Het voorstel om een Noordkopraad in te stellen waaraan de vier gemeenteraden bevoegdheden zouden overdragen is met grote meerderheid verworpen. Voor LADA was dat onbespreekbaar. Het zou een extra bestuurslaag betekenen die benoemd zou worden en niet gekozen. Fractievoorzitter Henk van Gameren zei daar het volgende over:

“Voor LADA is het overdragen van bevoegdheden onbespreekbaar, omdat hiermee een extra bestuurslaag wordt gecreëerd. Het voorstel zou zich dan ook moeten beperken tot de adviserende rol richting de vier gemeenteraden, die uiteindelijk eindverantwoordelijk moeten blijven.

Ook gaat het voorstel voorbij aan de ingezette bestuurscultuur van Hollands Kroon, namelijk de burgerparticipatie. Want daar waar een verder gaande bestuurssamenwerking  wordt ingezet, is het noodzakelijk de inwoner hierbij te betrekken.”

Het leidde tot een amendement waarin de fractie aangaf de bestaande samenwerking tussen de vier kopgemeenten te willen intensiveren in de vorm van een adviesraad, het NoordkopBeraad. Na een jaar wordt er geëvalueerd hoe verder te gaan waarbij de inwoners betrokken moeten worden en naar hun mening wordt gevraagd.”

De toelichting op dit amendement:

LADA onderschrijft het belang van samenwerking in de regio. Dat gebeurt op veel terreinen. Deze samenwerking intensiveren in een Noordkopberaad om gemeenschappelijke belangen te verwezenlijken is de weg die LADA voorstaat. Daarbij blijven de gemeenteraden de regie behouden. Na een jaar hel werken met het NoordkopBeraad evalueren. Daarbij is het belangrijk om de mening van onze inwoners over deze samenwerking te kennen en deze bij de evaluatie te betrekken.

Het voorliggende voorstel tot instelling van een Noordkopraad, waarbij bevoegdheden van de rader worden overgedragen, strookt niet met het participatiebeleid waarvan een van de doelstellingen is inwoners meer en beter te betrekken bij de besluitvorming. Met de Noordkopraad wordt een extra bestuurslaag ingesteld waar de kiezer geen invloed op heeft. Het is geen gekozen maar benoemde raad waar de kiezer geen enkele invloed op kan uitoefenen.

CDA, VVD, SHK en D66 dienden gezamenlijk een amendement en ook GroenLinks. Alle indieners konden elkaar vinden waardoor er een amendement namens deze zes partijen werd ingediend dat met alleen de PvdA tegen werd aangenomen.

Het aangenomen amendement:

  1. De samenwerking tussen de vier kopgemeenten in 2015 te intensiveren;
  2. de samenwerking vorm te geven door te werken met een adviserende Noordkopraad op basis van een niet vrijblijvende samenwerking met niet te veel onderwerpen, een lichte structuur en met regie bij de gemeenteraden;
  3. de Verordening, regelende de instelling, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de Noordkopraad, op de voet van een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, vast te stellen, zoals die als bijlage deel uitmaakt van dit besluit met dien verstande dat waar staat Noordkopraad i.o. bedoeld wordt de adviserende Noordkopraad;
  4. na een jaar de samenwerking te evalueren en op basis van de uitkomsten te besluiten over het vervolg van de samenwerking.
  5. De inwoners te betrekken bij de verdere besluitvorming.
  6. De werkgroep voor te stellen de naamstelling te wijzigen in: Noordkop adviesraad.