Raad Hollands Kroon wordt gevraagd om principebesluit vluchtelingenvraagstuk

De gemeenteraad wordt op 28 januari gevraagd op welke wijze zij een bijdrage wil leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. Het gaat daarbij zowel om de opvang van vluchtelingen als het huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan te geven of zij bereid is om een azc op het grondgebied van Hollands Kroon toe te staan. Daarnaast kan de raad de kaders bepalen op basis waarvan het college naar geschikte locaties kan gaan zoeken. Die kaders gaan bijvoorbeeld over het maximaal aantal op te vangen vluchtelingen. Waar een azc zou moet komen is dus nu nog niet aan de orde. Daarvoor worden eerst de inwoners geraadpleegd.

Het raadsvoorstel van het college bestaat uit twee onderdelen: medewerking verlenen aan het vestigen van een asielzoekerscentrum van 600 tot 800 bewoners en het extra huisvesten van minimaal 400 vergunningshouders in 2016 en 2017. De fractie kan zich goed vinden in het stuk van Rob Ravensteijn. Essentieel voor de fractie is dat de burgers zich kunnen uitspreken voordat de raad bindende besluiten neemt. Het fractiestandpunt is dat er alleen een besluit wordt genomen dat Hollands Kroon meewerkt aan het vestigen van een asielzoekerscentrum zonder aantallen te noemen. Daarbij wordt duidelijk aangegeven welke locaties daarvoor in aanmerking komen. Daarmee gaat de raad naar de burger toe om te horen hoe men er tegenoverstaat. Na deze discussie wordt het COA ingelicht op welke voorwaarden er vluchtelingen opgevangen kunnen worden.
Het vestigen van extra vergunninghouders moet van de agenda af. Daartoe zullen eerst prestatie- afspraken gemaakt moeten worden met de woningcorporaties. Het is maar de vraag of de corporaties dat gaan of kunnen doen.

Op 22 januari zal de raad een bezoek brengen aan de asielopvangcentra in Alkmaar en Almere. De fractie is vertegenwoordigt door Henk van Gameren, Lida Brussaard, Peter Couwenhoven en Marinus Hovius.