LADA on tour 31 oktober a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour 31 oktober a.s.

Zaterdag 31 oktober komt de LADA-caravan naar Hippolytushoef en Breezand. De fractie wil uw mening horen  over actuele zaken. Ook kunt u wethouder Frits Westerkamp spreken. Hij houdt spreekuur in de caravan.

De caravan staat van 11.00 – 12.30 uur in Hippolytushoef bij het plein voor de Aldi en van 13.30 – 15.00 uur in Breezand, op het Ceresplein.

Zwembaden beheersen ofv LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Zwembaden beheersen ofv LADA

Vier insprekers maandagavond op de openbare fractievergadering in De Ontmoeting.

De heren Van der Veen, De Geus en van Essen hebben het zwembad als onderwerp, de heer Beets Aemstelsight en sportvereniging Kleine Sluis. De heer Van der Veen geeft wethouder Westerkamp een compliment voor de wijze waarop hij op de drie informatieavonden het voorstel van het college heeft gepresenteerd en behandeld: “Goed en prettig. Ik ben het echter niet met de inhoud eens!” Zwembaden moeten anders behandeld worden dan accommodaties. De functie van een zwembad is veel breder, heeft ook een duidelijke sociale functie in het ontmoeten van elkaar. Zwemles en de programma’s voor meer bewegen, vooral van ouderen, zijn belangrijk. Gezondheid: zwemmen is goed voor alles. Daarom mijn stelling:
1. De Venne moet open blijven 2. feitelijk moeten alle 4 baden open blijven. Er moet aandacht zijn voor de exploitaties, die kunnen beter. Bouw geen wedstrijdbad in Anna Paulowna maar gebruik de € 62.000,- subsidie voor de exploitatie van dat bad voor de exploitaties om de vier bestaande baden open te houden. De heer De Geus houdt een pleidooi om De Wirg open te houden. Er wordt op hoog niveau les gegeven. Oud is nog niet af. Zwembaden lostrekken van accommodatiebeleid. Inwoners Niedorp realiseren zich nog niet goed dat De Wirg gesloten gaat worden. De heer Van Essen snapt dat de exploitatie goedkoper moet en dat er bezuinigd moet worden. Dat kan ook. Hij heeft een opzet gemaakt hoe dat zou kunnen. Zwemmen nieuwe stijl. Breng de baden onder in stichtingen en ga werken met zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor hun exploitatie.
De heer Beets vraagt aandacht voor de status van wooncomplex Aemstelsight. Daarover is al eerder gesproken met de fractie maar nu de omgevingsvisie wordt samengesteld wordt nogmaals gepleit om de bestemming te veranderen en permanent bewonen toe te staan. Hij brengt ook sportvereniging Kleine Sluis ter sprake. Vereniging heeft complex in eigendom en zou anders behandeld moeten worden bij de overdracht naar eigen beheer. Er is nog geen goede oplossing voor. De contacten met de gemeente worden gehekeld, die niet goed zijn. Brieven worden beantwoord.
De begroting stond ook op de agenda maar leverde weinig discussie op. Het fractievoorstel om de verlaging van € 100.000,- op de OZB te gebruiken voor een reserve herplant bomen is overgenomen. Ook komt er extra geld voor groenonderhoud. De fractie heeft met financiën de begroting doorgenomen op zoek om structureel geld te vinden dat gebruikt kan worden om zwembaden in geprivatiseerde vorm open te houden door een bijdrage in de exploitatie te verstrekken, zoals ook in het voorstel van de sporthallen zit. Gedacht wordt om dit te halen uit de ozb-opbrengst van de twee microsoftvestigingen. Wachten is op de antwoorden op de technische vragen die gesteld zijn.

Levendige discussie en volle bak

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Levendige discussie en volle bak

Verslag 12 oktober 2015 – LADA Bijeenkomst

LADA bijeenkomst2LADA leden en niet leden waren maandag bijeen in The Irish Cottage. Op het programma stonden vier thema’s die aan de hand van enkele stellingen werden besproken. Zeker twee daarvan konden rekenen op flinke belangstelling.
Het accommodatiebeleid werd aan de orde gesteld. Wat blijft er over van de leefbaarheid in de kernen? De argumenten voor de fusie passeerden nog eens: “…handhaven en zo mogelijk uitbreiden van de voorzieningen”. Met de voorstellen die er nu liggen zijn we daar verder van af dan ooit. Vooral de crisis en de Rijksbezuinigingen van VVD en PvdA zijn daar debet aan. Er is begrip voor dat het een tandje minder moet met de accommodaties. Ook duidelijk dat er meer zelfwerkzaamheid nodig is om de exploitaties rond te krijgen voor sporthallen en dorpshuizen. Zwemaccommodaties moeten anders behandeld worden: Volksgezondheid en veiligheid moeten binnen bereik blijven, geen 20 km grens. Dreigende sluiting moet van de baan. Deze voorstellen komen overhaast. In Niedorp en ook op Wieringen is ambitie genoeg om tot oplossingen te komen met behoud van de baden. De baden zijn nog steeds in goede conditie. Gun de burger meer tijd voor betere oplossingen.
De toestroom van grote groepen vluchtelingen was niet voorzien in het lokale beleid. Lokaal hebben we de oorzaken van de vluchtelingenstroom niet in de hand. Er zo goed mogelijk mee omgaan is het verstandigste. Vrijwel unaniem warende aanwezigen van mening dat hulp bieden aan mensen in nood een goede zaak is. Zorgen zijn er zeker: Wat kunnen we aan? De aantallen moeten in verhouding staan tot de omvang van de dorpen. Liefst spreiden over de kernen. We hebben het dan over mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. De huisvesting mag niet ten koste gaan van onze huidige bewoners en woningzoekenden. Ter plekke werd een aanbod gedaan om op eigen terrein 8 units te plaatsen zoals elders in de gemeente ten behoeve van tijdelijke arbeidskrachten ook al gebeurt. Over een AZC in de gemeente is nog weinig concreets bekend. Ook hier geldt: hou het kleinschalig en maak gebruik van leegstaande (gemeentelijke) panden. Uiteindelijk beslist het COA over de geschiktheid. Gemeente: communiceer bijtijds!
De stand van de zorg is op dit moment onduidelijk. Burgers mogen verwachten dat de zorg die geboden wordt op kwaliteit blijft met minder rompslomp. Een flinke groep heeft er wel zijn/haar twijfels bij of dat ook uitkomt. Over de wijkteams werd niet alleen het belang van onafhankelijkheid benadrukt, ook de deskundigheid is heel belangrijk. Komende maanden moet duidelijk worden of de veranderingen ook verbeteringen zullen blijken. Grootschalig aanbesteden is niet automatisch goedkoper, al werd daar ook anders over gedacht.
Over de omgevingsvisie, de lange termijn voor Hollands Kroon, zijn ook nog vragen te over: waar de ontwikkelingen stimuleren? In de kernen of in het buitengebied. Op het oude of nieuwe land? En welke begrenzing trekken we dan? De discussie liep vast toen de waardering van de agrarische sector aan de orde kwam. Cijfers over de sector en de lokale kosten voor de overheid waren onvoldoende paraat. Hopelijk biedt de conceptvisie die. Veel treurnis daarover was er niet. Het liep tegen half tien.Het onderwerp komt terug. Er is op een boeiende en respectvolle wijze met elkaar gediscussieerd en dat was te merken tijdens de gezellige nazit. Rob Ravensteijn

Wethouder met slecht nieuws naar Hippo

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Wethouder met slecht nieuws naar Hippo

HIPPOLYTUSHOEF – In de plannen zoals voorgelegd aan de gemeenteraad dreigt sluiting van zwembad De Venne op 1 juli 2016. Het woord is aan de gemeenteraad.

In een volle kantine van de sporthal aan de Belterlaan was Frits Westerkamp de brenger van deze tijding. Alle vier de zwembaden gaan op termijn dicht, in Wieringerwerf komt nieuwbouw en in Anna Paulowna een bad van 6 miljoen mits daar draagvlak voor is. De reacties vanuit het publiek waren in Hippo uiteraard allen gericht op open houden van het bad in Hippolytushoef. De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn bij de inwoners van de andere kernen die ook worden geconfronteerd met sluiting. De aanwezige gemeenteraadsleden luisterden op deze avond. Zij gaan op 5 november in de raadsvergadering de degens kruizen. De fractie van LADA, op Wieringen samen met de Seniorenpartij de grootste partij, legt zich niet neer bij sluiting van het zwembad. In ieder geval moet het nu van de agenda en er moet onderzocht worden wat de mogelijkheden tot behoud zijn. Ook de seniorenpartij is tegen sluiting van De Venne, aldus Pim de Herder. LADA en Seniorenpartij Hollands Kroon vormen net geen meerderheid in de raad. Het zal er nog om spannen. Ex-burgemeester van Wieringen Titia Lont liet weten haar invloed bij het CDA te gebruiken om sluiting te voorkomen.

Er zijn inmiddels een aantal mensen opgestaan die zich gaan inzetten om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het bad te behouden. Westerkamp zegde deze mensen toe dat zij worden ondersteund door de gemeente net zoals dat bij andere projecten in de gemeente gebeurt. Een zak geld kan hij echter niet beloven.

Bron:www.wieringernieuws.nl
Uitgegeven op 13-10-2015 om 11:36

LADA luistert 19 oktober

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert 19 oktober

Maandag 19 oktober houdt LADA een openbare fractievergadering in vergaderzaal 3 van De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan het accommodatiebeleid en de begroting. Wilt u de fractie spreken dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com of 06 25311671

LADA on tour – zaterdag 10 oktober a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour – zaterdag 10 oktober a.s.

LADAluistert (2)Zaterdag is LADA in de winkel centra van Niedorp en Wieringerwerf in gesprek gegaan met de burger. Daarbij stonden twee vragen centraal: hoe gaan we met de vluchtelingenproblematiek om en wat moet er met de zwembaden gebeuren?

Er is een grote bereidheid om voor een goede opvang te zorgen waarbij het vestigen van een asielzoekerscentrum in Hollands Kroon mogelijk is. Wel kwam regelmatig naar voren dat het niet te massaal moet zijn. Het moet in verhouding zijn wat Hollands Kroon aan kan. Zowel in Niedorp als in Wieringerwerf waren nauwelijks negatieve reacties te horen. Slechts een enkeling moest er niets van hebben. Regelmatig werd verwoord dat mensen niet eindeloos in een uitzichtloze situatie in de opvang moeten blijven. Men moet opgenomen worden in de maatschappij om problemen te voorkomen.

Over de zwembaden heel verschillende reacties variërend van niets sluiten tot het zal wel nodig zijn.

Als het financieel niet meer uit kan om een bad open te houden, zal sluiten nodig zijn. Maar niet het bad bij mij in de buurt, was een veel gehoorde reactie. Het voorstel om een wedstrijdbad in Breezand of Anna Paulowna te bouwen roept weerstand op. Regelmatig werd gehoord: alles gaat naar Anna Paulowna en wij krijgen niets. Zorgen zijn er wel over het leren zwemmen. “Als een bad te ver weg komt, ga ik er niet meer heen.”

In Wieringerwerf kwamen de ergernissen over het groenonderhoud ook weer aan de orde.

De volgende LADA on tour is zaterdag 31 oktober. Dan worden Hippolytushoef en Anna Paulowna bezocht waar dezelfde vragen gesteld zullen worden. U kunt dan ook met wethouder Frits Westerkamp spreken. Hij houdt spreekuur in de LADA-caravan.

12 oktober – openbare bijeenkomst

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor 12 oktober – openbare bijeenkomst

Irish PubOp 12 oktober organiseert LADA een openbare bijeenkomst. Naast enkele huishoudelijke zaken zal de avond vooral in het teken staan van de actuele ontwikkelingen. Onderwerpen zijn het accommodatiebeleid, de omgevingsvisie, de opvang van vluchtelingen en de zorg vanaf 2016. De thema’s zullen kort worden ingeleid door een deskundige, waarna stellingen zullen worden voorgelegd.

De bijeenkomst is ook een goede gelegenheid voor  belangstellenden die een actieve rol willen spelen in de lokale politiek bij LADA. Met hen kan na afloop een afspraak op maat worden gemaakt voor deelname aan bestuur, steunfractie, snuffelstage of een toekomstige rol in de fractie.

De bijeenkomst wordt gehouden in Oude Niedorp in de Irish Cottage en begint om half acht. Omstreeks half tien is er een informele nazit.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.