Verslag 12 oktober 2015 – LADA Bijeenkomst

LADA bijeenkomst2LADA leden en niet leden waren maandag bijeen in The Irish Cottage. Op het programma stonden vier thema’s die aan de hand van enkele stellingen werden besproken. Zeker twee daarvan konden rekenen op flinke belangstelling.
Het accommodatiebeleid werd aan de orde gesteld. Wat blijft er over van de leefbaarheid in de kernen? De argumenten voor de fusie passeerden nog eens: “…handhaven en zo mogelijk uitbreiden van de voorzieningen”. Met de voorstellen die er nu liggen zijn we daar verder van af dan ooit. Vooral de crisis en de Rijksbezuinigingen van VVD en PvdA zijn daar debet aan. Er is begrip voor dat het een tandje minder moet met de accommodaties. Ook duidelijk dat er meer zelfwerkzaamheid nodig is om de exploitaties rond te krijgen voor sporthallen en dorpshuizen. Zwemaccommodaties moeten anders behandeld worden: Volksgezondheid en veiligheid moeten binnen bereik blijven, geen 20 km grens. Dreigende sluiting moet van de baan. Deze voorstellen komen overhaast. In Niedorp en ook op Wieringen is ambitie genoeg om tot oplossingen te komen met behoud van de baden. De baden zijn nog steeds in goede conditie. Gun de burger meer tijd voor betere oplossingen.
De toestroom van grote groepen vluchtelingen was niet voorzien in het lokale beleid. Lokaal hebben we de oorzaken van de vluchtelingenstroom niet in de hand. Er zo goed mogelijk mee omgaan is het verstandigste. Vrijwel unaniem warende aanwezigen van mening dat hulp bieden aan mensen in nood een goede zaak is. Zorgen zijn er zeker: Wat kunnen we aan? De aantallen moeten in verhouding staan tot de omvang van de dorpen. Liefst spreiden over de kernen. We hebben het dan over mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. De huisvesting mag niet ten koste gaan van onze huidige bewoners en woningzoekenden. Ter plekke werd een aanbod gedaan om op eigen terrein 8 units te plaatsen zoals elders in de gemeente ten behoeve van tijdelijke arbeidskrachten ook al gebeurt. Over een AZC in de gemeente is nog weinig concreets bekend. Ook hier geldt: hou het kleinschalig en maak gebruik van leegstaande (gemeentelijke) panden. Uiteindelijk beslist het COA over de geschiktheid. Gemeente: communiceer bijtijds!
De stand van de zorg is op dit moment onduidelijk. Burgers mogen verwachten dat de zorg die geboden wordt op kwaliteit blijft met minder rompslomp. Een flinke groep heeft er wel zijn/haar twijfels bij of dat ook uitkomt. Over de wijkteams werd niet alleen het belang van onafhankelijkheid benadrukt, ook de deskundigheid is heel belangrijk. Komende maanden moet duidelijk worden of de veranderingen ook verbeteringen zullen blijken. Grootschalig aanbesteden is niet automatisch goedkoper, al werd daar ook anders over gedacht.
Over de omgevingsvisie, de lange termijn voor Hollands Kroon, zijn ook nog vragen te over: waar de ontwikkelingen stimuleren? In de kernen of in het buitengebied. Op het oude of nieuwe land? En welke begrenzing trekken we dan? De discussie liep vast toen de waardering van de agrarische sector aan de orde kwam. Cijfers over de sector en de lokale kosten voor de overheid waren onvoldoende paraat. Hopelijk biedt de conceptvisie die. Veel treurnis daarover was er niet. Het liep tegen half tien.Het onderwerp komt terug. Er is op een boeiende en respectvolle wijze met elkaar gediscussieerd en dat was te merken tijdens de gezellige nazit. Rob Ravensteijn