Geachte leden van de fractie,

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid. We zijn in intensief overleg met de ouders over de wensen en mogelijkheden voor de Dentele volgend jaar en het jaar daarop. Helaas zien we door het kleine aantal kleuters het komend jaar geen mogelijkheid tot het formeren van een kleutergroep op de Dentele. We realiseren ons dat dat lastig kan zijn voor de ouders met meer kinderen in de basisschoolleeftijd, en we denken mee in oplossingen daarvoor. De onderwijskwaliteit en het pedagogisch klimaat voor de kleuters zijn en blijven doorslaggevend in onze beslissing in deze, en het aantal kleuters is echt te klein om de kwaliteit te kunnen garanderen. Het belang van de kleuters mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan het belang
van ouders om hun kinderen samen in het dorp op school te houden. We doen wat in ons vermogen ligt om ouders daarvan zo weinig mogelijk hinder te laten ervaren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet,
José Vosbergen
Bestuur St Surplus.