Kunst en cultuur

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Kunst en cultuur

Met een door LADA ingediend amendement is kunst en cultuur duidelijk in de kadernota benoemd. De strekking van het amendement is:
Een duidelijk kunst- en cultuurbeleid ontbreekt. Om daartoe een aanzet te geven komt het college met een memo kunst en cultuur die als basis dient om verder beleid te ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van deze memo is het betrekken van inwoners, historische– en culturele verengingen/stichtingen een goede insteek.
Met alleen de VVD tegen werd het met grote meerderheid aanvaard.

Motie herplant bomen haalt het niet

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Motie herplant bomen haalt het niet

Een motie ingediend door LADA waarin gevraagd werd om geld vrij te maken om gesneuvelde iepen en andere beeldbepalende bomen te herplanten heeft het niet gehaald.  De LADA motie werd gesteund door de PvdA, D66. GroenLinks en ChristenUNie. De PvdA heeft zich altijd al sterk gemaakt voor de herplant. Vooral op Wieringen zijn er veel bomen verdwenen, dit is goed te zien bij de eendenkooien en bijvoorbeeld het kerkhof op Stroe. Van de Wieringer raadsleden stemden alleen Hovius en Wittink voor herplanten. Geld voor het herplanten kan gevonden worden in het zogenaamde snippergroen. Dat zijn kleine stukjes grond die in de gemeente liggen en verkocht kunnen worden aan burgers. Denk hierbij aan een strookje groen naast een huis dat nu nog door de gemeente zou moeten worden onderhouden. Dat laatste schort er nog weleens aan, het onderhoud van het openbaar groen laat volgens veel mensen te wensen over. Dit komt dan weer door de bezuinigingen. Tijdens gesprekken met bewoners komt steeds de vraag naar voren wanneer de gekapte bomen vervangen worden. De bomen hebben een beeldbepalende functie en dit komt ook ten goede aan bijvoorbeeld het toerisme. In het voorstel van LADA werd er gevraagd om geld vrij te maken uit de algemene reserve, tegenstemmers ging dit te ver. Het geld van het snippergroen verdwijnt nu in de algemene reserves.

LADA bezoekt participatieproject

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA bezoekt participatieproject

kooibos3Het herfstachtige weer op dinsdag kon bestuur en fractie van LADA er niet van weerhouden naar buiten te trekken. In Hippolytushoef werd een bezoek gebracht aan het Kooibos. Burgerkracht kan leiden tot grootse zaken, zo bleek. De voormalige eendenkooi lokt niet alleen eenden en meerkoeten, ook voor wandelaars, kinderfeestjes, picknicks is plek. Trouwlustigen hebben zich hier weer vertoond voor foto’s. Het nieuwe hotel is alleen geschikt voor insecten.

LADA liet zich rondleiden door enkele vrijwilligers van het eerste uur. Een bloemetje en een envelop met inhoud voor het project viel hun ten deel. Sponsoring is welkom voor de vele plannen die nog in het vat zitten. Een stichting is in voorbereiding. Participatie is ook plezier en zingeving. Nu nog wat zon en warmte. We proberen wat maar beloven niets.

Kooibos1         kooibos2

Algemene beschouwing Kadernota 2016-2019

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Algemene beschouwing Kadernota 2016-2019

Uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren tijdens de behandeling van de concept kadernota op 23 juni

Klik hier en lees verder – Algemene beschouwing_kadernota

Onderzoek naar De Dentele

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar De Dentele

Bron: Schager Courant, 22 juni 2015

Martijn Gijsbertsen

Westerland * De raad van toezicht van onderwijsstichting Surplus gaat onderzoek doen naar de vervroegde sluiting van basisschool De Dentele in Westerland. De school gaat twee jaar eerder dan gepland dicht. Na de zomervakantie blijven hooguit tien leerlingen over, doordat kleutergroepen worden verplaatst naar De Kei in Hippolytushoef en veel ouders van andere scholieren door die beslissing De Dentele de rug toekeren. Politieke coalitiepartij LADA had tot onderzoek opgeroepen, maar door de ontstane commotie hadden toe­zichthouders al besloten de gang van zaken onder de loep te nemen.

„We vinden dit een hele vervelende aangelegenheid, scholen sluiten is niet onze hobby”, aldus Onno Nieman, lid van de raad van toezicht. „Het spreekt voor zich dat we, ter le­ring voor de toekomst, deze kwestie zeer serieus nemen. Hoe tragisch ook, sluiting is een feit. Maar we wil­len wel in bredere kring dan alleen de informatie van onze bestuurder (José Vosbergen, red.) kijken hoe dit gegaan is. Horen ook graag van ou­ders, personeel, schooldirectie en medezeggenschapsraad hoe zij hier tegenaan kijken.”

Omdat De Dentele reeds toewerkt naar de sluiting van het schooljaar, start het onderzoek na de zomerva­kantie. Eind september worden de conclusies verwacht.

Noordkop adviesraad

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Noordkop adviesraad

Het voorstel om een Noordkopraad in te stellen waaraan de vier gemeenteraden bevoegdheden zouden overdragen is met grote meerderheid verworpen. Voor LADA was dat onbespreekbaar. Het zou een extra bestuurslaag betekenen die benoemd zou worden en niet gekozen. Fractievoorzitter Henk van Gameren zei daar het volgende over:

“Voor LADA is het overdragen van bevoegdheden onbespreekbaar, omdat hiermee een extra bestuurslaag wordt gecreëerd. Het voorstel zou zich dan ook moeten beperken tot de adviserende rol richting de vier gemeenteraden, die uiteindelijk eindverantwoordelijk moeten blijven.

Ook gaat het voorstel voorbij aan de ingezette bestuurscultuur van Hollands Kroon, namelijk de burgerparticipatie. Want daar waar een verder gaande bestuurssamenwerking  wordt ingezet, is het noodzakelijk de inwoner hierbij te betrekken.”

Het leidde tot een amendement waarin de fractie aangaf de bestaande samenwerking tussen de vier kopgemeenten te willen intensiveren in de vorm van een adviesraad, het NoordkopBeraad. Na een jaar wordt er geëvalueerd hoe verder te gaan waarbij de inwoners betrokken moeten worden en naar hun mening wordt gevraagd.”

De toelichting op dit amendement:

LADA onderschrijft het belang van samenwerking in de regio. Dat gebeurt op veel terreinen. Deze samenwerking intensiveren in een Noordkopberaad om gemeenschappelijke belangen te verwezenlijken is de weg die LADA voorstaat. Daarbij blijven de gemeenteraden de regie behouden. Na een jaar hel werken met het NoordkopBeraad evalueren. Daarbij is het belangrijk om de mening van onze inwoners over deze samenwerking te kennen en deze bij de evaluatie te betrekken.

Het voorliggende voorstel tot instelling van een Noordkopraad, waarbij bevoegdheden van de rader worden overgedragen, strookt niet met het participatiebeleid waarvan een van de doelstellingen is inwoners meer en beter te betrekken bij de besluitvorming. Met de Noordkopraad wordt een extra bestuurslaag ingesteld waar de kiezer geen invloed op heeft. Het is geen gekozen maar benoemde raad waar de kiezer geen enkele invloed op kan uitoefenen.

CDA, VVD, SHK en D66 dienden gezamenlijk een amendement en ook GroenLinks. Alle indieners konden elkaar vinden waardoor er een amendement namens deze zes partijen werd ingediend dat met alleen de PvdA tegen werd aangenomen.

Het aangenomen amendement:

  1. De samenwerking tussen de vier kopgemeenten in 2015 te intensiveren;
  2. de samenwerking vorm te geven door te werken met een adviserende Noordkopraad op basis van een niet vrijblijvende samenwerking met niet te veel onderwerpen, een lichte structuur en met regie bij de gemeenteraden;
  3. de Verordening, regelende de instelling, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de Noordkopraad, op de voet van een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, vast te stellen, zoals die als bijlage deel uitmaakt van dit besluit met dien verstande dat waar staat Noordkopraad i.o. bedoeld wordt de adviserende Noordkopraad;
  4. na een jaar de samenwerking te evalueren en op basis van de uitkomsten te besluiten over het vervolg van de samenwerking.
  5. De inwoners te betrekken bij de verdere besluitvorming.
  6. De werkgroep voor te stellen de naamstelling te wijzigen in: Noordkop adviesraad.

 

obs De Dentele, Westerland

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor obs De Dentele, Westerland

De fractie van LADA heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen die er toe hebben geleid dat obs De Dentele geen bestaansrecht meer heeft en per 1 augustus a.s. wordt opgeheven. Klik hier en lees verder Brief_surplus- RvT_06-15

LADA Nieuwsbrief nr. 57

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 57

Klik hier om de LADA Nieuwsbrief nummer 57 te lezen

Schriftelijke vraag – Windplan Wieringermeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vraag – Windplan Wieringermeer

Bewoners van de Wieringermeer zijn nog steeds niet betrokken bij de ontwikkeling van het Windplan Wieringermeer. Omwonenden van te plaatsen turbines leven in onzekerheid en zijn verontwaardigd dat zij genegeerd worden.  Zij krijgen te maken met de overlast veroorzaakt door geluid en slagschaduw waarvan de gevolgen voor de gezondheid niet duidelijk zijn. Daarnaast ontstaat financiële schade door waardedaling van de woningen, die mogelijk onverkoopbaar worden. Compensatie- en planschaderegelingen zijn niet aangeboden.

Klik hier om verder te lezen – SV_Windplan3

Terdiek

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Terdiek

Mark de Geus is een burgerinitiatief gestart om Terdiek op de kaart te zetten. De oude buurtschap moet weer herkenbaar worden door er komborden te plaatsen. Bewoners zijn trots op Terdiek en willen dat laten zien. “Waarom zijn Verlaat en De Weel wel herkenbaar met komborden en Terdiek niet?” vraagt men zich af. Een initiatief dat ik wil steunen. Als er meer buurtschappen in Hollands Kroon zijn die met een kombord op de kaart gezet willen worden, dan verneem ik dat graag.

Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.