De gemeente Hollands Kroon wil een herkenbare gemeente zijn, waarin beleidsmatig duidelijke keuzes ten aanzien van voorliggende thema’s worden gemaakt in samenspraak en samenwerking met de inwoners. Duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en beleving, economische en culturele ontwikkeling en welzijn worden geplaatst in een kader dat beoogt, binnen de ter beschikking staande middelen, optimale condities en kwaliteit ten aanzien van wonen, welzijn en leefbaarheid voor zijn inwoners te realiseren. De gemeente wil een energie-neutrale, vitale lokale gemeenschap vormen. De gemeente Hollands Kroon wil deze doeleinden bereiken door actief overleg met inwoners, lokale en regionale maatschappelijke organisaties. Ontwikkelingen op lokale schaal zullen waar nodig op eigen initiatief worden gestart. Regionale, intergemeentelijke en provinciale ontwikkelingen worden actief nagestreefd en zo nodig geïnitieerd. Naast de samenwerkingsverbanden in de Noordkop zoekt Hollands Kroon samenwerking met Medemblik en Opmeer. De Noordkop en Westfriesland raken steeds meer geïntegreerd en werken op velerlei terreinen samen. Een kleinere gemeentelijke overheid en meer initiatief vanuit inwoners en ondernemers, vraagt om een herbezinning op de verhouding tussen overheid en burgers. De gemeentelijke organisatie zal daarom gekenmerkt zijn door betrouwbaarheid, door korte beleidslijnen, efficiëntie en flexibiliteit. Dit zal tevens blijken uit directe en duidelijke toegankelijkheid en communicatie met burgers en organisaties.

Klik hier en lees verder – Toekomstvisie Hollands Kroon, de visie van de LADA fractie