Op de goed bezochte openbare fractievergadering van LADA in De Huyskamer van Lutjewinkel zijn twee onderwerpen uitvoerig aan de orde gesteld. Beiden hebben te maken met vervoer. Als je in Lutjewinkel gaat luisteren dan komt de problematiek rond Campina uiteraard ter tafel. Piet Heneweer gaf een presentatie van zijn plannen over het invoeren van het doelgroepenvervoer. De raadsagenda leverde nauwelijks discussie op.

Doelgroepenvervoer

HeneweerPiet Heneweer, de man met passie voor openbaar vervoer, neemt de aanwezigen mee in zijn plannen om in de Noordkop een sluitend doelgroepen vervoer te introduceren dat aansluit op de hoofdlijnen die Connexxion vanaf 2020 blijft exploiteren. Onrendabele lijnen worden opgeheven waardoor leerlingenvervoer, vervoer van mensen met een beperking dreigt te vervallen. Daar moet het plan doelgroepenvervoer in gaan voorzien. Er wordt gereden met belbussen die vaste opstappunten krijgen en buiten de uren die specifiek voor het doelgroepenvervoer worden ingevuld als lijndienst gaan rijden. Provincie en Connexxion staan achter het plan op voorwaarde dat de gemeenten deelnemen in het project. Omdat chauffeurs en begeleiders uit de bijstand gehaald worden en een opleiding krijgen, zullen gemeenten op uitkeringen gaan besparen en zo een deel terugverdienen van de financiering van het project. Wethouder Frits Westerkamp adviseerde Heneweer om namens de drie gemeenten bij de provincie het verzoek neer te leggen om een pilot uit te werken om de haalbaarheid van het project te onderzoeken.

Campina

Namens bewoners van de Wateringskant en Raaksmaatsweg verwoordde Ingo Wilcke hun grote zorgen nu veel van de aanvoer naar de fabriek gedwongen wordt deze route te rijden. Geeft veel overlast en er ontstaan gevaarlijke situaties door kapot gereden bermen. Bewoners worden ongeduldig, het duurt allemaal zo lang, er worden slechts korte termijnoplossingen gevonden, wij horen maar niet wat er gaande is, waren de klachten. Het dorp wacht op het verlossende antwoord over een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. “Het is toch te gek dat een bedrijf met17 miljard omzet niet bereid is om een schamele drie ton uit trekken voor de aanleg van die weg?” kwam er over tafel. De fractie werd gevraagd een vuist naar Campina te maken om een oplossing te zoeken: “Wat kan LADA voor ons betekenen?” Wethouder Westerkamp wees er nogmaals op dat er gesprekken met de directie lopen en dat de resultaten van de metingen van de verkeersbewegingen onderzocht worden en dat er calculaties gemaakt worden van de drie alternatieve ontsluitingen. Het college heeft Campina voorgehouden zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om tot een aanvaardbare oplossing te komen en begrijpt de frustraties bij de bewoners. Hij gaf de fractie het advies om met de raad naar de provincie te gaan om de problemen met Campina voor te leggen.

Raadsagenda

De agenda met hoofdzakelijk jaarrekeningen leverde weinig discussie. De fractie accepteert de bevindingen in het accountantsrapport dat redelijk positief over de jaarrekening van de gemeente oordeelt. Voor een definitief oordeel worden de bevindingen van de auditcommissie afgewacht.

Het gevraagde krediet voor vervanging van basisuitrusting gymzalen leverde een kritische vraag op. Waarom is dat achterstallig onderhoud ontstaan, is een kwalijke zaak. Het is na de fusie fout gegaan met de rapportages. Deze rapporten zijn nu achterhaald en wordt nu een inhaalslag gemaakt. Het geld dat nu uitgetrokken wordt had in feite al uitgegeven moeten zijn. Het college stelt nu voor om een reserve in te stellen waaruit dit onderhoud jaarlijks betaald kan worden. De fractie gaat daarmee akkoord.