Vier insprekers maandagavond op de openbare fractievergadering in De Ontmoeting.

De heren Van der Veen, De Geus en van Essen hebben het zwembad als onderwerp, de heer Beets Aemstelsight en sportvereniging Kleine Sluis. De heer Van der Veen geeft wethouder Westerkamp een compliment voor de wijze waarop hij op de drie informatieavonden het voorstel van het college heeft gepresenteerd en behandeld: “Goed en prettig. Ik ben het echter niet met de inhoud eens!” Zwembaden moeten anders behandeld worden dan accommodaties. De functie van een zwembad is veel breder, heeft ook een duidelijke sociale functie in het ontmoeten van elkaar. Zwemles en de programma’s voor meer bewegen, vooral van ouderen, zijn belangrijk. Gezondheid: zwemmen is goed voor alles. Daarom mijn stelling:
1. De Venne moet open blijven 2. feitelijk moeten alle 4 baden open blijven. Er moet aandacht zijn voor de exploitaties, die kunnen beter. Bouw geen wedstrijdbad in Anna Paulowna maar gebruik de € 62.000,- subsidie voor de exploitatie van dat bad voor de exploitaties om de vier bestaande baden open te houden. De heer De Geus houdt een pleidooi om De Wirg open te houden. Er wordt op hoog niveau les gegeven. Oud is nog niet af. Zwembaden lostrekken van accommodatiebeleid. Inwoners Niedorp realiseren zich nog niet goed dat De Wirg gesloten gaat worden. De heer Van Essen snapt dat de exploitatie goedkoper moet en dat er bezuinigd moet worden. Dat kan ook. Hij heeft een opzet gemaakt hoe dat zou kunnen. Zwemmen nieuwe stijl. Breng de baden onder in stichtingen en ga werken met zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor hun exploitatie.
De heer Beets vraagt aandacht voor de status van wooncomplex Aemstelsight. Daarover is al eerder gesproken met de fractie maar nu de omgevingsvisie wordt samengesteld wordt nogmaals gepleit om de bestemming te veranderen en permanent bewonen toe te staan. Hij brengt ook sportvereniging Kleine Sluis ter sprake. Vereniging heeft complex in eigendom en zou anders behandeld moeten worden bij de overdracht naar eigen beheer. Er is nog geen goede oplossing voor. De contacten met de gemeente worden gehekeld, die niet goed zijn. Brieven worden beantwoord.
De begroting stond ook op de agenda maar leverde weinig discussie op. Het fractievoorstel om de verlaging van € 100.000,- op de OZB te gebruiken voor een reserve herplant bomen is overgenomen. Ook komt er extra geld voor groenonderhoud. De fractie heeft met financiën de begroting doorgenomen op zoek om structureel geld te vinden dat gebruikt kan worden om zwembaden in geprivatiseerde vorm open te houden door een bijdrage in de exploitatie te verstrekken, zoals ook in het voorstel van de sporthallen zit. Gedacht wordt om dit te halen uit de ozb-opbrengst van de twee microsoftvestigingen. Wachten is op de antwoorden op de technische vragen die gesteld zijn.