik hier en lees verder verslag ofv_02-15

LADA persbericht

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA persbericht

Voor de raadsvergadering van donderdag 25 februari staan slechts agendapunten voor besluitvorming op de agenda. De griffie heeft een voorstel naar het presidium verzonden waarin de voorzitter voorstelt om na afloop van genoemde vergadering in beslotenheid verder te vergaderen om te komen tot een definitieve keuze van de herinrichting van de raadzaal. Voor LADA onaanvaardbaar. Er is geen enkele reden om dit voorstel niet openbaar te behandelen.

LADA fractieverslag 2015

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA fractieverslag 2015

In het tweede jaar heeft de raad een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda gekregen. Het opstellen van een omgevingsvisie die moet voldoen aan de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2018 in werking moet treden, het vaststellen van de compacte APV, het instellen van een Noordkopraad, de aanbesteding van de zorg, het opstellen van de kadernota nieuwe stijl en het vluchtelingenvraagstuk.
De fractie heeft een training Ruimtelijke Ordening gevolgd. In januari is er een studiedag/werksessie gehouden met het bestuur, voorbereid en onder leiding van onze coach Daniëlle Koelemij. Doel is om tot een optimaal functioneren van LADA als organisatie te komen met prioriteiten verbetering van de communicatie naar de burger en fractie-ondersteuning.

Klik hier en lees verder fractieverslag 2015

Financiële strop door niet leveren

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Financiële strop door niet leveren

De LADA-fractie heeft tot haar grote verbazing het bericht in de Schager Courant gelezen waarin melding wordt gemaakt dat Hollands Kroon een financiële strop heeft van ruim € 138.000,- doordat een blusvoertuig niet geleverd kan worden door het bankroet van het bedrijf GM Systemen.

Wij begrijpen dat het voertuig door de veiligheidsregio is besteld voor rekening en risico van Hollands Kroon en dat hele bedrag vooruit is betaald.  Lees hier verder SV_02-12_blusvoertuig

LADA Nieuwsbrief nr. 63

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 63

Klik hier voor het openen van Nieuwsbrief nummer 63


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.