De eerste openbare fractievergadering van LADA na het reces in De Roode Eenhoorn in Nieuwe Niedorp was goed bezocht. Er werd een presentatie gegeven over een burgerinitiatief, er waren verschillende insprekers en de raadsagenda van 24 september werd behandeld.

Mevrouw Angela Neef presenteerde haar burgerinitiatief: Combiparticipatieproject Luna Ray.

Fysieke woonomgeving + lokale dienstverlening + op eigen kracht gericht concept, waaraan een combinatie aan doelgroepen elkaar helpen in balans te komen en blijven. Voor een duurzame oplossing en sociale binding.

Wat is er nieuw aan dit concept?

Het is gericht op preventief investeren ter voorkomen van vereenzaming door vergrijzing, gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers ten aanzien van welzijn: Veiligheid, geborgenheid en betrokkenheid.

Het plan voorziet in een samenwerking met de bestaande organisaties, bedrijfsleven en overheidsdiensten.

En maatschappelijk is de duurzaamheid van de investering in verhouding met de mate waarin aan een goede basis wordt gewerkt, naar verwachting van grote meerwaarde voor de toekomst.

Als concreet voorbeeld werd het jonge moederhuis genoemd. Huisvesting van ongehuwde jonge (tiener) moeders en ouderen die dreigen te vereenzamen wordt bij elkaar gebracht. De ouderen kunnen op het kind passen waardoor de moeder kan gaan werken en zo haar sociale positie kan verstreken. Voor de oudere ontstaan weer sociale contacten.

De LADA fractie vindt het burgerinitiatief sympathiek en waardeert de inspanningen.

Mevrouw Liesbeth Teeling verwoordde als betrokken en bezorgd inwoner van de gemeente haar zorgen over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Zij is bang dat het algemeen maatschappelijk werk, uitgevoerd door door De Weering, verdwijnt. Bij de wijkteams ontbreekt de expertise om hier goed op in te spelen. De meest kwetsbaren in de samenleving worden hier de dupe van. “Ik probeer een lans te breken voor het algemeen maatschappelijk werk”.

Mevrouw Teeling vindt het beleid van de gemeente om met één partner in zee te gaan die het hele zorgdomein moet uitvoeren een verkeerde keuze. Haar grote angst: “Dat wordt een grote organisatie en dat werkt bureaucratie in de hand”. Fractievoorzitter Henk van Gameren stelde dat de huidige situatie met de vele zorgaanbieders juist voor bureaucratie zorgt en dat wil men met de nieuwe aanbesteding juist doorbreken om een besparing op de kosten te verwerven. Dat geld komt dan ten goede komen aan daadwerkelijke zorgverlening: “De zorg blijft gewaarborgd. Kwetsbaren in de samenleving krijgen de zorg die zij nodig hebben.” De huidige wirwar aan langs elkaar werkende organisaties moet juist voorkomen worden. Dat is het streven.

Een grote groep ouders van leerlingen op De Snip liet weten dat er onrust is ontstaan omdat het leegstaande gebouw van de kinderopvang niet gebruikt kan worden door de school en van het bestaande noodlokaal gebruik moet worden gemaakt. De ouders geven aan van de school een brief te hebben gehad dat zij voor het einde van het jaar niet gaan verhuizen. Wethouder Frits Westerkamp geeft uitleg. De voormalige gemeente Niedorp en Estro Kinderopvang hadden een overeenkomst die inhield dat het gebouw voor € 38.000 terug zou gaan naar de gemeente wanneer Estro het niet meer nodig had. Nu Estro failliet is weigert de curator de overdracht voor de genoemde € 38.000 omdat hij niet op de hoogte is van de genoemde overeenkomst. Het blijkt nu dat de overeenkomst in het kadaster genoteerd had moeten worden. De gemeente kwam hier achter toen zij overwoog naar de rechter te stappen. Juridisch advies geeft aan dat als het opgetekend was geweest, dan had de curator het kunnen weten en had de gemeente het voor € 38.000 terug kunnen kopen. Nu kon de curator het niet weten en gaat hij uit van de marktwaarde circa € 140.000. Wethouder Frits Westerkamp gaf aan dat er met Surplus gewerkt wordt om het Estro-gebouw alsnog te verwerven. Daartoe wordt een voorstel naar de raad gestuurd. Mocht dit niet lukken dan komt het scenario van noodlokalen in beeld.

De plannen tot herinrichting van De Ontmoeting werden door wethouder Frits Westerkamp toegelicht. Het leegstaande deel waar voorheen de bibliotheek was gevestigd wordt een zorgcluster met huisartsenpraktijk, apotheek en paramedische diensten. Voor basisschool De Meerpaal is nieuwbouw nodig ter vervanging van niet meer aan de eisen voldoende gebouw dat veel aanpassingen zou moeten ondergaan. Door De Meerpaal in De Ontmoeting onder te brengen ontstaat samen met de kinderopvang een groot onderwijscluster. Het ambtelijke apparaat gaat vanuit het Kroondomein opereren. Alleen het bestuurscentrum en de raadzaal blijven in De Ontmoeting waardoor het gebouw veel meer aan de eisen van een MFA, Multi Functionele Accomodatie, voldoet. De fractie moet zich hier nog over beraden.